2018. március 1-től új Hirdetmény lép hatályba, ez itt található.

ÜZLETSZABÁLYZAT

SIMPLE KÁRTYÁRÓL ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Hatályos: 2018. január 13.
(a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak)

OTP Bank Nyrt.
Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat
(1997. november 27.)
Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585. cégjegyzékszámon
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Honlap: http://www.otpbank.hu

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
I.1. Az üzletszabályzat hatálya
 1. (1) Jelen Üzletszabályzat hatálya kiterjed az OTP Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank) által természetes személyek részére
  1. a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján elektronikus pénz kibocsátására és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására,
  2. b) a Hpt. alapján készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására.
 2. (2) A Bank és az Ügyfél között pénzügyi szolgáltatás nyújtására létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekben mindenekelőtt a Bank Üzletszabályzatai és Hirdetményei, az abban nem szabályozott kérdésekben
  1. a) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Pft.),
  2. b) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (továbbiakban: Efszt),
  3. c) a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet (továbbiakban: Rendelet),
  4. d) a Hpt.,
  5. e) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.),
  6. f) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.),
  7. g) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),
  8. h) a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR törvény),
  9. i) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Nytv.)
  valamint a pénzforgalmat érintő további hatályos jogszabályok, és a szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 3. (3) A Simple Rendszerrel kapcsolatos rendelkezéseket az arra vonatkozó „Általános felhasználási feltételek a Simple Rendszer használatára vonatkozóan” és az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok tartalmazzák.
 4. (4) A készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végzett szolgáltatásokra vonatkozó további rendelkezéseket a Bank bankkártyákra vonatkozó Üzletszabályzatai, Kiegészítései, Hirdetményei, Kondíciós listái és szerződései tartalmazzák
I.2. Meghatározások
 1. (5) Jelen Üzletszabályzat tekintetében az alábbi fogalmi meghatározások az irányadók:

  Bank
  OTP Bank Nyrt.
  Központ: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Székhelye: 1876 Budapest, Pf. 5.
  Tevékenységi engedély: Állami Bankfelügyelet 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.)
  Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátásra vonatkozó engedélyeket a Magyar Nemzeti Bank tartja nyilván.
  Honlap: http://www.otpbank.hu

  Card not present tranzakció Olyan virtuális tranzakció, ahol a tranzakció lebonyolításához csak a kártya adatait kell megadni. Ilyen tranzakció a Simple rendszeren keresztüli interneten vásárlás.

  Card present tranzakció Olyan tranzakció, ahol a kártyaadatokat hordozó eszköz (pl. mobiltelefon) fizikailag jelen van. Ilyen tranzakció kereskedői POS terminálon keresztüli érintéses vásárlás.

  Cserekártya
  A lejárt Simple kártya helyébe lépő, a Bank által automatikusan kibocsátott Simple kártya.

  Elektronikus pénz
  Hpt.-ben meghatározott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.

  Elektronikuspénz-elfogadás
  A Simple kártya egyenleg terhére elektronikus pénzben végrehajtott Tranzakciók.

  Elfogadóhely
  Mindazon hely, ahol a Simple kártya rendeltetésszerűen használható.
  Elfogadóhely lehet:

  1. a) Kereskedői elfogadóhely

  Elő-Engedélyezés (elő-autorizáció)
  Olyan Engedélyezés, amelyet nem közvetlenül követ a Tranzakció lebonyolítása. Ezen Engedélyezés a Tranzakció várható összegére történik, amelynek erejéig a Simple kártya egyenleg Zárolásra kerül. A Zárolás

  1. a) nem jelent terhelést, csupán a Tranzakció tényleges összegének fedezetét hivatott biztosítani,
  2. b) a Bank által meghatározott ideig, de legkésőbb a Tranzakció elszámolási szakaszának befejezéséig (a Tranzakció tényleges összegének terheléséig) vagy a Tranzakció meghiúsulásáig áll fenn.
  3. c) Elő-Engedélyezést végezhetnek többek között a Kereskedői elfogadóhelyek: szállodák, autókölcsönző cégek, repülőjegy értékesítés, utazási irodák, stb.

  Engedélyezés (autorizáció)
  A Bank vagy annak megbízottja által az Elfogadóhelyre továbbított Tranzakció lebonyolítását engedélyező üzenet.

  Érintés
  Érintőkártyával végrehajtott egyérintéses (korábban PayPass) tranzakció.

  Feltöltés
  A Simple kártya egyenleg javára végrehajtott Tranzakciók a Bank részére adott Feltöltési megbízásnak minősülnek. A Feltöltés során a Bank Elektronikus pénzt bocsát ki.

  Fizetési művelet jóváhagyása
  A Tranzakció Ügyfél általi jóváhagyása történhet a Simple Rendszerhez kapcsolódó alkalmazásjelszó magadásával, és/vagy a fizetésre használt készüléken a képernyőzár feloldásával, és/vagy amennyiben elérhető ujjlenyomat alapján történő azonosítással, és/vagy a bizonylat aláírásával, valamint Érintéses tranzakció esetén a kártyaadatokat tartalmazó mobiltelefon terminálhoz való érintésével.

  Hirdetmény
  A Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, valamint a Bank honlapján megtalálható, Bank által kiadott hivatalos közlemény, amely az egyes kártyákkal összefüggő rendelkezéseket tartalmazza. A Bank Hirdetményben teszi közzé egyebek mellett a Szerződéssel és a kártyával kapcsolatos

  1. a) szerződéskötési feltételeket,
  2. b) díjak, költségek és egyéb tételek mértékét, az azokkal összefüggő rendelkezéseket,
  3. c) egyéb információkat, valamint
  4. d) a Szerződéssel létrehozott jogviszonyt érintő, a Bank által kezdeményezett egyoldalú módosításokat.

  Kártya éves díj
  A Simple kártya éves díja az ahhoz tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket tartalmazza.

  Kártyabirtokos
  Az Ügyfél, aki a Bankkal kötött szerződés alapján a Simple kártya használatára jogosult.

  Kereskedői elfogadóhely
  Olyan kereskedő és/vagy szolgáltató, amely az általa forgalmazott áruk és/vagy szolgáltatások igénybevételét készpénzfizetés nélkül, Simple kártya egyenleg terhére elektronikus pénz elfogadásával vagy nemzetközi Logóval rendelkező bankkártyák használatával teszi lehetővé a Kártyabirtokos részére, valamint azon bankok és egyéb vállalkozások, amelyek biztosítják a Kártyabirtokos részére, hogy bankkártyájával tranzakciót végezhessen.

  Logó
  A kártyához kapcsolódó, a kártya használatát jelentő embléma, amely megjelenik a kártyán és az Elfogadóhelyen, ahol a kártyaelfogadást jelzi.

  Nemzetközi Kártyaszervezet
  Mastercard Nemzetközi Kártyaszervezet, valamint mindazon nemzetközi szervezet, amellyel a Bank annak termékei kibocsátásra és/vagy elfogadásra vonatkozó megállapodást köt.

  PIN kód (Personal Identification Number)
  A bankkártyákhoz tartozó és kizárólag a Kártyabirtokos által ismert négyjegyű személyi azonosító szám, amely azonosítja a Kártyabirtokost. Simple Kártyához PIN kód nem tartozik.

  Simple kártya egyenleg
  Az Ügyfél rendelkezésére nyilvántartott szerver alapú Elektronikus pénz, melynek terhére vagy javára meghatározott műveletek teljesíthetők, illetve díjak és költségek számolhatóak el. A Simple kártya egyenleg nem minősül Pft. szerinti fizetési számlának.

  Simple kártya
  A Bank által az Ügyfél részére a Simple Rendszeren keresztül kibocsátott Mastercard típusú kártya, amely fizikailag nem kerül legyártásra, és kizárólag Simple kártya egyenleghez kapcsolódhat, valamint NFC kommunikációra alkalmas android operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonra telepített Simple Rendszerben használható, lakossági, forint alapú, prepaid Érintőkártya.

  Simple Rendszer
  Az OTP Mobil Szolgáltató Kft. által mobileszközökre kifejlesztett és üzemeltetett, mobileszközökön működő mobil applikációk útján üzemelő, mobilvásárlást lehetővé tevő információtechnológiai (IT) rendszer.

  Szerződés
  Az egyedi szerződés az Ügyfél és a Bank által megkötött szerződés, amely Simple kártya egyenleg vezetésével, Simple kártya kibocsátásával, Feltöltéssel, Visszaváltással, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokkal összefüggő jogviszonyt létrehozza, és az azokkal kapcsolatos adatokat és rendelkezéseket tartalmazza.

  Tranzakció
  A Simple kártya rendeltetésszerű használata, valamint a használat alapján

  1. a) a Simple kártya egyenlegen jelentkező terhelés és jóváírás, továbbá
  2. b) a Kereskedői elfogadóhellyel történő elszámolás folyamata.

  Ügyfél
  A Bankkal a Szerződést megkötő jogalany.

  Üzletszabályzat
  Jelen dokumentum, továbbá a „Betéti Kártya Üzletszabályzat I. rész Általános rendelkezések” és a „Betéti Kártya Üzletszabályzat II. rész Lakossági betéti és prepaid kártyák”, valamint a Bank Általános Üzletszabályzata című dokumentumok, amely a lakossági betéti kártyák, és prepaid kártyák általános és speciális szerződési feltételeit tartalmazza.

  Vásárlási limit
  Engedélyeztetéshez kötött vásárlásokra vonatkozó, az adott időszak alatt elkölthető összeg mértéke.

  Visszaváltás
  A Simple kártya egyenleg terhére végrehajtott Tranzakciók a Bank részére adott Visszaváltási megbízásnak minősülnek abban az esetben, ha a Kereskedői elfogadóhely nem rendelkezik a Banknál elektronikus pénz tárolására alkalmas elektronikus pénztárcával. A Visszaváltás során a Bank Elektronikus pénzt vált vissza.

  Visszavezetés
  A Simple Kártya és az Ügyfél nevére kibocsátott egyéb bankkártya közötti átvezetés, ami a Simple kártya egyenleget csökkenti és az Ügyfél nevére kibocsátott egyéb bankkártyával felhasználható egyenleget növeli. A visszavezetés díjköteles tranzakció, kivéve: a kártya megszüntetés esetén történő visszavezetés, amely díjmentes.

  Zárlati díj
  A Simple kártya egyenleg vezetéséhez, elszámolásához és zárásához kapcsolódóan terhelt havi díj.

  Zárolás
  A Tranzakció elszámolási szakaszának befejezéséig – a Tranzakció tényleges összegének terheléséig – vagy a Tranzakció meghiúsulásáig, de maximum a Bank által előre meghatározott ideig foglalásra kerül a Tranzakció összege, amely csökkenti a Simple kártya egyenleget.

II. SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
II.1. Általános rendelkezések
II.1.1. Ügyfél-átvilágítás
 1. (6) Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás során a Bank természetes személyektől az alábbi adatok megadását kéri:
  1. a) név,
  2. b) születési dátum,
  3. c) lakcím.
 2. (7) A Bank köteles az alábbi esetekben az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni és a Pmt-ben meghatározott adatokat rögzíteni
  1. a) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén,
  2. b) a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.
 3. (8)Az Ügyfél és Bank között létrejött szerződéses kapcsolat fennállása alatt szerződéskötés során rögzített adatokban bekövetkezett változásról az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Bankot értesíteni. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő károkat az Ügyfél viseli.
 4. (9) A Bank jogosult a Szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, az Ügyfél, illetve képviselője, valamint a Simple kártya egyenleg felett rendelkezni jogosult természetes személyek személyi adataira vonatkozó dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza.
 5. (10) A Bank jogosult az Ügyfél rendelkezésének teljesítését megtagadni, ha az Ügyfél személyazonosságát nem sikerül kétséget kizáróan megállapítani, illetve ha az Ügyfél megtagadja azonosító okmányainak bemutatását.
 6. (11) A Szerződéssel összefüggő jogviták tekintetében a magyar jog szabályait kell alkalmazni.
II.1.2. Szerződéskötésre jogosultak köre
 1. (12) Szerződéskötésre jogosult az a Simple Rendszerbe regisztrált, 14. életévét betöltött személy, aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt nem áll, és a Simple kártya önálló használatára képes.
II.1.3. Szerződéskötés tárgya
 1. (13) Simple kártya egyenleg vezetése, Simple kártya kibocsátása, Feltöltés, Visszaváltás, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások. Ezen szolgáltatások csak és kizárólag együttesen igényelhetőek.
 2. (14) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:
  1. a) egyedi szerződés
  2. b) jelen Üzletszabályzat,
  3. c) Betéti Kártya Üzletszabályzat,
  4. d) a Bank Általános Üzletszabályzata,
  5. e) Hirdetmény a Simple Kártyáról,
  A Szerződés kizárólag a fenti dokumentumokkal együtt érvényes. A Betéti Kártya Üzletszabályzat és a Bank Általános Üzletszabályzata című dokumentumok a Bank honlapján (www.otpbank.hu) érhetőek el.
II.2. Szerződéskötés
 1. (15) Szerződéskötés elektronikus úton lehetséges, amely a Ptk. szerinti elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül.
 2. (16) A szerződéskötés technikai lépései:
  1. a) a szerződéskötés a Simple Rendszeren keresztül a regisztrációs űrlap kitöltésével, és a Bank részére történő elküldésével kezdeményezhető, mely szerződési jognyilatkozatnak minősül, és a Bankra nézve szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.
  2. b) A regisztrációs űrlapon a Bank az alábbi adatok megadását kéri:
   1. ba) egyszerűsített ügyfél-átvilágítás céljából bekért adatkör,
   2. bb) belföldi mobiltelefonszám.
  3. c) A regisztrációs űrlapon kitöltendő adatok a bevitel során módosíthatóak, a már korábban megadott adatok a Simple Rendszerben módosíthatóak. A szerződési jognyilatkozat megtételének feltétele a regisztrációs űrlap hiánytalan kitöltése, valamint a jelen Üzletszabályzat és a vonatkozó Hirdetmény elfogadása.
  4. d) Az Ügyfél által elektronikusan megküldött szerződési jognyilatkozatot a Bank megvizsgálja, és a Szerződés megkötéséről saját hatáskörében, az általa meghatározott feltételek alapján dönt.
  5. e) A Bank az Ügyfél szerződéskötési kezdeményezésének elbírálását követően az Ügyfél részére értesítést küld a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre.
  6. f) A Felek között a Szerződés akkor válik hatályossá, ha az Ügyfél szerződéskötési szándékát a Bank elfogadta, és amikor az ügyfél számára hozzáférhetővé válik.
 3. (17) A Bank a Szerződés megkötésével egyidejűleg létrehozza az Ügyfél Simple kártya egyenlegét, és az ahhoz kapcsolódó Simple kártyát, és annak adatait letölti a Simple Rendszerbe.
 4. (18) A Szerződést a Bank rögzíti, utóbb a Simple Rendszerben hozzáférhető.
 5. (19) A Szerződés nyelve magyar, és határozatlan időre szól.
II.3. Szerződés módosítása
 1. (20) A Szerződés módosítása történhet
  1. a) kétoldalú, egybehangzó akaratnyilatkozattal a Simple Rendszeren keresztül, melynek kezdeményezésére az Ügyfél és a Bank is jogosult, vagy
  2. b) a Bank által egyoldalúan. Az egyoldalú szerződésmódosításról a „Betéti Kártya Üzletszabályzat I. rész Általános rendelkezések” rész rendelkezik.
 2. (21) A módosítás hatályba lépését követően a Szerződéssel létrehozott jogviszony tekintetében a jövőre nézve a módosításban foglaltak az irányadók.
II.4. Szerződés megszűnése, megszüntetése
 1. (22) Szerződés megszűnik
  1. a) felmondás joghatályának beálltával,
  2. b) az Ügyfél halálával vagy a Bank jogutód nélküli megszűnésével,
  3. c) a Simple kártya tiltásával.
 2. (23) A Szerződés felmondására a Bank és az Ügyfél jogosult
  1. a) rendes felmondással: a Bank 60 napos, az Ügyfél 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül, vagy
  2. b) rendkívüli felmondással: azonnali hatállyal
   1. ba) az Ügyfél ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén (ide értve különösen, ha a Simple kártya egyenleg 2 hónapon keresztül folyamatosan tartozást mutat), vagy
   2. bb) ha a Bank ismételt vagy súlyos szerződésszegése esetén.
 3. (24) A Szerződést az Ügyfél a felmondás vonatkozásában díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondhatja.
 4. (25) A Szerződés felmondását követően a Simple kártya nem használható.
 5. (26) A Szerződés megszűnését követően
  1. a) az Ügyfél és a Bank a Szerződés megszűnésekor kötelesek elszámolni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló követeléseiket,
  2. b) a Bank a Szerződés felmondása, megszűnése esetén kizárólag a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult.
 6. (27) A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik, különösen, ha az Ügyfél
  1. a) szerződés alapján nyújtható szolgáltatások igénybevételére vonatkozó valamely szerződésből eredő bármilyen fizetési vagy egyéb kötelezettségét megszegi, esedékes és meg nem fizetett tartozását nem teljesíti;
  2. b) az adott szolgáltatást nem rendeltetésének megfelelően használja,
  3. c) megsérti a szoftverre vonatkozó szerzői jogokat,
  4. d) kísérletet tesz az adott szolgáltatás védelmi, titkosítási rendszerének megkerülésére,
  5. e) az Ügyfél nem biztosítja az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előírt feltételeket.
 7. (28) A Bank jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására az Üzletszabályzatban és a Szerződésben meghatározott konkrét esetekben is.
 8. (29) Az Ügyfél az alábbi csatornákon kezdeményezheti a felmondást:
  1. a) a Simple Rendszeren keresztül,
  2. b) az Ügyfél e-mail címéről küldött elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve: ugyfelszolgalat@simple.hu
 9. (30) A felmondási idő a felmondást tartalmazó nyilatkozat kézhezvételének napján kezdődik.
III. SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
III.1. Simple kártya egyenleg
 1. (31) A Simple kártya egyenleg az Ügyfél által lebonyolított Tranzakciók, valamint a szerződött szolgáltatással összefüggő díjak, költségek és egyéb tételek elszámolására szolgál, mely nem minősül Pft. szerinti fizetési számlának.
 2. (32) Az Ügyfél kötelezettsége, hogy a Simple kártya egyenlegen folyamatosan biztosítsa a Simple kártyával lebonyolított Tranzakciók, valamint a Simple kártyával, Simple kártya egyenleggel vagy azok használatával összefüggő díjak, költségek és egyéb tételek elszámolásához szükséges fedezetet. A Simple kártya egyenleg fedezetlensége esetén a Bank a vonatkozó szerződésben és a vonatkozó szabályokban foglaltaknak megfelelően jár el.
 3. (33) A Bank a hatályos jogszabályok alapján a Simple kártya egyenleg után kamatot nem fizet.
 4. (34) A Simple kártya egyenleget az Ügyfél a Simple Rendszeren keresztül éri el.
 5. (35) Ügyfél részére lehetőség van a Simple kártya egyenlegen végrehajtott terhelések és jóváírások lekérdezésére a Simple Rendszeren keresztül.
III.1.1. Feltöltés
 1. (36) A Simple kártya egyenleg javára végrehajtott Tranzakciók a Bank részére adott Feltöltési megbízásnak minősülnek.
 2. (37) A Bank az Ügyfelek által kezdeményezett Feltöltésre az alábbi lehetőséget biztosítja:
  1. a) Feltöltés Ügyfél nevére kibocsátott bankkártyával Simple Rendszeren keresztül.
 3. (38) A Bank jogosult a Simple kártyával végrehajtott Tranzakciókkal kapcsolatban a Kártyatársaság, Visszavezetés esetén a kedvezményezett bankkártya kibocsátója, továbbá a Bank vagy egyéb személy által indított tételek jóváírására a Simple kártya egyenleg javára.
 4. (39) Hiányosan, hibásan megadott megbízás esetén, vagy ha a megbízás bármely más okból nem teljesíthető, a Bank jogosult megtagadni a megbízás teljesítését.
 5. (40) A Bank jogosult megtagadni a Feltöltést visszaélésre, pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén.
 6. (41) A Simple kártya egyenleg feltöltésére vonatkozó korlátozásokat a szolgáltatáshoz tartozó mindenkor hatályos Hirdetmény a Simple Kártyáról tartalmazza.
III.1.2. Visszaváltás
 1. (42) A Simple kártya egyenleg terhére végrehajtott Tranzakciók a Bank részére adott Visszaváltási megbízásnak minősülnek.
 2. (43) A Bank a Simple Rendszeren az Ügyfelek által kezdeményezett Visszaváltásra az alábbi lehetőségeket biztosítja:
  1. a) Simple kártyával a III.2 pontban részletezett Tranzakciókkal.
  2. b) Visszavezetés.
 3. (44) A Bank jogosult a Simple kártyával végrehajtott Tranzakciókkal kapcsolatban a Kártyatársaság, Feltöltés esetén a terhelendő bankkártya kibocsátója, vagy egyéb személy által visszaterhelt tételek terhelésére a Simple kártya egyenleg terhére.
 4. (45) Hiányosan, hibásan megadott megbízás esetén, vagy ha a megbízás bármely más okból nem teljesíthető, illetve ha a Visszaváltási megbízásra és az azzal kapcsolatban felmerülő díjakra nincs megfelelő fezedet a Simple kártya egyenlegen, a Bank jogosult megtagadni a megbízás teljesítését.
 5. (46) Sikeres Visszaváltás esetén a Bank a Visszaváltási megbízásban megjelölt összeget a kedvezményezett felé elszámolja.
 6. (47) A Bank jogosult megtagadni a Visszaváltást visszaélésre, pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén.
III.2. Simple kártya
 1. (48) A Bank által az Ügyfél részére kibocsátott Mastercard típusú kártya, amely fizikailag nem kerül legyártásra, és kizárólag Simple kártya egyenleghez kapcsolódhat, valamint NFC kommunikációra alkalmas mobiltelefonra telepített Simple Rendszerben használható, lakossági, forint alapú, prepaid Érintőkártya.
 2. (49) A Simple Rendszerbe letöltött Simple kártyával a mobiltelefon alkalmassá válik Érintéses Tranzakciók lebonyolítására. Mivel a Simple kártya fizikailag nem kerül legyártásra, adatait új és cserekártya esetén az Ügyfél mobiltelefonjára telepített Simple Rendszerbe tölti le a Bank. Ezen adatok a következők:
  1. a) kártyaszám - titkosított formában,
 3. (50) A Simple Rendszerbe letöltött Simple kártya aktiválás nélkül azonnal használható.
 4. (51) A Kártyabirtokos a Simple kártyát rendeltetésének megfelelően használhatja, használata a Kártyabirtokos által más személynek nem engedhető át.
 5. (52) A Simple kártyához PIN kód nem tartozik.
 6. (53) A Simple kártyához konstans Vásárlási limit kapcsolódik, amelynek értékét a Bank a mindenkor hatályos, az adott kártyához tartozó Hirdetményben teszi közzé. A konstans Vásárlási limit az Ügyfél által nem módosítható.
 7. (54) A Nemzetközi Kártyaszervezet emblémájával kibocsátott Simple kártya esetén a Bank az adott szervezet szabályainak figyelembevételével jár el.
III.2.1. A Simple kártya használata
 1. (55) A Simple kártyát a Kártyabirtokos a Szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően, rendeltetésszerűen használhatja Magyarországon, szolgáltatások és áruk ellenértékének megfizetésére.
 2. (56) Simple kártya segítségével pénzbeli ellenszolgáltatás egyenlíthető ki Érintőkártyát elfogadó arra alkalmas terminállal rendelkező Kereskedői elfogadóhelyen személyesen, és a Simple Rendszeren keresztül.
 3. (57) A Simple kártyával a Kártyabirtokos csak a ténylegesen megtörtént vásárlások és szolgáltatások ellenértékét fizetheti meg.

 4. (58) A Kártyabirtokos a Simple kártyát csak azon Elfogadóhelyeken használhatja, amelyek Simple kártya egyenleg terhére elektronikus pénzt elfogadnak vagy ahol a Mastercard Logó szerepel és a Bank a szerződésben másképp nem korlátozta az elfogadást.
 5. (59) Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítésére a Simple kártya egyenleg erejéig vagy a Vásárlási limit erejéig van lehetőség.
 6. (60) Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése esetén Elő-Engedélyezés is lehetséges.
 7. (61) A Kártyabirtokos azonosítása a Fizetési művelet jóváhagyása alapján történik. Ezen felül az elfogadó előírhatja a Kártyabirtokos azonosítása céljából a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány bemutatását is. A Simple kártyával történő fizetés az elfogadó bankja által meghatározott szabályok szerint történik. Az elfogadó a bankjával történő szerződés szerint köteles elfogadni minden, általa jelzett Nemzetközi Kártyaszervezethez tartozó kártyát.
 8. (62) A Fizetési művelet jóváhagyásával az Ügyfél elismeri, hogy a Tranzakció akaratának megfelelően, a bizonylaton szereplő tartalommal jött létre. Amennyiben a Fizetési művelet jóváhagyása során aláírás nem szükséges, a slipen feltüntetésre kerül a következő szöveg: „Aláírás nélkül is érvényes”.
 9. (63) Az Érintéses Tranzakciók esetében opcionális a Tranzakciós bizonylat kiállítása, így az elfogadóhely a Kártyabirtokos kérésére állítja ki a kártyabirtokosi Tranzakciós bizonylatot.
 10. (64) Az egyes Tranzakciókról készült bizonylatok egy példánya a Kártyabirtokost illeti meg. A Kártyabirtokos a bizonylatokat, valamint a Simple kártya használatával összefüggő és rendelkezésére álló valamennyi dokumentumot köteles a vonatkozó jogszabályoknak, és egyéb szabályoknak megfelelően megőrizni, és szükség esetén a Bank rendelkezésére bocsátani.
 11. (65) A Kereskedői elfogadóhelyen a Tranzakcióval kapcsolatos reklamáció elfogadása esetén nincs lehetőség közvetlenül készpénzt visszafizetésére. Ilyen esetben a kérdéses összeg a Bank közreműködésével kerülhet jóváírásra a Simple kártya egyenlegen.
 12. (66) A Kártyabirtokos köteles a Simple kártyát a Szerződésben foglaltak szerint használni, a Simple kártya adatait és annak használatához szükséges személyes biztonsági elemeket – így az alkalmazásjelszó vagy egyéb kód – biztonságban tartása érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani.
 13. (67) A Kártyabirtokos köteles haladéktalanul bejelenteni a Banknak, ha észlelte, hogy
  1. a) a Simple kártya adatait tartalmazó mobiltelefon kikerült a birtokából (őrzése alól) vagy ellopták, vagy
  2. b) a Simple kártya adatai és a használatához szükséges kódok és egyéb adatok jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, vagy
  3. c) a Simple kártyával jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott Tranzakció történt.
 14. (68) A Bank az alkalmazásjelszó magadásával, és/vagy a fizetésre használt készüléken a képernyőzár feloldásával, és/vagy a bizonylat aláírásával végrehajtott tranzakciókat a Kártyabirtokos által szerződésszerűen véghezvitt tranzakcióknak tekinti.
 15. (69) A Bank engedélyező központja felé továbbított Tranzakciókat a központ abban az esetben tiltja meg, ha
  1. a) a Simple kártyát letiltották, korlátozták, blokkolták, vagy a Simple kártya használata más okból nem lehetséges, továbbá
  2. b) ha a Tranzakció
   1. ba) összege meghaladja a Simple kártya egyenleget, vagy
   2. bb) összege meghaladja a Simple kártyához kapcsolódó Vásárlási limit mértékét.
 16. (70) A Bank a Simple kártya egyenleggel szemben automatikusan számolja el a Simple kártyával lebonyolított Tranzakciókat, valamint a Simple kártyával, vagy annak használatával összefüggő díjakat, költségeket és egyéb tételeket. A vonatkozó jogszabályok és egyéb Bankra kötelező szabályok rendelkezéseitől eltérő elszámolással összefüggő szabályokat a Bank a Szerződési feltételekben rögzíti.
 17. (71) A Simple kártyával végrehajtott Tranzakciók a Bank tudomására jutását követően legkésőbb a 3. banki munkanapon kerülnek terhelésre.
 18. (72) A Kártyabirtokos nem vonhatja vissza a Simple kártya használatával adott fizetési megbízását, vagy a Simple kártya igénybevételével történt fizetési műveletét, kivéve, ha a megbízással, vagy a fizetési művelettel egyidejűleg az összeg nem került meghatározásra.
 19. (73) A Bank jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat és terheléseket az Ügyfél külön erre irányuló rendelkezése nélkül helyesbíteni. A helyesbítésről az ok megjelölésével értesítést küld az Ügyfélnek.
III.2.2. A Simple kártya letiltása, felfüggesztése
 1. (74) A Simple kártya letiltása az Ügyfél, vagy a Bank rendelkezése alapján történhet.
 2. (75) A Bank jogosult letiltani a Simple kártyát
  1. a) ha a Simple kártya elvesztéséről /ellopásáról, vagy a Simple kártyával történő visszaélésről tudomást szerez, és a Simple kártyát nem tiltották le,
  2. b) ha az Ügyfél nem tartja be a Szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglaltakat. pl. az Ügyfél a Simple kártyát nem rendeltetésszerűen, az előírásoknak megfelelően használja.
 3. (76) A Simple kártya vagy a kártyaadatok elvesztése, ellopása vagy olyan nem az Ügyfél megbízásán alapuló tranzakció (tehát nem az Ügyfél által kezdeményezett vagy hozzájárulásával végrehajtott tranzakció) esetén az Ügyfél köteles haladéktalanul
  1. a) a Bank felé bejelenteni, és
  2. b) letiltani a Simple kártyát, továbbá
  3. c) lopás vagy egyéb visszaélés estén rendőrségi feljelentést tenni.
 4. (77) A Simple kártya letiltása az adott kártyához tartozó mindenkor hatályos Hirdetményben szereplő díj felszámítása mellett történik.
 5. (78) A letiltás a bejelentés Bankhoz történő beérkezését követően lép életbe.
 6. (79) Az Ügyfél által kezdeményezett letiltás történhet:
  1. a) Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén:
   06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.
 7. (80) Az Ügyfél által kezdeményezett letiltás során a Bank az alábbi adatokat kérheti:
  1. a) név,
  2. b) születési dátum,
  3. c) lakcím,
  4. d) e-mail cím,
  5. e) mobil telefonszám,
  6. f) a letiltás okának megjelölése,
  7. g) valamint a Bank jogosult a Simple kártya letiltását végző személytől egyéb adatokat is kérni.
 8. (81) A Bank az általa eszközölt letiltásról soron kívül értesíti az Ügyfelet.
 9. (82) A Bank nem bocsát ki pótkártyát Simple kártya esetén. Letiltott Simple kártya helyett kizárólag új Simple kártya igényelhető.
 10. (83) A Kártyabirtokos biztonságának érdekében a Banknak jogában áll egyoldalúan a Simple kártya használatát részben vagy egészben átmenetileg korlátozni, amennyiben a Simple kártyával elkövetett visszaélés gyanúja, vagy annak lehetősége áll fenn. A kártyahasználat – előzőekben említett okok miatti – átmeneti felfüggesztéséről a Bank a Kártyabirtokost minden esetben a felfüggesztést követően a lehető legrövidebb időn belül, napközben tájékoztatja az Ügyfél által megadott telefonszámon. Az Ügyfelet sikertelen elérés esetén a Bank a következő banki munkanapon elküldött levélben tájékoztatja.
 11. (84) A Bank a Simple kártya felfüggesztését olyan esetben is alkalmazza, amikor a Simple kártya egyenlegen a kifizetési forgalmat kénytelen letiltani a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően hatósági intézkedések teljesítése időtartamára.
IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
IV.1. Tájékoztatás és kapcsolattartás
IV.1.1. Információszolgáltatás, együttműködés
 1. (85) A Bank és az Ügyfél közötti kapcsolattartás alapvetően írásban történik.
 2. (86) A Bank kapcsolattartás céljából az alábbi adatok megadását írja elő:
  1. a) e-mail cím,
  2. b) belföldi mobiltelefonszám,
  3. c) lakcím.
 3. (87) A Bank részéről a kapcsolattartás módjai:
  1. a) a Simple Rendszeren keresztül,
  2. b) az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött levéllel,
  3. c) az Ügyfél által megadott belföldi mobiltelefonszámra küldött SMS-sel,
  4. d) az Ügyfél által megadott postázási címre küldött levéllel,
 4. (88) Az Ügyfél részéről a kapcsolattartás módjai:
  1. a) a Simple Rendszeren keresztül,
  2. b) elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve:
   ugyfelszolgalat@simple.hu,
  3. c) írásban, postai úton a Bank függő ügynökének, az OTP Mobil Szolgáltató Kft.-nek címezve az alábbi címre:
   1093 Budapest, Közraktár u. 30-32;
  4. d) szóban, személyesen a Bank függő ügynökének, az OTP Mobil Szolgáltató Kft. alábbi ügyfélszolgálatán:
   1093 Budapest, Közraktár utca 30-32., munkanapokon 13:00 és 15:00 óra között;
  5. e) telefonon az OTP Mobil ügyfélszolgálatán, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén:
   06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.
 5. (89) A fentieken kívül a Bank az Ügyfelet a Szerződés fennállása alatt az alábbi módokon tájékoztathatja:
  1. a) bankfiókban kihelyezett, valamint a Bank honlapján megjelentetett az adott szolgáltatáshoz tartozó Hirdetmény útján,
  2. b) a Bank honlapján keresztül,
  3. c) az Ügyfél által megadott belföldi mobil telefonszámon a Bank által kezdeményezett és rögzített telefonos hívással.
 6. (90) Ügyfél köteles tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül közölni a Bankkal az általa megadott adatokban, valamint a Szerződéssel összefüggő valamennyi lényeges körülményben bekövetkező változásokat.
 7. (91) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az „Nytv. alapján nyilvántartott adatait a nyilvántartási szerveknél a Bankkal szemben nem tiltja le. Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Szerződés megszűnését megelőzően ezen adatokat az Ügyfél letiltja, és a letiltást a Bank kérésére sem oldja fel, a Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 8. (92) A Bank a Szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Infotv-ben foglaltaknak megfelelően jár el.
 9. (93) A Bank és az Ügyfél között felmerülő vitás kérdéseket egyeztetés útján kell rendezni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a jogviták eldöntése rendes bírósági eljárás keretében lehetséges.
 10. (94) A felek együttműködésük során kötelesek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására irányadó jogszabályok betartására. Ennek során a Bank a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a belső szabályzatában foglaltak szerint jár el.
IV.1.2. Reklamáció
 1. (95) Az Ügyfél a szükséges dokumentumok másolatát mellékelve jogosult reklamációt bejelenteni, a Szerződéssel létrehozott jogviszonnyal kapcsolatos, Bank által rendelkezésére bocsátott Simple kártyával, a Simple kártya használatával, vagy az elszámolt Tranzakciókkal kapcsolatos problémák miatt.
 2. (96) A reklamáció bejelentése történhet:
  1. a) írásban, postai úton az OTP Mobil Kft-nek címezve az alábbi címre:
   1093 Budapest, Közraktár u. 30-32;
  2. b) szóban, személyesen az OTP Mobil Kft. alábbi ügyfélszolgálatán:
   1093 Budapest, Közraktár utca 30-32., munkanapokon 13:00 és 15:00 óra között;
  3. b) elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve:
   ugyfelszolgalat@simple.hu,
  4. c) telefonon az OTP Mobil ügyfélszolgálatán, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén:
   06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.
 3. (97) Zárolt tételekkel kapcsolatos probléma esetén igazolni kell a zárolás feloldhatóságának jogosságát (pl. készpénzfizetésről szóló bizonylat, az elfogadóhely levele a zárolás feloldhatóságáról).
 4. (98) Az Ügyfél köteles minden, a reklamáció jogosságát alátámasztó dokumentumot a reklamáció benyújtásával egyidejűleg a Bank rendelkezésére bocsátani. Ezek hiányában a reklamáció elutasításra kerülhet, az ebből eredő károk az Ügyfelet terhelik.
 5. (99) Simple kártya esetén reklamáció a vitatott fizetési műveletről szóló tájékoztatás megadásától számított 30 napon belül, vagy a későbbiekben a jogvesztő határidőn belül, a szerződés megszűnése előtt nyújtható be. Reklamáció esetén Bank nem teljesít előzetes jóváírást.
 6. (100) Amennyiben az Ügyfél reklamációt rajta kívülálló okból nem tudta bejelenteni a fenti határidőn belül, a bejelentést a kérdéses Tranzakció időpontjától számított 13 hónapos jogvesztő határidőn belül megteheti.
 7. (101) A reklamáció ügyintézésének határideje – OTP Bank elfogadói hálózatában OTP által kibocsátott kártyával végzett Tranzakció esetén a bejelentés időpontjától számított 30 nap, egyéb esetben a Nemzetközi Kártyaszervezetek előírásainak megfelelően –, a bejelentés időpontjától számított 360 nap. A jóváírást a Bank a panasz kivizsgálásának eredményétől függően haladéktalanul teljesíti.
 8. (102) Abban az esetben, ha az Ügyfél olyan bankközi reklamációs eljárásra ad megbízást, amelyet a Bank nem tart indokoltnak, úgy annak a Nemzetközi Kártyaszervezetek által felszámított költségét az Ügyfél viseli. Az eljárás várható áthárított költségéről a Bank az eljárás elindítása előtt tájékoztatja az Ügyfelet.
 9. (103) Amennyiben a reklamáció korábban már elutasításra került, új eljárás az elutasítást tartalmazó dokumentum kézhezvételének időpontjától számított 15 napon belül kezdeményezhető, a kérelem indokoltságát alátámasztó további információk feltárásával.
IV.2. Felelősség
 1. (104) Az olyan jóvá nem hagyott Tranzakciók (fizetési műveletek) vonatkozásában, amelyek a Kártyabirtokos birtokából kikerült vagy ellopott Simple kártyával történtek, vagy a Simple kártya jogosulatlan használatából erednek, az Ügyfél viseli tizenötezer forintnak megfelelő összeg mértékéig a kárt a Simple kártya letiltására vonatkozó bejelentés megtételét megelőzően.
  1. a) Nem terheli az Ügyfelet felelősség, ha a kárt készpénz-helyettesítő fizetőeszköznek minősülő olyan személyre szabott eljárással okozták, amely információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt vagy a személyes biztonsági elemek – így az alkalmazásjelszó, vagy egyéb kód – nélkül használták, vagy
  2. b) a Bank az Ügyfél részére nem biztosította a kártya letiltására vonatkozó bejelentés lehetőségét.
 2. (105) A Simple kártya letiltására vonatkozó bejelentést követően a Bank viseli a kárt az olyan jóvá nem hagyott tranzakciók (fizetési műveletek) vonatkozásában, amelyek a Kártyabirtokos birtokából kikerült vagy ellopott Simple kártyával történtek, vagy a Simple kártya jogosulatlan használatából erednek.
 3. (106) A Bank az Ügyfél szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegésének tekinti az Ügyfél olyan tevőleges magatartását vagy mulasztását, amely a jelen Üzletszabályzatban előírt, – és ezen belül különösen az alkalmazásjelszó és/vagy Simple kártya adatait tartalmazó készüléken a képernyőzár feloldásához szükséges eljárás – biztonságos kezelésével kapcsolatos kötelezettségének teljesítésével ellentétes, és amelynek eredményeként az Ügyfélnek vagy a Banknak kára keletkezik vagy ilyen kár keletkezésének a lehetősége bekövetkezik.
 4. (107) A Bank mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott Tranzakcióval (fizetési művelettel) összefüggésben keletkezett kárt a Kártyabirtokos csalárd módon eljárva okozta, vagy a kárt jelen Üzletszabályzat (66) és (67) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta.
 5. (108) A Bank gondoskodik arról, hogy az Ügyfél bármikor megtehesse a Simple kártya letiltására vonatkozó bejelentést.
 6. (109) A Bank a bejelentésekről olyan nyilvántartást vezet, amely 18 hónapig biztosítja a bejelentések időpontjának és tartalmának bizonyítását.
 7. (110) A Bank a bejelentést követően Simple kártyával végrehajtott Tranzakciókat (fizetési műveleteket) nem teljesíthet.
 8. (111) A Simple kártya nem rendeltetésszerű használatából eredő és a Kártyabirtokost, vagy harmadik személyt ért kárért a Bank felelősséget nem vállal.
 9. (112) A Bank felelős a hibásan, illetve a jóvá nem hagyott fizetési műveletek teljesítéséért.
 10. (113) A Bank nem részese a Kártyabirtokos és az Elfogadóhely között felmerülő, a nem közvetlenül Simple kártya használatával összefüggő jogvitának. Ezen jogvitában a szükséges tájékoztatás és adat megadására a banktitokra vonatkozó jogszabályok, a Szerződésben foglaltak és a Kártyabirtokos erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata szerint jogosult.
 11. (114) A Kártyabirtokos kérésére a Bank minden ésszerű segítséget megad ahhoz, hogy a vitás kérdés megnyugtatóan rendeződjék.
IV.3. Díjak, költségek
 1. (115) Az Ügyfél által szerződött szolgáltatással összefüggő díjakat, költségeket és egyéb tételeket a Bank jogosult az Ügyfélre hárítani, és azokkal a Simple kártya egyenleget automatikusan megterhelni.
 2. (116) Az Ügyfél által szerződött szolgáltatással összefüggő díjak, költségek és egyéb tételek mértékét a szolgáltatáshoz tartozó Hirdetmény tartalmazza.
 3. (117) Az Ügyfél által szerződött szolgáltatással összefüggő díjak, költségek és egyéb tételek elszámolása azok felmerülésekor esedékes. Az ettől eltérő rendelkezéseket a szolgáltatáshoz tartozó Hirdetmények tartalmazzák.
 4. (118) A Bank részletesen meghatározza azon feltételeket és körülményeket, melyek egyértelműen lehetővé teszik az adott kártyákhoz tartozó Hirdetményben meghatározott díjak, költségek mértékének és elszámolási gyakoriságának egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítását.
 5. (119) Amennyiben a Bank az Ügyfél kérelme alapján közreműködik egy Tranzakció bizonylatának beszerzésében, ennek költségét jogosult az Ügyfélre hárítani. A bizonylat beszerzésének költségét a szolgáltatáshoz tartozó Hirdetmény tartalmazza.
IV.4. Tranzakciók során alkalmazott árfolyamok
 1. (120) A Tranzakciók engedélyezésekor használt árfolyamok
  1. a) A forintban végzett Tranzakciók, az eredeti összeg változtatása nélkül, forintban kerülnek engedélyezésre.
  2. b) Az euróban/amerikai dollárban végzett Tranzakciók engedélyezésekor a Bank az euró/amerikai dollár összeget az engedélyezés időpontjában érvényes, napi első deviza eladási árfolyamán számítja át forintra és ezen összeg kerül engedélyezésre.
  3. c) A nem forintban/euróban/amerikai dollárban végzett Tranzakciók engedélyezésekor a Tranzakció eredeti pénznemét a Nemzetközi Kártyaszervezet forintra átszámítva küldik meg a Banknak és ezen összeg kerül engedélyezésre.
 2. (121) A terhelési Tranzakciók elszámolásakor használt árfolyamok
  1. a) Simple kártyával nem forintban végzett Tranzakciók (kivéve: az OTP belföldi hálózatában, euróban és amerikai dollárban végzett tranzakciók) eredeti pénznemét a Nemzetközi Kártyaszervezet átszámítja az általa alkalmazott árfolyamon euróra. A Bank a Nemzetközi Kártyaszervezet által elszámolt összeget a Kártyaszervezet általi elszámolás napján a Banknál érvényben lévő, aznapi első deviza eladási árfolyamon számítja át forintra.
  2. b) Az OTP hálózatában, euróban és amerikai dollárban végzett Tranzakciók árfolyama a tranzakció napján a Banknál érvényes, aznapi első deviza eladási árfolyam.
 3. (122) A jóváíró (kereskedői áruvisszavétel vagy sztornó, stb.) Tranzakciók elszámolásakor használt árfolyamok
  1. a) Simple kártyával nem forintban végzett Tranzakciók (kivéve: az OTP belföldi hálózatában, euróban és amerikai dollárban végzett tranzakciók) eredeti pénznemét a Nemzetközi Kártyaszervezet átszámítja az általa alkalmazott árfolyamon euróra. A Bank a Nemzetközi Kártyaszervezet által elszámolt összeget a Kártyaszervezet általi elszámolás napján a Banknál érvényben lévő, aznapi első deviza eladási árfolyamon számítja át forintra.
  2. b) Az OTP hálózatában, euróban és amerikai dollárban végzett Tranzakciók árfolyama a tranzakció napján a Banknál érvényes, aznapi első deviza eladási árfolyam.
IV.5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
 1. (123) A Bank jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, az Ügyfél és egyéb kötelezett személyi adataira vonatkozó, és a velük szemben fennálló kockázat mértékének megállapításához szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni. A kötelezettek jogosultak megismerni minden olyan adatot, amelyet a Bank személyükkel kapcsolatban kezel.
 2. (124) A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja: a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kockázat-elemzés és értékelés, kapcsolattartás valamint elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása az Ügyfél nyilatkozata alapján. Az Ügyfél bármikor szabadon leiratkozhat az elektronikus direkt marketing anyag küldéséről az ugyfelszolgalat@simple.hu címre küldött e-mailben, amely e-mailben azonosítható módon meg kell jelölnie nevét, a regisztrált e-mail címét és telefonszámát.
 3. (125) Az adatkezelés időtartama: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a jogviszony megszűnését követő 5. év vége. A Pmt-ben megjelölt személyes adatokat, a Bank – a hivatkozott törvény rendelkezése szerint – a jogviszony megszüntetését követően 8 évig, azonban a felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs egységként működő hatóság, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig köteles megőrizni.
 4. (126) Az adatkezelést és feldolgozást a Bank saját szervezetében végzi. Amennyiben kiszervezés keretében adatátadásra kerülne sor, a Hpt. alapján a kiszervezett tevékenység körét és a kiszervezett tevékenység végzőjét az Bank Általános Üzletszabályzatában feltünteti.
 5. (127) Adós és egyéb kötelezett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – az Infotv. rendelkezései az irányadóak.
 6. (128) A Bank személyes adatokat az Ügyfél hozzájárulása, illetve törvény kötelező előírása alapján kezel. Az ügyletkötés és annak teljesítése érdekében a Bank által megismert személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezni kell.
 7. (129) A hozzájáruláson alapuló adatkezelés maximális időtartama: a Bank és Ügyfél közötti jogviszony megszűnését követő ötödik (5.) év vége.
 8. (130) Kötelező adatkezelés: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban megjelölt személyes adatokat, a Bank – a hivatkozott törvény rendelkezése szerint – nyolc (8) évig köteles megőrizni. A számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján a Bank könyvviteli elszámolását közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), így az abban foglalt személyes adatokat is, legalább nyolc (8) évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőriznie a Banknak. A KHR törvény alapján a Bank mint referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését követően írásban átadja a KHR részére a természetes személynek a jogszabályban meghatározott referenciaadatait.
 9. (131) Az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az Infotv. rendelkezései az irányadóak.
 10. (132) Az Ügyfél hozzájárulásával felvett adatokat a Bank
  1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  2. b) a Bank vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
  további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 11. (133) Ügyfél kérelmezheti a Banknál
  1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
 12. (134) Az Ügyfél kérelmére a Bank – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, írásban tájékoztatást ad az Ügyfél általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 13. (135) Törlés helyett a Bank zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 14. (136) Ha a Bank az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ügyfél hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
 15. (137) A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszékek, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik.
 16. (138) Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a Bank,
  1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Bankra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Bank, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, (kivéve kötelező adatkezelés),
  2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
 17. (139) Az Ügyfél tiltakozását a Bank a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről az Ügyfelet írásban tájékoztatja.
 18. (140) Amennyiben az Ügyfél a Bank döntésével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 30 napon belül jogait bírósági úton érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítható meg.
 19. (141) A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről történt tájékoztatást követően, az Ügyfél valamint a Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a részére a Bank által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos Szerződésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett személyes adatait a Bank a megjelölt előírásoknak és céloknak megfelelően kezelje.
 20. (142) A Bank az Ügyféllel történt telefonbeszélgetést jogosult rögzíteni, amelyről az Ügyfelet előzetesen tájékoztatja. A telefonbeszélgetés kezdeményezésével, illetve tájékoztatást követő folytatásával az Ügyfél hozzájárul a telefonbeszélgetés rögzítéséhez, melyet kérés esetén a Bank a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül az Ügyfél rendelkezésére bocsájt. A hanganyagokat a Bank öt évig őrzi meg. Az Ügyfél és a Bank pozíciója közötti egyensúly megőrzése érdekében a telefonbeszélgetést folytató Ügyfél számára is biztosított, hogy rögzítse a beszélgetést. Az Ügyfél ezen tevékenysége kizárólag azon cél elérése érdekében történhet, mely miatt a Bank is rögzíti a beszélgetést. Az Ügyfél a hangrögzítésről a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles tájékoztatni a Bankot. Az Ügyfél a rögzített hanganyagot nem hozhatja nyilvánosságra, azt kizárólag a Bankkal folytatott esetleges jogvita során használhatja fel. Vita esetén a Bank minden esetben a Bank által rögzített hanganyagot veszi figyelembe.
 21. (143) A Bank az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és bankjegykiadó automatáinál bankbiztonsági célból a banki szolgáltatások igénybevételekor fénykép- és videofelvételeket készíthet. Az erre vonatkozó, az ügyfelek figyelmét felhívó jelzések (matricák, piktogramok stb.) a bankfiókok bejáratánál és a bankjegykiadó automatáknál megtalálhatók. A felvételek elkészítéséhez az ügyfelek az ügyfélszolgálat és a bankjegykiadó automaták szolgáltatásainak önkéntes igénybe vételével hozzájárulnak. Az így megvalósuló adatkezelés a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény előírásaival összhangban történik, időtartama a Bank ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben rögzített felvételek esetében az adat keletkezésétől számított 60 naptári nap, a bankjegykiadó automatáknál készült felvételeknél az adat keletkezésétől számított 180 nap.
 22. (144) A Bank az Infotv. 2. § 9. pontjában, valamint a 20. § (2) bekezdésében foglaltak alapján jogosult – az érintettek tájékoztatása mellett – az adatkezelési feladatok végrehajtásával adatfeldolgozót megbízni. E törvényi felhatalmazás alapján a Bank a hitelintézeti tevékenysége körében a Bank Általános Üzletszabályzatának 2. számú mellékletében megjelölt személyeket, illetve szervezeteket bízta meg az ott megjelölt tevékenységek végzésével.
 23. (145) Az Infotv. 10. §-a szerint a Bank mint adatkezelő felel az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Általános Üzletszabályzat 2. számú mellékletben megjelölt személy, illetve szervezet, mint adatfeldolgozó pedig felelősséggel tartozik a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2018. január 13.

Jelen Üzletszabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2017. szeptember 20-tól hatályos Üzletszabályzat a Simple Kártyáról és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokról.

Budapest, 2017. december 29.OTP Bank Nyrt.

HIRDETMÉNY

A SIMPLE KÁRTYÁRÓL
A hatályba lépés napja: 2017. szeptember 5.
(A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók)

SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK
A Kártyabirtokos minden esetben 14. életévét betöltött, a Simple Rendszerbe regisztrált természetes személy lehet.
BANKKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK ÉS LIMITEK
I. Bankkártyához kapcsolódó díjak
  Éves díj Letiltási díj Zárlati díj
Simple kártya 0 Ft 0 Ft 300 Ft/hó1
II. Tranzakciós díjak
  Pénzbeli ellenszolgáltatás
kiegyenlítésének díja (vásárlás)
Feltöltési díj Visszavezetési díj
Simple kártya 0 Ft 1% minimum
200 Ft1
1% minimum
200 Ft
III. Egyéb díjak
A Banktól írásban kért bizonylat beszerzés költségei:
másolat:300 Ft /bizonylat,
eredeti példány:1001 Ft /bizonylat,
szállodák, utazási irodák, szórakoztatóipari egységek bizonylata:4004 Ft /bizonylat.
IV. Limitek
IV.1. Feltöltési limitek:
A Simple kártya egyenleg korlátlan számú tranzakcióval feltölthető az alábbi korlátozás figyelembevételével:
 • a Simple kártya egyenleg maximum 65 000 Ft lehet.
IV.2. Vásárlási limit
A Simple kártyához konstans vásárlási limit kapcsolódik, amely az Ügyfél által nem módosítható.
 • A vásárlási limit mértéke: 65.000 Ft /hónap
V. Feltöltési bónusz
A Bank a Simple rendszerbe regisztrált kártyáról kezdeményezett első sikeres Feltöltést követően 500 Ft feltöltési bónuszt ír jóvá az Ügyfél Simple kártya egyenlegén. A feltöltési bónusz a Feltöltéshez használt, Ügyfél nevére kibocsátott bankkártyánként, és Simple felhasználónként csak egyszer vehető igénybe.
1A díj akciósan elengedésre kerül, melyet a Bank visszavonásig, de legkésőbb 2018.02.28-ig biztosít.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Hirdetmény a Simple kártya szerződéssel és az ÜZLETSZABÁLYZAT
SIMPLE KÁRTYÁRÓL ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL együtt érvényes.
OTP BANK NYRT.Közzététel: 2017. szeptember 5.