ÜZLETSZABÁLYZAT

SIMPLE KÁRTYÁRÓL ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Hatályos: 2019. április 1.
(a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak)

OTP Bank Nyrt.
Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat
(1997. november 27.)
Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585. cégjegyzékszámon
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Honlap: http://www.otpbank.hu

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
I.1. Az üzletszabályzat hatálya
 1. (1) Jelen Üzletszabályzat hatálya kiterjed az OTP Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank) által természetes személyek részére
  1. a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján elektronikus pénz kibocsátására és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására,
  2. b) a Hpt. alapján készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására.
 2. (2) A Bank és az Ügyfél között pénzügyi szolgáltatás nyújtására létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekben mindenekelőtt a Bank Üzletszabályzatai és Hirdetményei, az abban nem szabályozott kérdésekben
  1. a) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Pft.),
  2. b) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (továbbiakban: Efszt),
  3. c) 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról (továbbiakban: Rendelet),
  4. d) 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (továbbiakban: Hpt.,
  5. e) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.),
  6. f) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.),
  7. g) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),
  8. h) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről(„Általános Adatvédelmi Rendelet”)
  9. i) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Nytv.)
  10. j) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Nytv.)
  valamint a pénzforgalmat érintő további hatályos jogszabályok, és a szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 3. (3) A Simple Rendszerrel kapcsolatos rendelkezéseket az arra vonatkozó „Általános felhasználási feltételek a Simple Rendszer használatára vonatkozóan” és az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok tartalmazzák.
 4. (4) A készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végzett szolgáltatásokra vonatkozó további rendelkezéseket a Bank bankkártyákra vonatkozó Üzletszabályzatai, Kiegészítései, Hirdetményei, Kondíciós listái és szerződései tartalmazzák
 5. (5) Az OTP Banknak, mint adatkezelőnek a Simple kártyára, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó direkt marketing ajánlatokkal összefüggő adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást az OTP Bank Általános Üzletszabályzata és a „Simple kártyára vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató” c. tájékoztató rögzíti.

 6. Az adatkezelési tájékoztatók elérhetőek a bankfiókokban és a Bank honlapján keresztül (www.otpbank.hu).
I.2. Meghatározások
 1. (6) Jelen Üzletszabályzat tekintetében az alábbi fogalmi meghatározások az irányadók:

  Bank
  OTP Bank Nyrt.
  Központ: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Székhelye: 1876 Budapest, Pf. 5.
  Tevékenységi engedély: Állami Bankfelügyelet 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.)
  Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátásra vonatkozó engedélyeket a Magyar Nemzeti Bank tartja nyilván.
  Honlap: http://www.otpbank.hu

  Card not present tranzakció
  Olyan virtuális tranzakció, ahol a tranzakció lebonyolításához csak a kártya adatait kell megadni. Ilyen tranzakció a Simple rendszeren keresztüli interneten vásárlás.

  Card present tranzakció
  Olyan tranzakció, ahol a kártyaadatokat hordozó eszköz (pl. mobiltelefon) fizikailag jelen van. Ilyen tranzakció kereskedői POS terminálon keresztüli érintéses vásárlás.

  Cserekártya
  A lejárt Simple kártya helyébe lépő, a Bank által automatikusan kibocsátott Simple kártya.

  Elektronikus pénz
  Hpt.-ben meghatározott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.

  Elektronikuspénz-elfogadás
  A Simple kártya egyenleg terhére elektronikus pénzben végrehajtott Tranzakciók.

  Elfogadóhely
  Mindazon hely, ahol a Simple kártya rendeltetésszerűen használható.
  Elfogadóhely lehet:

  1. a) Kereskedői elfogadóhely

  Elő-Engedélyezés (elő-autorizáció)
  Olyan Engedélyezés, amelyet nem közvetlenül követ a Tranzakció lebonyolítása. Ezen Engedélyezés a Tranzakció várható összegére történik, amelynek erejéig a Simple kártya egyenleg Zárolásra kerül. A Zárolás

  1. a) nem jelent terhelést, csupán a Tranzakció tényleges összegének fedezetét hivatott biztosítani,
  2. b) a Bank által meghatározott ideig, de legkésőbb a Tranzakció elszámolási szakaszának befejezéséig (a Tranzakció tényleges összegének terheléséig) vagy a Tranzakció meghiúsulásáig áll fenn.
  3. c) Elő-Engedélyezést végezhetnek többek között a Kereskedői elfogadóhelyek: szállodák, autókölcsönző cégek, repülőjegy értékesítés, utazási irodák, stb.

  Engedélyezés (autorizáció)
  A Bank vagy annak megbízottja által az Elfogadóhelyre továbbított Tranzakció lebonyolítását engedélyező üzenet.

  Érintés
  Érintőkártyával végrehajtott egyérintéses (korábban PayPass) tranzakció.

  Érintőkártya
  Érintésre alkalmas Mastercard emblémás kártya.

  Feltöltés
  A Simple kártya egyenleg javára végrehajtott Tranzakciók a Bank részére adott Feltöltési megbízásnak minősülnek. A Feltöltés során a Bank Elektronikus pénzt bocsát ki.

  Fizetési művelet jóváhagyása
  A Tranzakció Ügyfél általi jóváhagyása történhet a Simple Rendszerhez kapcsolódó alkalmazásjelszó magadásával, és/vagy a fizetésre használt készüléken a képernyőzár feloldásával, és/vagy amennyiben elérhető ujjlenyomat alapján történő azonosítással, és/vagy a bizonylat aláírásával, valamint Érintéses tranzakció esetén a kártyaadatokat tartalmazó mobiltelefon terminálhoz való érintésével.

  Hirdetmény
  A Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, valamint a Bank honlapján megtalálható, Bank által kiadott hivatalos közlemény, amely az egyes kártyákkal összefüggő rendelkezéseket tartalmazza. A Bank Hirdetményben teszi közzé egyebek mellett a Szerződéssel és a kártyával kapcsolatos

  1. a) szerződéskötési feltételeket,
  2. b) díjak, költségek és egyéb tételek mértékét, az azokkal összefüggő rendelkezéseket,
  3. c) egyéb információkat, valamint
  4. d) a Szerződéssel létrehozott jogviszonyt érintő, a Bank által kezdeményezett egyoldalú módosításokat.

  Kártya éves díj
  A Simple kártya éves díja az ahhoz tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket tartalmazza.

  Kártyabirtokos
  Az Ügyfél, aki a Bankkal kötött szerződés alapján a Simple kártya használatára jogosult.

  Kereskedői elfogadóhely
  Olyan kereskedő és/vagy szolgáltató, amely az általa forgalmazott áruk és/vagy szolgáltatások igénybevételét készpénzfizetés nélkül, Simple kártya egyenleg terhére elektronikus pénz elfogadásával vagy nemzetközi Logóval rendelkező bankkártyák használatával teszi lehetővé a Kártyabirtokos részére, valamint azon bankok és egyéb vállalkozások, amelyek biztosítják a Kártyabirtokos részére, hogy bankkártyájával tranzakciót végezhessen.

  Lejárati dátum
  A Simple Rendszerben megtalálható dátum, amely hónap/év bontásban (az évszám utolsó két számjegye) kerül feltüntetésre (pl. 02/19 = 2019. február utolsó napján lejáró kártya). A Simple kártya a feltüntetett hónap utolsó napjának éjféléig érvényes.

  Logó
  A kártyához kapcsolódó, a kártya használatát jelentő embléma, amely megjelenik a kártyán és az Elfogadóhelyen, ahol a kártyaelfogadást jelzi.

  Nemzetközi Kártyaszervezet
  Mastercard Nemzetközi Kártyaszervezet, valamint mindazon nemzetközi szervezet, amellyel a Bank annak termékei kibocsátásra és/vagy elfogadásra vonatkozó megállapodást köt.

  PIN kód (Personal Identification Number)
  A bankkártyákhoz tartozó és kizárólag a Kártyabirtokos által ismert négyjegyű személyi azonosító szám, amely azonosítja a Kártyabirtokost. Simple Kártyához PIN kód nem tartozik.

  Simple kártya egyenleg
  Az Ügyfél rendelkezésére nyilvántartott szerver alapú Elektronikus pénz, melynek terhére vagy javára meghatározott műveletek teljesíthetők, illetve díjak és költségek számolhatóak el. A Simple kártya egyenleg nem minősül Pft. szerinti fizetési számlának.

  Simple kártya
  A Bank által az Ügyfél részére a Simple Rendszeren keresztül kibocsátott Mastercard típusú kártya, amely fizikailag nem kerül legyártásra, és kizárólag Simple kártya egyenleghez kapcsolódhat, valamint NFC kommunikációra alkalmas android operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonra telepített Simple Rendszerben használható, lakossági, forint alapú, prepaid Érintőkártya.

  Simple Rendszer
  Az OTP Mobil Szolgáltató Kft. által mobileszközökre kifejlesztett és üzemeltetett, mobileszközökön működő mobil applikációk útján üzemelő, mobilvásárlást lehetővé tevő információtechnológiai (IT) rendszer.

  Szerződés
  Az egyedi szerződés az Ügyfél és a Bank által megkötött szerződés, amely Simple kártya egyenleg vezetésével, Simple kártya kibocsátásával, Feltöltéssel, Visszaváltással, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokkal összefüggő jogviszonyt létrehozza, és az azokkal kapcsolatos adatokat és rendelkezéseket tartalmazza.

  Tranzakció
  A Simple kártya rendeltetésszerű használata, valamint a használat alapján

  1. a) a Simple kártya egyenlegen jelentkező terhelés és jóváírás, továbbá
  2. b) a Kereskedői elfogadóhellyel történő elszámolás folyamata.

  Ügyfél
  A Bankkal a Szerződést megkötő jogalany.

  Üzletszabályzat
  Jelen dokumentum, továbbá a „Betéti Kártya Üzletszabályzat I. rész Általános rendelkezések” és a „Betéti Kártya Üzletszabályzat II. rész Lakossági betéti és prepaid kártyák”, valamint a Bank Általános Üzletszabályzata című dokumentumok, amely a lakossági betéti kártyák, és prepaid kártyák általános és speciális szerződési feltételeit tartalmazza.

  Vásárlási limit
  Engedélyeztetéshez kötött vásárlásokra vonatkozó, az adott időszak alatt elkölthető összeg mértéke.

  Visszaváltás
  A Simple kártya egyenleg terhére végrehajtott Tranzakciók a Bank részére adott Visszaváltási megbízásnak minősülnek abban az esetben, ha a Kereskedői elfogadóhely nem rendelkezik a Banknál elektronikus pénz tárolására alkalmas elektronikus pénztárcával. A Visszaváltás során a Bank Elektronikus pénzt vált vissza.

  Visszavezetés
  A Simple Kártya és az Ügyfél nevére kibocsátott egyéb bankkártya közötti átvezetés, ami a Simple kártya egyenleget csökkenti és az Ügyfél nevére kibocsátott egyéb bankkártyával felhasználható egyenleget növeli. A visszavezetés díjköteles tranzakció, kivéve: a kártya megszüntetés esetén történő visszavezetés, amely díjmentes.

  Zárlati díj
  A Simple kártya egyenleg vezetéséhez, elszámolásához és zárásához kapcsolódóan terhelt havi díj.

  Zárolás
  A Tranzakció elszámolási szakaszának befejezéséig – a Tranzakció tényleges összegének terheléséig – vagy a Tranzakció meghiúsulásáig, de maximum a Bank által előre meghatározott ideig foglalásra kerül a Tranzakció összege, amely csökkenti a Simple kártya egyenleget.

II. SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
II.1. Általános rendelkezések
II.1.1. Ügyfél-átvilágítás
 1. (7) Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás során a Bank természetes személyektől az alábbi adatok megadását kéri:
  1. a) név,
  2. b) születési dátum,
  3. c) lakcím.
 2. (8) A Bank köteles az alábbi esetekben az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni és a Pmt-ben meghatározott adatokat rögzíteni
  1. a) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén,
  2. b) a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.
 3. (9)Az Ügyfél és Bank között létrejött szerződéses kapcsolat fennállása alatt szerződéskötés során rögzített adatokban bekövetkezett változásról az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Bankot értesíteni. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő károkat az Ügyfél viseli.
 4. (10) A Bank jogosult a Szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, az Ügyfél, illetve képviselője, valamint a Simple kártya egyenleg felett rendelkezni jogosult természetes személyek személyes adataira vonatkozó dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Bank Általános Üzletszabályzata továbbá a jelen üzletszabályzathoz kapcsolódó kiegészítő adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
 5. (11) A Bank jogosult az Ügyfél rendelkezésének teljesítését megtagadni, ha az Ügyfél személyazonosságát nem sikerül kétséget kizáróan megállapítani, illetve ha az Ügyfél megtagadja azonosító okmányainak bemutatását.
 6. (12) A Szerződéssel összefüggő jogviták tekintetében a magyar jog szabályait kell alkalmazni.
II.1.2. Szerződéskötésre jogosultak köre
 1. (13) Szerződéskötésre jogosult az a Simple Rendszerbe regisztrált, 14. életévét betöltött személy, aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt nem áll, és a Simple kártya önálló használatára képes.
II.1.3. Szerződéskötés tárgya
 1. (14) Simple kártya egyenleg vezetése, Simple kártya kibocsátása, Feltöltés, Visszaváltás, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások. Ezen szolgáltatások csak és kizárólag együttesen igényelhetőek.
 2. (15) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:
  1. a) egyedi szerződés
  2. b) jelen Üzletszabályzat,
  3. c) Betéti Kártya Üzletszabályzat,
  4. d) a Bank Általános Üzletszabályzata,
  5. e) Hirdetmény a Simple Kártyáról,
  A Szerződés kizárólag a fenti dokumentumokkal együtt érvényes. A Betéti Kártya Üzletszabályzat és a Bank Általános Üzletszabályzata című dokumentumok a Bank honlapján (www.otpbank.hu) érhetőek el.
II.2. Szerződéskötés
 1. (16) Szerződéskötés elektronikus úton lehetséges, amely a Ptk. szerinti elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül.

 2. (17) A szerződéskötés technikai lépései:
  1. a) a szerződéskötés a Simple Rendszeren keresztül a regisztrációs űrlap kitöltésével, és a Bank részére történő elküldésével kezdeményezhető, mely szerződési jognyilatkozatnak minősül, és a Bankra nézve szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.
  2. b) A regisztrációs űrlapon a Bank az alábbi adatok megadását kéri:
   1. ba) egyszerűsített ügyfél-átvilágítás céljából bekért adatkör,
   2. bb) belföldi mobiltelefonszám.
  3. c) A regisztrációs űrlapon kitöltendő adatok a bevitel során módosíthatóak, a már korábban megadott adatok a Simple Rendszerben módosíthatóak. A szerződési jognyilatkozat megtételének feltétele a regisztrációs űrlap hiánytalan kitöltése, valamint a jelen Üzletszabályzat és a vonatkozó Hirdetmény elfogadása.
  4. d) Az Ügyfél által elektronikusan megküldött szerződési jognyilatkozatot a Bank megvizsgálja, és a Szerződés megkötéséről saját hatáskörében, az általa meghatározott feltételek alapján dönt.
  5. e) A Bank az Ügyfél szerződéskötési kezdeményezésének elbírálását követően az Ügyfél részére értesítést küld a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre.
  6. f) A Felek között a Szerződés akkor válik hatályossá, ha az Ügyfél szerződéskötési szándékát a Bank elfogadta, és amikor az ügyfél számára hozzáférhetővé válik.
 3. (18) A Bank a Szerződés megkötésével egyidejűleg létrehozza az Ügyfél Simple kártya egyenlegét, és az ahhoz kapcsolódó Simple kártyát, és annak adatait letölti a Simple Rendszerbe.
 4. (19) A Szerződést a Bank rögzíti, utóbb a Simple Rendszerben hozzáférhető.
 5. (20) A Szerződés nyelve magyar, és határozatlan időre szól.
II.3. Szerződés módosítása
 1. (21) A Szerződés módosítása történhet
  1. a) kétoldalú, egybehangzó akaratnyilatkozattal a Simple Rendszeren keresztül, melynek kezdeményezésére az Ügyfél és a Bank is jogosult, vagy
  2. b) a Bank által egyoldalúan. Az egyoldalú szerződésmódosításról a „Betéti Kártya Üzletszabályzat I. rész Általános rendelkezések” rész rendelkezik.
 2. (22) A módosítás hatályba lépését követően a Szerződéssel létrehozott jogviszony tekintetében a jövőre nézve a módosításban foglaltak az irányadók.
II.4. Szerződés megszűnése, megszüntetése
 1. (23) Szerződés megszűnik
  1. a) felmondás joghatályának beálltával,
  2. b) az Ügyfél halálával vagy a Bank jogutód nélküli megszűnésével,
  3. c) a Simple kártya tiltásával.
 2. (24) A Szerződés felmondására a Bank és az Ügyfél jogosult
  1. a) rendes felmondással: a Bank 60 napos, az Ügyfél 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül, vagy
  2. b) rendkívüli felmondással: azonnali hatállyal
   1. ba) az Ügyfél ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén (ide értve különösen, ha a Simple kártya egyenleg 2 hónapon keresztül folyamatosan tartozást mutat), vagy
   2. bb) ha a Bank ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén.
 3. (25) A Szerződést az Ügyfél a felmondás vonatkozásában díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondhatja.
 4. (26) A Szerződés felmondását követően a Simple kártya nem használható.
 5. (27) A Szerződés megszűnését követően
  1. a) az Ügyfél és a Bank a Szerződés megszűnésekor kötelesek elszámolni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló követeléseiket,
  2. b) a Bank a Szerződés felmondása, megszűnése esetén kizárólag a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult.
 6. (28) A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik, különösen, ha az Ügyfél
  1. a) szerződés alapján nyújtható szolgáltatások igénybevételére vonatkozó valamely szerződésből eredő bármilyen fizetési vagy egyéb kötelezettségét megszegi, esedékes és meg nem fizetett tartozását nem teljesíti;
  2. b) az adott szolgáltatást nem rendeltetésének megfelelően használja,
  3. c) megsérti a szoftverre vonatkozó szerzői jogokat,
  4. d) kísérletet tesz az adott szolgáltatás védelmi, titkosítási rendszerének megkerülésére,
  5. e) az Ügyfél nem biztosítja az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előírt feltételeket.
 7. (29) A Bank jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására az Üzletszabályzatban és a Szerződésben meghatározott konkrét esetekben is.
 8. (30) Az Ügyfél az alábbi csatornákon kezdeményezheti a felmondást:
  1. a) a Simple Rendszeren keresztül,
  2. b) az Ügyfél e-mail címéről küldött elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve: ugyfelszolgalat@simple.hu
 9. (31) A felmondási idő a felmondást tartalmazó nyilatkozat kézhezvételének napján kezdődik.
III. SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
III.1. Simple kártya egyenleg
 1. (32) A Simple kártya egyenleg az Ügyfél által lebonyolított Tranzakciók, valamint a szerződött szolgáltatással összefüggő díjak, költségek és egyéb tételek elszámolására szolgál, mely nem minősül Pft. szerinti fizetési számlának.
 2. (33) Az Ügyfél kötelezettsége, hogy a Simple kártya egyenlegen folyamatosan biztosítsa a Simple kártyával lebonyolított Tranzakciók, valamint a Simple kártyával, Simple kártya egyenleggel vagy azok használatával összefüggő díjak, költségek és egyéb tételek elszámolásához szükséges fedezetet. A Simple kártya egyenleg fedezetlensége esetén a Bank a vonatkozó szerződésben és a vonatkozó szabályokban foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. (34) A Bank a hatályos jogszabályok alapján a Simple kártya egyenleg után kamatot nem fizet.
 4. (35) A Simple kártya egyenleget az Ügyfél a Simple Rendszeren keresztül éri el.
 5. (36) Ügyfél részére lehetőség van a Simple kártya egyenlegen végrehajtott terhelések és jóváírások lekérdezésére a Simple Rendszeren keresztül.
III.1.1. Feltöltés
 1. (37) A Simple kártya egyenleg javára végrehajtott Tranzakciók a Bank részére adott Feltöltési megbízásnak minősülnek.
 2. (38) A Bank az Ügyfelek által kezdeményezett Feltöltésre az alábbi lehetőséget biztosítja:
  1. a) Feltöltés Ügyfél nevére kibocsátott bankkártyával Simple Rendszeren keresztül.
 3. (39) A Bank jogosult elektronikus pénz kibocsátásával:
 4. a) a Simple kártyával végrehajtott Tranzakciókkal kapcsolatban a Kártyatársaság,
 5. b) visszavezetés esetén a kedvezményezett bankkártya kibocsátója,
 6. c) a Bank vagy egyéb személy által kezdeményezett művelet összegének jóváírására a Simple kártya egyenleg javára.
 7. (40) Hiányosan, hibásan megadott megbízás esetén, vagy ha a megbízás bármely más okból nem teljesíthető, a Bank jogosult megtagadni a megbízás teljesítését.
 8. (41) A Bank jogosult megtagadni a Feltöltést visszaélésre, pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén.
 9. (42) A Simple kártya egyenleg feltöltésére vonatkozó korlátozásokat a szolgáltatáshoz tartozó mindenkor hatályos Hirdetmény a Simple Kártyáról tartalmazza.
III.1.2. Visszaváltás
 1. (43) A Simple kártya egyenleg terhére végrehajtott Tranzakciók a Bank részére adott Visszaváltási megbízásnak minősülnek.
 2. (44) A Bank a Simple Rendszeren az Ügyfelek által kezdeményezett Visszaváltásra az alábbi lehetőségeket biztosítja:
  1. a) Simple kártyával a III.2 pontban részletezett Tranzakciókkal.
  2. b) Visszavezetés.
 3. (45) A Bank jogosult a Simple kártyával végrehajtott Tranzakciókkal kapcsolatban a Kártyatársaság, Feltöltés esetén a terhelendő bankkártya kibocsátója, vagy egyéb személy által visszaterhelt tételek terhelésére a Simple kártya egyenleg terhére.
 4. (46) Hiányosan, hibásan megadott megbízás esetén, vagy ha a megbízás bármely más okból nem teljesíthető, illetve ha a Visszaváltási megbízásra és az azzal kapcsolatban felmerülő díjakra nincs megfelelő fezedet a Simple kártya egyenlegen, a Bank jogosult megtagadni a megbízás teljesítését.
 5. (47) Sikeres Visszaváltás esetén a Bank a Visszaváltási megbízásban megjelölt összeget a kedvezményezett felé elszámolja.
 6. (48) A Bank jogosult megtagadni a Visszaváltást visszaélésre, pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén.
III.2. Simple kártya
 1. (49) A Bank által az Ügyfél részére kibocsátott Mastercard típusú kártya, amely fizikailag nem kerül legyártásra, és kizárólag Simple kártya egyenleghez kapcsolódhat, valamint NFC kommunikációra alkalmas mobiltelefonra telepített Simple Rendszerben használható, lakossági, forint alapú, prepaid Érintőkártya.
 2. (50) A Simple Rendszerbe letöltött Simple kártyával a mobiltelefon alkalmassá válik Érintéses Tranzakciók lebonyolítására. Mivel a Simple kártya fizikailag nem kerül legyártásra, adatait új és cserekártya esetén az Ügyfél mobiltelefonjára telepített Simple Rendszerbe tölti le a Bank. Ezen adatok a következők:
  1. a) kártyaszám - titkosított formában,
 3. (51) A Simple Rendszerbe letöltött Simple kártya aktiválás nélkül azonnal használható.
 4. (52) A Kártyabirtokos a Simple kártyát rendeltetésének megfelelően használhatja, használata a Kártyabirtokos által más személynek nem engedhető át.
 5. (53) A Simple kártyához PIN kód nem tartozik.
 6. (54) A Simple kártyához konstans Vásárlási limit kapcsolódik, amelynek értékét a Bank a mindenkor hatályos, az adott kártyához tartozó Hirdetményben teszi közzé. A konstans Vásárlási limit az Ügyfél által nem módosítható.
 7. (55) A Nemzetközi Kártyaszervezet emblémájával kibocsátott Simple kártya esetén a Bank az adott szervezet szabályainak figyelembevételével jár el.
III.2.1. A Simple kártya használata
 1. (56) A Simple kártyát a Kártyabirtokos a Szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően, rendeltetésszerűen használhatja Magyarországon, szolgáltatások és áruk ellenértékének megfizetésére.
 2. (57) Simple kártya segítségével pénzbeli ellenszolgáltatás egyenlíthető ki Érintőkártyát elfogadó arra alkalmas terminállal rendelkező Kereskedői elfogadóhelyen személyesen, és a Simple Rendszeren keresztül.
 3. (58) A Simple kártyával a Kártyabirtokos csak a ténylegesen megtörtént vásárlások és szolgáltatások ellenértékét fizetheti meg.

 4. (59) A Kártyabirtokos a Simple kártyát csak azon Elfogadóhelyeken használhatja, amelyek Simple kártya egyenleg terhére elektronikus pénzt elfogadnak vagy ahol a Mastercard Logó szerepel és a Bank a szerződésben másképp nem korlátozta az elfogadást.
 5. (60) Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítésére a Simple kártya egyenleg erejéig vagy a Vásárlási limit erejéig van lehetőség.
 6. (61) Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése esetén Elő-Engedélyezés is lehetséges.
 7. (62) A Kártyabirtokos azonosítása a Fizetési művelet jóváhagyása alapján történik. Ezen felül az elfogadó előírhatja a Kártyabirtokos azonosítása céljából a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány bemutatását is. A Simple kártyával történő fizetés az elfogadó bankja által meghatározott szabályok szerint történik. Az elfogadó a bankjával történő szerződés szerint köteles elfogadni minden, általa jelzett Nemzetközi Kártyaszervezethez tartozó kártyát.
 8. (63) A Fizetési művelet jóváhagyásával az Ügyfél elismeri, hogy a Tranzakció akaratának megfelelően, a bizonylaton szereplő tartalommal jött létre. Amennyiben a Fizetési művelet jóváhagyása során aláírás nem szükséges, a slipen feltüntetésre kerül a következő szöveg: „Aláírás nélkül is érvényes”.
 9. (64) Az Érintéses Tranzakciók esetében opcionális a Tranzakciós bizonylat kiállítása, így az elfogadóhely a Kártyabirtokos kérésére állítja ki a kártyabirtokosi Tranzakciós bizonylatot.
 10. (65) Az egyes Tranzakciókról készült bizonylatok egy példánya a Kártyabirtokost illeti meg. A Kártyabirtokos a bizonylatokat, valamint a Simple kártya használatával összefüggő és rendelkezésére álló valamennyi dokumentumot köteles a vonatkozó jogszabályoknak, és egyéb szabályoknak megfelelően megőrizni, és szükség esetén a Bank rendelkezésére bocsátani.
 11. (66) A Kereskedői elfogadóhelyen a Tranzakcióval kapcsolatos reklamáció elfogadása esetén nincs lehetőség közvetlenül készpénzt visszafizetésére. Ilyen esetben a kérdéses összeg a Bank közreműködésével kerülhet jóváírásra a Simple kártya egyenlegen.
 12. (67) A Kártyabirtokos köteles a Simple kártyát a Szerződésben foglaltak szerint használni, a Simple kártya adatait és annak használatához szükséges személyes biztonsági elemeket – így az alkalmazásjelszó vagy egyéb kód – biztonságban tartása érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani.
 13. (68) A Kártyabirtokos köteles haladéktalanul bejelenteni a Banknak, ha észlelte, hogy
  1. a) a Simple kártya adatait tartalmazó mobiltelefon kikerült a birtokából (őrzése alól) vagy ellopták, vagy
  2. b) a Simple kártya adatai és a használatához szükséges kódok és egyéb adatok jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, vagy
  3. c) a Simple kártyával jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott Tranzakció történt.
 14. (69) A Bank az alkalmazásjelszó magadásával, és/vagy a fizetésre használt készüléken a képernyőzár feloldásával, és/vagy a bizonylat aláírásával végrehajtott tranzakciókat a Kártyabirtokos által szerződésszerűen véghezvitt tranzakcióknak tekinti.
 15. (70) A Bank engedélyező központja felé továbbított Tranzakciókat a központ abban az esetben tiltja meg, ha
  1. a) a Simple kártyát letiltották, korlátozták, blokkolták, vagy a Simple kártya használata más okból nem lehetséges, továbbá
  2. b) ha a Tranzakció
   1. ba) összege meghaladja a Simple kártya egyenleget, vagy
   2. bb) összege meghaladja a Simple kártyához kapcsolódó Vásárlási limit mértékét.
 16. (71) A Bank a Simple kártya egyenleggel szemben automatikusan számolja el a Simple kártyával lebonyolított Tranzakciókat, valamint a Simple kártyával, vagy annak használatával összefüggő díjakat, költségeket és egyéb tételeket. A vonatkozó jogszabályok és egyéb Bankra kötelező szabályok rendelkezéseitől eltérő elszámolással összefüggő szabályokat a Bank a Szerződési feltételekben rögzíti.
 17. (72) A Simple kártyával végrehajtott Tranzakciók a Bank tudomására jutását követően legkésőbb a 3. banki munkanapon kerülnek terhelésre.
 18. (73) A Kártyabirtokos nem vonhatja vissza a Simple kártya használatával adott fizetési megbízását, vagy a Simple kártya igénybevételével történt fizetési műveletét, kivéve, ha a megbízással, vagy a fizetési művelettel egyidejűleg az összeg nem került meghatározásra.
 19. (74) A Bank jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat és terheléseket az Ügyfél külön erre irányuló rendelkezése nélkül helyesbíteni. A helyesbítésről az ok megjelölésével értesítést küld az Ügyfélnek.
III.2.2. A Simple kártya letiltása, felfüggesztése
 1. (75) A Simple kártya letiltása az Ügyfél, vagy a Bank rendelkezése alapján történhet.
 2. (76) A Bank jogosult letiltani a Simple kártyát
  1. a) ha a Simple kártya elvesztéséről /ellopásáról, vagy a Simple kártyával történő visszaélésről tudomást szerez, és a Simple kártyát nem tiltották le,
  2. b) ha az Ügyfél nem tartja be a Szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglaltakat. pl. az Ügyfél a Simple kártyát nem rendeltetésszerűen, az előírásoknak megfelelően használja.
 3. (77) A Simple kártya vagy a kártyaadatok elvesztése, ellopása vagy olyan nem az Ügyfél megbízásán alapuló tranzakció (tehát nem az Ügyfél által kezdeményezett vagy hozzájárulásával végrehajtott tranzakció) esetén az Ügyfél köteles haladéktalanul
  1. a) a Bank felé bejelenteni, és
  2. letiltani a Simple kártyát,
 4. (78) A letiltás a bejelentés Bankhoz történő beérkezését követően lép életbe.
 5. (79) Az Ügyfél által kezdeményezett letiltás történhet:
  1. a) Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén:
   06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.
 6. (80) Az Ügyfél által kezdeményezett letiltás során a Bank az alábbi adatokat kérheti:
  1. a) név,
  2. b) születési dátum,
  3. c) lakcím,
  4. d) e-mail cím,
  5. e) mobil telefonszám,
  6. f) a letiltás okának megjelölése,
  7. g) valamint a Bank jogosult a Simple kártya letiltását végző személytől egyéb adatokat is kérni.
 7. (81) A Bank az általa eszközölt letiltásról soron kívül értesíti az Ügyfelet.
 8. (82) A Bank nem bocsát ki pótkártyát Simple kártya esetén. Letiltott Simple kártya helyett kizárólag új Simple kártya igényelhető.
 9. (83) A Kártyabirtokos biztonságának érdekében a Banknak jogában áll egyoldalúan a Simple kártya használatát részben vagy egészben átmenetileg korlátozni, amennyiben a Simple kártyával elkövetett visszaélés gyanúja, vagy annak lehetősége áll fenn. A kártyahasználat – előzőekben említett okok miatti – átmeneti felfüggesztéséről a Bank a Kártyabirtokost minden esetben a felfüggesztést követően a lehető legrövidebb időn belül, napközben tájékoztatja az Ügyfél által megadott telefonszámon. Az Ügyfelet sikertelen elérés esetén a Bank a következő banki munkanapon elküldött levélben tájékoztatja.
 10. (84) A Bank a Simple kártya felfüggesztését olyan esetben is alkalmazza, amikor a Simple kártya egyenlegen a kifizetési forgalmat kénytelen letiltani a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően hatósági intézkedések teljesítése időtartamára.
IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
IV.1. Tájékoztatás és kapcsolattartás

IV.1.1. Információszolgáltatás, együttműködés
 1. (85) A Bank és az Ügyfél közötti kapcsolattartás alapvetően írásban történik.
 2. (86) A Bank kapcsolattartás céljából az alábbi adatok megadását írja elő:
  1. a) e-mail cím,
  2. b) belföldi mobiltelefonszám,
  3. c) lakcím.
 3. (87) A Bank részéről a kapcsolattartás módjai:
  1. a) a Simple Rendszeren keresztül,
  2. b) az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött levéllel,
  3. c) az Ügyfél által megadott belföldi mobiltelefonszámra küldött SMS-sel,
  4. d) az Ügyfél által megadott postázási címre küldött levéllel,
 4. (88) Az Ügyfél részéről a kapcsolattartás módjai:
  1. a) a Simple Rendszeren keresztül,
  2. b) elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve:
   ugyfelszolgalat@simple.hu,
  3. c) írásban, postai úton a Bank függő ügynökének, az OTP Mobil Szolgáltató Kft.-nek címezve az alábbi címre:
   1093 Budapest, Közraktár u. 30-32;
  4. d) szóban, személyesen a Bank függő ügynökének, az OTP Mobil Szolgáltató Kft. alábbi ügyfélszolgálatán:
   1093 Budapest, Közraktár utca 30-32., munkanapokon 13:00 és 15:00 óra között;
  5. e) telefonon az OTP Mobil ügyfélszolgálatán, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén:
   06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.
 5. (89) A fentieken kívül a Bank az Ügyfelet a Szerződés fennállása alatt az alábbi módokon tájékoztathatja:
  1. a) bankfiókban kihelyezett, valamint a Bank honlapján megjelentetett az adott szolgáltatáshoz tartozó Hirdetmény útján,
  2. b) a Bank honlapján keresztül,
  3. c) az Ügyfél által megadott belföldi mobil telefonszámon a Bank által kezdeményezett és rögzített telefonos hívással.
 6. (90) Ügyfél köteles tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül közölni a Bankkal az általa megadott adatokban, valamint a Szerződéssel összefüggő valamennyi lényeges körülményben bekövetkező változásokat.
 7. (91) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az „Nytv. alapján nyilvántartott adatait a nyilvántartási szerveknél a Bankkal szemben nem tiltja le. Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Szerződés megszűnését megelőzően ezen adatokat az Ügyfél letiltja, és a letiltást a Bank kérésére sem oldja fel, a Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 8. (92) A Bank a Szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Általános Adatvédelmi Rendeletben, az Infotv-ben és egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el.
 9. (93) A Bank és az Ügyfél között felmerülő vitás kérdéseket egyeztetés útján kell rendezni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a jogviták eldöntése rendes bírósági eljárás keretében lehetséges.
 10. (94) A felek együttműködésük során kötelesek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására irányadó jogszabályok betartására. Ennek során a Bank a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a belső szabályzatában foglaltak szerint jár el.
IV.1.2. Reklamáció
 1. (95) Az Ügyfél a szükséges dokumentumok másolatát mellékelve jogosult reklamációt bejelenteni, a Szerződéssel létrehozott jogviszonnyal kapcsolatos, Bank által rendelkezésére bocsátott Simple kártyával, a Simple kártya használatával, vagy az elszámolt Tranzakciókkal kapcsolatos problémák miatt.
 2. (96) A reklamáció bejelentése történhet:
  1. a) írásban, postai úton az OTP Mobil Kft-nek címezve az alábbi címre:
   1093 Budapest, Közraktár u. 30-32;
  2. b) szóban, személyesen az OTP Mobil Kft. alábbi ügyfélszolgálatán:
   1093 Budapest, Közraktár utca 30-32., munkanapokon 13:00 és 15:00 óra között;
  3. c) elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve:
   ugyfelszolgalat@simple.hu,
  4. d) telefonon az OTP Mobil ügyfélszolgálatán, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén:
   06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.
 3. (97) Zárolt tételekkel kapcsolatos probléma esetén igazolni kell a zárolás feloldhatóságának jogosságát (pl. készpénzfizetésről szóló bizonylat, az elfogadóhely levele a zárolás feloldhatóságáról).
 4. (98) Az Ügyfél köteles minden, a reklamáció jogosságát alátámasztó dokumentumot a reklamáció benyújtásával egyidejűleg a Bank rendelkezésére bocsátani. Ezek hiányában a reklamáció elutasításra kerülhet, az ebből eredő károk az Ügyfelet terhelik.
 5. (99) Simple kártya esetén reklamáció a vitatott fizetési műveletről szóló tájékoztatás megadásától számított 30 napon belül, vagy a későbbiekben a jogvesztő határidőn belül, a szerződés megszűnése előtt nyújtható be. Reklamáció esetén Bank nem teljesít előzetes jóváírást.
 6. (100) Amennyiben az Ügyfél reklamációt rajta kívülálló okból nem tudta bejelenteni a fenti határidőn belül, a bejelentést a kérdéses Tranzakció időpontjától számított 13 hónapos jogvesztő határidőn belül megteheti.
 7. (101) A reklamáció ügyintézésének határideje – OTP Bank elfogadói hálózatában OTP által kibocsátott kártyával végzett Tranzakció esetén a bejelentés időpontjától számított 30 nap, egyéb esetben a Nemzetközi Kártyaszervezetek előírásainak megfelelően –, a bejelentés időpontjától számított 360 nap. A jóváírást a Bank a panasz kivizsgálásának eredményétől függően haladéktalanul teljesíti.
 8. (102) Abban az esetben, ha az Ügyfél olyan bankközi reklamációs eljárásra ad megbízást, amelyet a Bank nem tart indokoltnak, úgy annak a Nemzetközi Kártyaszervezetek által felszámított költségét az Ügyfél viseli. Az eljárás várható áthárított költségéről a Bank az eljárás elindítása előtt tájékoztatja az Ügyfelet.
 9. (103) Amennyiben a reklamáció korábban már elutasításra került, új eljárás az elutasítást tartalmazó dokumentum kézhezvételének időpontjától számított 15 napon belül kezdeményezhető, a kérelem indokoltságát alátámasztó további információk feltárásával.
IV.2. Felelősség
 1. (104) Az olyan jóvá nem hagyott Tranzakciók (fizetési műveletek) vonatkozásában, amelyek a Kártyabirtokos birtokából kikerült vagy ellopott Simple kártyával történtek, vagy a Simple kártya jogosulatlan használatából erednek, az Ügyfél viseli tizenötezer forintnak megfelelő összeg mértékéig a kárt a Simple kártya letiltására vonatkozó bejelentés megtételét megelőzően.
  1. a) Nem terheli az Ügyfelet felelősség, ha a kárt készpénz-helyettesítő fizetőeszköznek minősülő olyan személyre szabott eljárással okozták, amely információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt vagy a személyes biztonsági elemek – így az alkalmazásjelszó, vagy egyéb kód – nélkül használták, vagy
  2. b) a Bank nem tett eleget annak a kötelezettségének, hogy az Ügyfél bármikor díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen megtehesse a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz birtokából történő kikerülését, ellopását, valamint jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatának bejelentését, vagy
  3. c) a Bank nem ír elő erős ügyfél-hitelesítést.
 2. (105) A Simple kártya letiltására vonatkozó bejelentést követően a Bank viseli a kárt az olyan jóvá nem hagyott tranzakciók (fizetési műveletek) vonatkozásában, amelyek a Kártyabirtokos birtokából kikerült vagy ellopott Simple kártyával történtek, vagy a Simple kártya jogosulatlan használatából erednek.
 3. (106) A Bank az Ügyfél szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegésének tekinti az Ügyfél olyan tevőleges magatartását vagy mulasztását, amely a jelen Üzletszabályzatban előírt, – és ezen belül különösen az alkalmazásjelszó és/vagy Simple kártya adatait tartalmazó készüléken a képernyőzár feloldásához szükséges eljárás – biztonságos kezelésével kapcsolatos kötelezettségének teljesítésével ellentétes, és amelynek eredményeként az Ügyfélnek vagy a Banknak kára keletkezik vagy ilyen kár keletkezésének a lehetősége bekövetkezik.
 4. (107) A Bank mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott Tranzakcióval (fizetési művelettel) összefüggésben keletkezett kárt a Kártyabirtokos csalárd módon eljárva okozta, vagy a kárt jelen Üzletszabályzat (66) és (67) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta.
 5. (108) A Bank gondoskodik arról, hogy az Ügyfél bármikor megtehesse a Simple kártya letiltására vonatkozó bejelentést.
 6. (109) A Bank a bejelentésekről olyan nyilvántartást vezet, amely 18 hónapig biztosítja a bejelentések időpontjának és tartalmának bizonyítását.
 7. (110) A Bank a bejelentést követően Simple kártyával végrehajtott Tranzakciókat (fizetési műveleteket) nem teljesíthet.
 8. (111) A Simple kártya nem rendeltetésszerű használatából eredő és a Kártyabirtokost, vagy harmadik személyt ért kárért a Bank felelősséget nem vállal.
 9. (112) A Bank felelős a hibásan, illetve a jóvá nem hagyott fizetési műveletek teljesítéséért.
 10. (113) A Bank nem részese a Kártyabirtokos és az Elfogadóhely között felmerülő, a nem közvetlenül Simple kártya használatával összefüggő jogvitának. Ezen jogvitában a szükséges tájékoztatás és adat megadására a banktitokra vonatkozó jogszabályok, a Szerződésben foglaltak és a Kártyabirtokos erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata szerint jogosult.
 11. (114) A Kártyabirtokos kérésére a Bank minden ésszerű segítséget megad ahhoz, hogy a vitás kérdés megnyugtatóan rendeződjék.
IV.3. Díjak, költségek
 1. (115) Az Ügyfél által szerződött szolgáltatással összefüggő díjakat, költségeket és egyéb tételeket a Bank jogosult az Ügyfélre hárítani, és azokkal a Simple kártya egyenleget automatikusan megterhelni.
 2. (116) Az Ügyfél által szerződött szolgáltatással összefüggő díjak, költségek és egyéb tételek mértékét a szolgáltatáshoz tartozó Hirdetmény tartalmazza.
 3. (117) Az Ügyfél által szerződött szolgáltatással összefüggő díjak, költségek és egyéb tételek elszámolása azok felmerülésekor esedékes. Az ettől eltérő rendelkezéseket a szolgáltatáshoz tartozó Hirdetmények tartalmazzák.
 4. (118) A Bank részletesen meghatározza azon feltételeket és körülményeket, melyek egyértelműen lehetővé teszik az adott kártyákhoz tartozó Hirdetményben meghatározott díjak, költségek mértékének és elszámolási gyakoriságának egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítását.
 5. (119) Amennyiben a Bank az Ügyfél kérelme alapján közreműködik egy Tranzakció bizonylatának beszerzésében, ennek költségét jogosult az Ügyfélre hárítani. A bizonylat beszerzésének költségét a szolgáltatáshoz tartozó Hirdetmény tartalmazza.
IV.4. Tranzakciók során alkalmazott árfolyamok
 1. (120) A Tranzakciók engedélyezésekor használt árfolyamok
  1. a) A forintban végzett Tranzakciók, az eredeti összeg változtatása nélkül, forintban kerülnek engedélyezésre.
  2. b) Az euróban/amerikai dollárban végzett Tranzakciók engedélyezésekor a Bank az euró/amerikai dollár összeget az engedélyezés időpontjában érvényes, napi első deviza eladási árfolyamán számítja át forintra és ezen összeg kerül engedélyezésre.
  3. c) A nem forintban/euróban/amerikai dollárban végzett Tranzakciók engedélyezésekor a Tranzakció eredeti pénznemét a Nemzetközi Kártyaszervezet forintra átszámítva küldik meg a Banknak és ezen összeg kerül engedélyezésre.
 2. (121) A terhelési Tranzakciók elszámolásakor használt árfolyamok
  1. a) Simple kártyával nem forintban végzett Tranzakciók (kivéve: az OTP belföldi hálózatában, euróban és amerikai dollárban végzett tranzakciók) eredeti pénznemét a Nemzetközi Kártyaszervezet átszámítja az általa alkalmazott árfolyamon euróra. A Bank a Nemzetközi Kártyaszervezet által elszámolt összeget a Kártyaszervezet általi elszámolás napján a Banknál érvényben lévő, aznapi első deviza eladási árfolyamon számítja át forintra.
  2. b) Az OTP hálózatában, euróban és amerikai dollárban végzett Tranzakciók árfolyama a tranzakció napján a Banknál érvényes, aznapi első deviza eladási árfolyam.
 3. (122) A jóváíró (kereskedői áruvisszavétel vagy sztornó, stb.) Tranzakciók elszámolásakor használt árfolyamok
  1. a) Simple kártyával nem forintban végzett Tranzakciók (kivéve: az OTP belföldi hálózatában, euróban és amerikai dollárban végzett tranzakciók) eredeti pénznemét a Nemzetközi Kártyaszervezet átszámítja az általa alkalmazott árfolyamon euróra. A Bank a Nemzetközi Kártyaszervezet által elszámolt összeget a Kártyaszervezet általi elszámolás napján a Banknál érvényben lévő, aznapi első deviza eladási árfolyamon számítja át forintra.
  2. b) Az OTP hálózatában, euróban és amerikai dollárban végzett Tranzakciók árfolyama a tranzakció napján a Banknál érvényes, aznapi első deviza eladási árfolyam.

Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2018. április 1.

Jelen Üzletszabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2018. május 25-tól-tól hatályos Üzletszabályzat a Simple Kártyáról és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokról.

Budapest, 2019. Január 31.OTP Bank Nyrt.

HIRDETMÉNY

A SIMPLE KÁRTYÁRÓL
A hatályba lépés napja: 2019.március 1.
(A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók)

SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK
A Kártyabirtokos minden esetben 14. életévét betöltött, a Simple Rendszerbe regisztrált természetes személy lehet.
BANKKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK ÉS LIMITEK
I. Bankkártyához kapcsolódó díjak
  Éves díj Letiltási díj Zárlati díj
Simple kártya 0 Ft 0 Ft 316 Ft/hó1
II. Tranzakciós díjak
  Pénzbeli ellenszolgáltatás
kiegyenlítésének díja (vásárlás)
Feltöltési díj Visszavezetési díj
Simple kártya 0 Ft 1% minimum
211 Ft1
1% minimum
211 Ft
III. Egyéb díjak
A Banktól írásban kért bizonylat beszerzés költségei:
másolat:316 Ft /bizonylat,
eredeti példány:1054 Ft /bizonylat,
szállodák, utazási irodák, szórakoztatóipari egységek bizonylata:4215 Ft /bizonylat.
IV. Limitek
IV.1. Feltöltési limitek:
A Simple kártya egyenleg korlátlan számú tranzakcióval feltölthető az alábbi korlátozás figyelembevételével:
 • a Simple kártya egyenleg maximum 65 000 Ft lehet.
IV.2. Vásárlási limit
A Simple kártyához konstans vásárlási limit kapcsolódik, amely az Ügyfél által nem módosítható.
 • A vásárlási limit mértéke: 65.000 Ft /hónap
V. Feltöltési bónusz
A Bank a Simple rendszerbe regisztrált kártyáról kezdeményezett első sikeres Feltöltést követően 500 Ft feltöltési bónuszt ír jóvá az Ügyfél Simple kártya egyenlegén. A feltöltési bónusz a Feltöltéshez használt, Ügyfél nevére kibocsátott bankkártyánként, és Simple felhasználónként csak egyszer vehető igénybe.
1A díj akciósan elengedésre kerül, melyet a Bank visszavonásig, de legkésőbb 2020.02.29-ig biztosít.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Hirdetmény a Simple kártya szerződéssel és az ÜZLETSZABÁLYZAT
SIMPLE KÁRTYÁRÓL ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL együtt érvényes.
A hirdetmény módosítását az alábbiak indokolják.
 • a 2017. évi infláció - a fogyasztó árakban bekövetkező emelkedés -, amelynek mértékével a megjelölt díjak emelkednek, valamint
 • az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása.

 • Jelen Hirdetmény hatályba lépésével a jövőre nézve hatályát veszíti a „Hirdetmény a Simple kártyáról” című 2018. január 13-tól hatályos Hirdetmény, és a jelen Hirdetményben közzétett módosításokkal érintett valamennyi rendelkezés.
OTP BANK NYRT.Közzététel: 2019. február 14.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTP Bank Nyrt.
Simple kártyára vonatkozó kiegészítő

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának adatkezelésre vonatkozó 5. sz. mellékletének (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Tájékoztató) kiegészítése, a Simple kártya nyújtása során végzett adatkezelés feltételeinek pontosítása. A Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóval együtt kell alkalmazni.

1 AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
  1.1 Az adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
  Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
  Postacíme: OTP Bank Nyrt. 1876 Budapest
  E-mail címe: informacio@otpbank.hu
  Telefonszáma: (06 1/30/20/70) 3 666 388
  Honlap: http://www.otpbank.hu
  Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők
  Neve: dr. Asztalán Csaba
  Postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.
  E-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu

2 AZ ÜGYFELEK ADATAINAK KEZELÉSE
2.1 Az Ügyfelek köre
Az Adatkezelő Simple kártya nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezelik:
 1. • kártyabirtokos

2.2 A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő Simple kártya nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése és kezelése során az Általános Adatvédelmi Tájékoztatójának 2. pontjában meghatározott adatcsoportokon felül az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezel az Érintettekről:
 1. • a kártya használatához kapcsolódó adatokat (limitek, kártyanév, egyenleg, tranzakciós adatok),
 2. • a szerződés teljesítése során a Simple kártyával elkövetett csalások megelőzése, felderítése és vizsgálata céljából az Adatkezelő tudomására jutott adatok.

A Simple kártya nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során kezelt, a kártyahasználathoz kapcsolódó adatok pontos körét az alábbiak tartalmazzák:
 1. • az Általános Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezései, illetve
 2. • a Simple by OTP alkalmazásban elérhető Simple kártyára vonatkozó szerződéses nyomtatványok,
 3. • a Simple kártya nyújtására irányuló szerződés teljesítése során keletkezett egyéb dokumentumok, valamint

2.3 Az adatkezelés céljai
Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 3. pontjában meghatározott célokon felül a következő célokból, illetve az ott meghatározottakhoz képest az alábbi kiegészítések szerint kezeli:
 1. • az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 3.1. c) pontjában foglaltakon belül különösen a jövőben esetlegesen felmerülő csalárd, a Bank érdekeit sértő ügyfélmagatartás észlelése és megelőzése,
 2. • az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 3.1. c) pontjában foglaltakon belül különösen a követelés engedményezése esetén az engedményes által a követelés behajtásának eredményével, az engedményezett követeléssel kapcsolatos eljárással kapcsolatos adatokra vonatkozóan kockázatkezelés és kockázatelemzés,
 3. • az ügyfelek részére az igényeikhez minél jobban illeszkedő termékek fejlesztése céljából a rendelkezésre álló személyes adatokat elemzése,
 4. • a Simple kártya NFC-s mobilfizetési funkció biztosítása a Simple by OTP alkalmazáson keresztül
 5. • a Simple kártya feltöltési, illetve visszatöltési funkció biztosítása a Simple by OTP alkalmazáson keresztül
 6. • a kártyával elkövetett csalások megelőzése felderítése és vizsgálata
Az Adatkezelő jelen adatkezelés kapcsán nem folytat az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 3.1. d) pontjában írt célok szerinti adatkezelést.

2.4 Az adatkezelés jogalapjai
Az Adatkezelő Simple kártya nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az Érintett adatait az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 4. pontjában felsorolt jogcímek alapján kezeli.
Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott személyes adatokat elsődlegesen Szerződés megkötésének előkészítése, illetve szerződés teljesítése jogcímén kezeli. Az ettől eltérő esetekben jelen Tájékoztató megjelöli az adott jogcím alapján kezelt adatcsoporto(ka)t.

2.4.1 A Simple kártya nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése, szerződés teljesítése
Az Adatkezelő
 1. • a Simple by OTP alkalmazáson keresztül,
 2. • az alkalmazásban elérhető kártyaigénylő felületen,
 3. • a Simple kártyához kapcsolódó kártyaszerződés nyomtatványon
megadott személyes és kártyahasználathoz kapcsolódó adatokat, valamint a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat a Szerződés megkötésének előkészítése, és a szerződés teljesítése céljából, beleértve a Szerződésből eredő jogok, követelések érvényesítését, jogi igények előterjesztését is, kezeli.
A fenti cél elérése érdekében az Adatkezelő különösen:
 1. • a természetes személyazonosító adatok alapján az Érintettet azonosítja, a szerződéskötés előkészítése keretében
 2. • az Érintett elérhetőségi adatait a szerződés előkészítése és teljesítése során történő kapcsolattartás céljából kezeli
 3. • az Érintett elérhetőségi adatait a szerződés előkészítése és teljesítése során történő kapcsolattartás céljából kezeli
A Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit a Simple Kártyáról és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzat (a továbbiakban: „Üzletszabályzat”) és az abban hivatkozott dokumentumok rögzítik.

2.4.2 Kötelező adatkezelés
Az Adatkezelő jelen adatkezelés kapcsán az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 7. pontjában írt jogszabályokon túlmenően az alábbiak szerinti adatkezelést folytat:
 1. • A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján az Adatkezelő a 2.2. pont szerinti személyes adatokat, különösen a lakossági betéti kártyával elkövetett csalások megelőzése, felderítése és vizsgálata céljából tudomására jutott adatokat a fizetéssel kapcsolatos csalások megelőzése, felderítése és vizsgálata céljából kezeli.

2.4.3 Az Adatkezelő jogos érdeke
Az Adatkezelő az Érintettek a 2.2. pontban meghatározott személyes adatait az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 8. pontjában meghatározott jogos érdekeken felül nem kezeli.

2.4.4 Az Érintett hozzájárulása
 1. A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulás külön nyilatkozatban adható meg.
 2. A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül visszavonja a Simple by OTP alkalmazáson keresztül.
 3. A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

2.5 Automatizált döntéshozatal, beleértve az e célból végzett profilalkotást is
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintett és az Adatkezelő közötti Szerződés megkötése érdekében olyan automatizált adatkezelés során is kezeli, amelynek eredményeként megszülető döntés az Érintettre nézve a Simple kártya igénylésével, vagy annak elutasításával jár.
Az Adatkezelő a fenti automatizált döntéshozatal során az Érintettnek a Simple kártya szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötéséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait, használja fel beleértve különösen a személyes adatokat (név, születési idő és lakcím) az alábbiak szerint:
 1. Az Adatkezelő a Simple kártya igénylésére való jogosultság megállapítása érdekében meghatározott személyes adatokat számítástechnikai eszközzel végrehajtott, automatizált adatfeldolgozás keretében összesíti.
Az Adatkezelő továbbá tájékoztatja az Érintettet, hogy az automatizált döntéshozatal során megszületett döntés az alábbi következményekkel jár az Érintettre nézve: a Simple kártya igénylése elutasításra kerül.
Az automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás célja a Simple kártya a Simple by OTP alkalmazáson keresztüli biztosítása és ezzel az NFC mobilfizetési funkció elérhetővé tétele.

3 A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait – a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az OTP Bank Nyrt-től – az alábbi harmadik személyek, szervezetek számára továbbítja:
 • • OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (önálló adatkezelő)
 • Az Adatkezelő a hitelintézeti tevékenysége körében kizárólag az Általános Üzletszabályzat 2. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozókat veszi igénybe.

  OTP BANK NYRT.