Gépjárműbiztosítás

Biztosítási termékismertető

A társaság:
Groupama Biztosító Zrt.
Magyarországon bejegyzett, a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt biztosító részvénytársaság.>
Tevékenységi engedély száma: H-EN-II-130/2016.


A termék:
GB342 JELŰ SIMPLE
GÉPJÁRMŰ-ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS

A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a GB342 jelű Simple Gépjármű-asszisztencia biztosítás szerződési feltételek és ügyféltájékoztatóban található.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A GB342 jelű Simple Gépjármű-asszisztencia biztosítás keretében a biztosító asszisztenciabiztosítási védelmet kínál, azaz helyszíni segítségnyújtást és
közúti mentést biztosít a biztosított gépjármű és annak utasai részére.

Mire terjed ki a biztosítás?

 • Biztosítási események:
  • a gépjármű baleseti meghibásodása
  • a gépjármű műszaki meghibásodása
  • meghibásodott vagy lemerült akkumulátor
  • gépjárműbe zárt kulcs
  • defekt
  • nem megfelelő üzemanyag használata
 • Amennyiben a gépjármű a káresemény helyszínén javítható
  (pl. akkumulátorprobléma vagy defekt) a biztosító szakembert küld a helyszínre, aki megkísérli a biztosított gépjárművet menetképessé, a közúti forgalomban való részvételre alkalmassá tenni. A biztosítási feltételben meghatározott szolgáltatási limit mértékéig a helyszíni javítás munkadíját a biztosító állja.
 • Amennyiben a gépjármű a helyszínen nem javítható:
  • A biztosító a járművet elszállíttatja a legközelebbi szervizbe és a gépjármű utasai számára a választott biztosítási csomag fedezetétől függően és a biztosítási feltételben meghatározott szolgáltatási limit mértékéig kiegészítő szolgáltatást nyújt. Alap csomag esetén a biztosító megszervezi a biztosítottak tovább- vagy hazautazását, illetve
   éjszakai szállását vagy visszautazását a megjavított gépjárműért.
   Komfort és Prémium csomag esetén a biztosító a szervezés mellett átvállalja a kiegészítő szolgáltatások költségét is.
  • A biztosító a választott csomagnak megfelelő limitek szerint a gépjárművet a biztosított által megadott magyarországi címre szállíttatja.
 • A biztosítás csak a Simple Rendszerben vásárolható meg Magyarországon forgalomba helyezett, a forgalmi engedély alapján személygépkocsinak minősülő gépjárművekre.

Mire nem terjed ki a biztosítás?

 • A biztosító semmilyen esetben sem teljesít szolgáltatást a következő káresemények vonatkozásában:
  • nem terjed ki a biztosítás a biztosított gépjármű végleges helyreállítását szolgáló javítási és karbantartási költségekre
  • nem terjed ki a biztosítás a gépjármű szervizbe történő szállítása után a gépjárműben, illetve annak tartozékaiban keletkezett károkra
  • nem téríti meg a biztosító a poggyász szállítási- vagy postaköltségeit, amennyiben azok nem szállíthatók együtt a biztosított személlyel
  • nem vonatkozik a biztosítás a forgalmi engedély alapján nem személygépkocsi kategóriába sorolt gépjárművek káraira és az azzal kapcsolatban keletkezett igényekre, valamint a nem Magyarországon forgalomba helyezett gépjárművekre, a bérgépjárművekre, illetve az ideiglenes rendszámú, a taxi és az áruszállító gépjárművekre
  • nem téríti meg a biztosító az üzemanyagköltségeket

Milyen korlátozások vannak
a biztosítási fedezetben?

A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén nem teljesít
szolgáltatást a következő biztosítási események vonatkozásában:

 • A káresemény a gépjármű szakszerűtlen üzemeltetése következtében történt, vagy a káresemény időpontjában a gépjármű nem rendelkezett érvényes műszaki vizsgával, forgalmi
  engedéllyel vagy rendszámmal.
 • A biztosított személyek a kármegelőzési és a kárenyhítési
  kötelezettségnek nem tettek eleget (pl. nem álltak félre haladéktalanul a meghibásodott vagy balesetet szenvedett
  gépjárművel).
 • A gépjárműben utazó személyek nem a Gépjármű Asszisztenciavonal telefonszámán előre egyeztetett módon
  vették igénybe biztosítási szolgáltatást.
 • A gépjármű balesetét vagy műszaki meghibásodását nem
  jelentik a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 6 órán
  belül a Gépjármű Asszisztenciavonal telefonszámán.
 • A szerződés megkötésekor a gépjármű már nem volt menetképes
  állapotban, illetve, ha a baleset vagy műszaki meghibásodás oka,
  hogy a gépjármű menetképességét egy korábbi meghibásodást
  követően csak ideiglenesen állították helyre.

A biztosító bizonyos feltételek fennállása esetén csak korlátozott szolgáltatást teljesít a következő biztosítási események vonatkozásában:

 • A biztosító a biztosítási feltételben meghatározott szolgáltatási
  limit mértékéig nyújt szolgáltatást.

Hol érvényes a biztosításom?

 • Alap csomag és Komfort csomag esetén a biztosítás területi
  hatálya Magyarország területe.
 • Prémium csomag esetén a biztosítás területi hatálya
  Magyarország és az alábbiakban felsorolt országok területe:
  Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina*, Bulgária*,
  Ciprus, Csehország, Egyesült Királyság, Észtország, Dánia,
  Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia,
  Horvátország*, Írország, Izland*, Lengyelország,
 • Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia*,
  Málta*, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia,
  Olaszország, Portugália, Románia*, San Marino, Spanyolország,
  Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország*
  (európai rész), Vatikánváros.

  Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással
  kapcsolatban?

  A biztosított a kár megelőzése érdekében az adott helyzetben
  általában elvárható magatartást köteles tanúsítani.

  Kár bekövetkezése, bejelentése esetén felmerülő kötelezettségek:
  – A balesetet vagy műszaki meghibásodást haladéktalanul, de
  legkésőbb az eseménytől számított 6 órán belül jelenteni kell a
  Gépjármű Asszisztenciavonalon.

  – A biztosítási szolgáltatást a Gépjármű Asszisztenciavonalon előre
  egyezetetett módon kell igénybe venni.

  Díjfizetési kötelezettség.

  Mikor és hogyan kell fizetnem?

  A biztosítási szerződés csoportos biztosítás keretében jön létre.
  Az egyszeri díjat a csoportos biztosítási szerződéshez

  csatlakozáskor kell megfizetni a Simple Rendszerben.

  Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

  A biztosítási időszak a csoportos biztosítási szerződéshez
  csatlakozás napját követő második nap 0. órától kezdődik és 365
  napig tart. Amennyiben a biztosított a csoportos szerződéshez

  való csatlakozást megelőzően 24 órán belül vásárolt E-matricát,
  abban az esetben a kockázatviselés a csoportos biztosítási
  szerződéshez csatlakozás időpontjában kezdődik, és 365 napig tart.

  Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

  A biztosítási jogviszony a biztosítási időszak lejártát követően
  automatikusan megszűnik.

  A biztosított a rá vonatkozóan létrejött biztosítási jogviszonyt a
  szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől

  számított 14 (tizennégy) napos határidőn belül a Simple
  Rendszerben feltüntetett elérhetőségeken azonnali hatállyal
  felmondhatja, amennyiben a csoportos biztosítási szerződéshez
  való csatlakozás és a felmondás között nem történt
  szolgáltatásnyújtás.

  GB342 JELŰ SIMPLE GÉPJÁRMŰ-ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS
  SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

  A jelen biztosítási szerződési feltételek – ellenkező szerződéses kikötések hiányában – a Groupama Biztosító Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 01-10-041071 cégjegyzékszámon bejegyezve; továbbiakban: biztosító) és az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., a Fővárosi
  Törvényszék Cégbíróságán Cg. 01-09-174466 cégjegyzékszámon bejegyezve; továbbiakban: szerződő) között létrejött csoportos asszisztenciabiztosítási szerződésre (továbbiakban: csoportos biztosítási szerződés) érvényesek.

  A biztosító a szerződő mobileszközökre kifejlesztett, mobileszközökön működő mobilapplikációk útján üzemelő, mobilvásárlást lehetővé tevő információtechnológiai rendszerében (továbbiakban: Simple Rendszer) regisztrált gépjárművek jogszerű használója részére külön biztosítási díj megfizetése ellenében asszisztenciaszolgáltatást nyújt a Europ Assistance Magyarország Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38., a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 01-09-565790 cégjegyzékszámon bejegyezve; továbbiakban: szerződéses partner) szerződött asszisztenciapartnerén keresztül.

  1. A csoportos biztosítási szerződés tartama,
  a biztosítási időszak

  A biztosítási tartamon belül a biztosítási fedezet abban az esetben jön létre, ha a gépjárműre vonatkozóan a Simple Rendszeren keresztül a csoportos biztosítási szerződéshez csatlakozik a gépjármű üzemben tartója, tulajdonosa vagy a gépjármű jogszerű használója. A biztosítási időszak egy év.

  2. A csoportos biztosítási szerződés alanyai

  A csoportos biztosítási szerződés alanyai a szerződő, a biztosított és a biztosító.

  2.1. Biztosító

  A biztosító – a Groupama Biztosító Zrt. – a biztosítási díj ellenében a biztosítási kockázatot vállalja, és a vonatkozó biztosítási feltételekben meghatározott szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal.

  2.2. Szerződő

  A szerződő az OTP Mobil Szolgáltató Kft., amely a biztosítóval a csoportos biztosítási szerződést megköti, és a csoportos biztosítási szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat megteszi, valamint a csoportos biztosítás díját a
  biztosítónak megfizeti. A szerződő a csoportos biztosítási szerződés tartama alatt a hozzá intézett nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról a biztosítottat köteles tájékoztatni.

  2.3. Biztosított

  Biztosított a csoportos biztosítási szerződéshez a Simple Rendszeren keresztül csatlakozó természetes vagy jogi személy, aki a biztosítási díjat megfizeti a szerződőnek a biztosítandó gépjármű vonatkozásában.
  Biztosítottnak minősülnek továbbá a gépjármű jogszerű használói és a biztosított gépjárműben utazó személyek maximum a gyártó által előírt, a gépjárműben szállítható személyek létszámáig.

  3. A csoportos biztosítási szerződés létrejötte

  3.1. A csoportos biztosítási szerződés a szerződő és a biztosító között írásban jött létre.

  3.2. A szerződő ügyfele biztosítottként a szerződő által működtetett Simple Rendszeren keresztül tett csatlakozási nyilatkozattal csatlakozhat a csoportos biztosítási szerződéshez.

  3.3. A csoportos biztosítási szerződés egyidejűleg több biztosítottra vonatkozhat, amelyhez a biztosítottak hozzájárulásukkal, azaz az általuk tett csatlakozási nyilatkozat megtételével egyénileg csatlakoznak.

  3.4. A csatlakozási nyilatkozat megtétele esetén a szerződő elektronikus levélben írásbeli visszaigazolást küld a biztosított részére arról, hogy a biztosított nyilatkozata alapján a biztosító kockázatviselése a biztosítottra kiterjed (a továbbiakban: írásbeli visszaigazolás).

  3.5. A biztosított a biztosítási időszak lejártát követően újra csatlakozhat a csoportos biztosítási szerződéshez, de ehhez minden alkalommal külön csatlakozási nyilatkozatot kell tennie.

  3.6. A biztosított a csoportos biztosítási szerződéshez kizárólag biztosítotti minőségben csatlakozhat, a biztosítottat nem illeti meg a szerződői minőségben történő belépés joga.

  3.7. A biztosított a csatlakozási nyilatkozat megtételekor kijelenti, hogy

  1. elfogadja a csoportos biztosítási szerződés feltételeit, hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító kockázatviselése rá kiterjedjen;
  2. a csoportos biztosítási szerződéshez biztosítottként csatlakozik;
  3. elfogadja, hogy a csoportos biztosítási szerződés díját a szerződő fizeti
   meg a biztosító részére, azonban a biztosító részére megfizetett biztosítási díjnak legfeljebb a biztosítottra jutó arányos részét a szerződő – a biztosított által a csatlakozási nyilatkozatban adott felhatalmazás alapján – áthárítja a biztosítottra.

  3.8. A biztosító a biztosítottnak a csatlakozási nyilatkozatban tett nyilatkozatait a közlési kötelezettség teljesítésének tekinti, melyre így a közlési kötelezettségre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

  4. A biztosítási szerződés alanyainak jogai és kötelezettségei

  4.1. A csoportos biztosítási szerződés díjának megfizetésére, valamint a csoportos biztosítási szerződéssel kapcsolatos megfelelő jognyilatkozatok megtételére a szerződő köteles.

  4.2. A csoportos biztosítási szerződés díját a szerződő fizeti meg a biztosító részére. A biztosító részére megfizetett biztosítási díjnak legfeljebb a biztosítottra jutó arányos részét a szerződő – a biztosított által a csatlakozási nyilatkozatban adott felhatalmazás alapján – áthárítja a biztosítottra.

  A biztosított a Simple Rendszeren keresztül igényelhet számlát, melyet a szerződő elektronikus úton küld meg részére.

  4.3. A szerződő és a biztosított köteles közlési kötelezettségének eleget tenni, valamint a biztosító által feltett, a biztosítás szempontjából szükséges kérdéseket a valóságnak megfelelően és teljeskörűen megválaszolni.

  4.4. A közlési kötelezettség abban áll, hogy a szerződő és a biztosított köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt, adatot a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett.
  A biztosító által feltett kérdésekre adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a szerződő és a biztosított közlési kötelezettségének eleget tesz.

  4.5. A szerződő és a biztosított köteles a lényeges körülmények változását a biztosítónak írásban bejelenteni a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül.

  4.6. A közlésre vagy változásbejelentésre irányuló kötelezettség megsértése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott körülményt a biztosító a csatlakozás időpontjában ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.

  4.7. Amennyiben a közlési vagy változásbejelentési kötelezettség megsértése csak egyes biztosítottakkal összefüggésben merül fel, a biztosító a közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértésére a többi személyesetén nem hivatkozhat.

  4.8. A közlésre és változásbejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetén a biztosított nem hivatkozhat olyan körülményre, amelyet elmulasztott a biztosítóval közölni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna.

  4.9. A biztosítottat nem illeti meg a csoportos biztosítási szerződés módosításának és/vagy a rá vonatkozó biztosítási jogviszonyra vonatkozó szerződési feltételek módosításának a joga.

  5. Biztosítás tárgya

  A biztosított gépjármű (a továbbiakban: gépjármű) a Simple Rendszerben megnevezett, Magyarországon forgalomba helyezett, érvényes forgalmi engedéllyel és állandó rendszámmal rendelkező, a forgalmi engedély alapján személygépkocsinak minősülő gépjármű (M1 kategória), nem áruszállító, taxi, bérgépjármű, melyet a közúti forgalom közlekedési szabályainak megfelelően használnak.

  6. Kockázatviselés kezdete, vége

  A kockázatviselés a csoportos biztosítási szerződéshez csatlakozás napját követő második nap 0. órától kezdődik és 365 napig tart.
  Amennyiben a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozásra a Simple Rendszeren keresztül az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló 2020. évi CXLV. törvény alapján ún. E-matrica vásárlását követő 24 órán belül került sor, abban az esetben a kockázatviselés a csoportos biztosítási szerződéshez csatlakozás időpontjában kezdődik és 365 napig tart. Ebben az esetben a biztosítási időszak egy évnél rövidebb lehet.

  7. Területi hatály

  Alap és Komfort csomag esetén a biztosítás területi hatálya Magyarország területe.

  Prémium csomag esetén a biztosítás területi hatálya Magyarország és az alábbiakban felsorolt országok területe:

  Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina*, Bulgária*, Ciprus, Csehország, Egyesült Királyság, Észtország, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország*, Írország, Izland*, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia*, Málta*, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia*, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország* (európai rész), Vatikánváros.
  *A szolgáltatás minősége ezekben az országokban erősen függhet a helyi
  tényezőktől.

  8. Díjfizetés

  A biztosítási díj a biztosító kockázatviselésének, illetve szolgáltatási kötelezettségének ellenértéke. A biztosítás éves díját a biztosító adott biztosítottra vonatkozó kockázatviselésének kezdete előtt (a biztosított csatlakozásakor) egy összegben kell megfizetni.

  A csoportos biztosítási szerződés díját a szerződő fizeti meg a biztosító részére. A biztosító részére megfizetett biztosítási díjnak legfeljebb a biztosítottra jutó arányos részét a szerződő – a biztosított által a csatlakozási nyilatkozatban adott felhatalmazás alapján – áthárítja a biztosítottra. A biztosítási díj biztosítottra jutó áthárított részét a biztosított a Simple Rendszeren keresztül, online tranzakcióként fizeti meg a szerződő részére.

  A biztosítási díj mértéke csomagonként eltérő összegű. A biztosított által választott csomag biztosítási díját a szerződő a Simple Rendszerben a biztosított által kezdeményezett csatlakozási folyamat kezdetekor közli a biztosítottal. A biztosított a biztosítási díjból díjkedvezményre jogosult abban az esetben, amennyiben a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozásra a Simple Rendszeren keresztül E-matrica vásárlását követő 24 órán belül került sor.

  A biztosított a Simple Rendszeren keresztül igényelhet számlát, melyet a
  szerződő elektronikus úton küld meg részére.

  9. Biztosítási esemény

  Biztosítási esemény következik be, ha a gépjárművet a biztosító kockázatviselése alatt jogszerűen és a jogszabályi, valamint műszaki, karbantartási előírások betartásával rendeltetésszerűen használták, és az műszaki meghibásodás miatt üzemképtelenné vált, vagy a vonatkozó előírások (pl. KRESZ, 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet) alapján a közúti forgalomban való használatra alkalmatlan állapotba került, közlekedési balesetet szenvedett, vagy önhiba miatt menetképtelenné vált.

  9.1. Műszaki meghibásodás: önhibára vissza nem vezethető mechanikai vagy elektromos meghibásodás, amely a gépjármű azonnali menetképtelenségét eredményezi, vagy az önhibára vissza nem vezethető, olyan váratlan meghibásodás, amely a közlekedés biztonságát veszélyezteti, illetve lehetetlenné teszi a gépjármű bezárását (pl. ablakemelő, zár hibája).

  9.2. Közlekedési baleset: jelen szerződési feltételek alapján közlekedési eseménynek minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet hatálya alá tartozó közlekedés során a gépjárművel közvetlen okozati összefüggésben bekövetkező esemény.

  9.3. Önhiba: Jelen biztosítási feltétel alapján önhibának minősül a gépjármű kulcsának bezárása a gépjárműbe; az üzemanyag kifogyása, illetve nem megfelelő üzemanyag használata; a defekt; az önhiba miatti akkumulátorprobléma és az elektromos fogyasztó miatt lemerült akkumulátor.

  A kockázatviselési idő alatt bekövetkezett biztosítási esemény esetén a kizárások, korlátozások és mentesülések figyelembevételével a biztosító a 10. pontban meghatározott szolgáltatásokat nyújtja a biztosított részére.

  10. Szolgáltatási táblázat
  Alap csomag
  Komfort csomag
  Prémium csomag
  Gépjármű életkora a csatlakozáskor
  15 évesnél idősebb
  legfeljebb 15 éves
  legfeljebb 15 éves
  Területi hatály Magyarország Magyarország Magyarország
  és a 7. pontban
  feltüntetett országok
  Szolgáltatás igénybevételi limit évente egyszer vehető
  igénybe
  korlátlan korlátlan
  1. opció
  (azonnali segítség)
  Helyszíni segítségnyújtás
  Javítható műszaki hiba
  Akkumulátorprobléma
  Kerékcsere
  Gumiszerviz - - ✓ 17 500 Ft/káresemény
  2. opció
  (vontatás a biztosított
  által megadott címre)
  Vontatás Magyarországon a biztosított által megadott címre
  Vontatás ✓ legfeljebb 50 km
  távolságra
  ✓ Magyarországi címre ✓ Magyarországi címre,
  évente legfeljebb 2 alkalommal
  400 000 Ft/káresemény
  Gépjárműtárolás
  3. opció
  (legközelebbi
  szervizbe szállítás,
  azonnali javítás
  saját költségen)
  Legközelebbi szervizbe szállítás
  Vontatás
  Gépjárműtárolás
  Bérgépjármű - - ✓ külföldön 3 napra
  Kiegészítő szolgáltatás: az alábbiak közül választott egy további szolgáltatás
  Szállás a javítás idejére
  Szállás ✓ a szervezést a biztosító
  vállalja, de nem téríti
  a költségeket
  ✓ 15 000 Ft/fő/éj ✓ 15 000 Ft/fő/éj
  Továbbutazás
  Lakóhelyre vagy
  úticélhoz történő
  továbbutazás
  ✓ a szervezést a biztosító
  vállalja, de nem téríti
  a költségeket
  ✓ 50 000 Ft/káresemény ✓125 000 Ft/káresemény
  Visszautazás a megjavított gépjárműért
  Visszautazás
  a megjavított
  gépjárműért
  ✓ a szervezést a biztosító
  vállalja, de nem téríti
  a költségeket
  ✓ 30 000 Ft/káresemény ✓ 75 000 Ft/káresemény
  Telefon- és taxiköltség megtérítése - ✓ 15 000 Ft/káresemény ✓ 15 000 Ft/káresemény
  11. Biztosítási szolgáltatások

  11.1. A biztosító vállalja, hogy a költségek megtérítése nélkül szervezési segítséget nyújt szerződéses partnerén keresztül az alábbi esetekben:

  –  a gépjármű használatával vagy üzemeltetésével kapcsolatos, a 9.3. pontban nem felsorolt események miatt bekövetkező üzemképtelenség esetén;
  –  amennyiben az Alap és Komfort csomag esetén a biztosítási esemény Magyarországon kívül, a 7. pontban felsorolt országok egyikében következik be;
  –  amennyiben az adott biztosítási időszakban egyszer már történt költségátvállalás Alap csomaggal rendelkező gépjárműre.

  11.2. Egyéb esetekben a 10. pontban feltüntetett szolgáltatási táblázatban meghatározott biztosítási csomagok az ott részletezett limitek szerint vehetők igénybe. A biztosítási szolgáltatások költségátvállalása kizárólag a Gépjármű Asszisztenciavonalon keresztül előre egyeztetett szolgáltatásokra vonatkozik.

  11.3. Káresemény esetén a kárbejelentéssel egy időben a bejelentő a biztosító szerződéses partnerével egyezteti a szolgáltatás igénybevételének módját. Amennyiben a jármű a helyszínen nem hozható menetképes állapotba (1. opció), akkor a bejelentő választhat a második és a harmadik szolgáltatási opció között.

  11.4. Amennyiben a gépjármű életkora meghaladja a 15 évet, akkor az Alap csomag köthető meg. A 15 éves kort meg nem haladó gépjárművek esetén a Komfort, illetve a Prémium csomag választható az igénynek és használatnak megfelelően. A kockázatviselés ideje alatt ugyanarra a gépjárműre másik biztosítási csomag nem köthető.

  11.5. Azonnali segítség

  1. Helyszíni segítségnyújtás
   Amennyiben a gépjármű a káresemény helyszínén javítható (pl. lemerült akkumulátor, ideértve az önhiba miatti akkumulátorprobléma, elektromos fogyasztó miatt lemerült akkumulátor, valamint a gépjárműbe zárt kulcs), a biztosítási esemény bejelentését követően a szerződéses partner segélyautót küld a helyszínre. A segélyautó szakembere – szükségjavítás útján – megkísérli a gépjárművet menetképessé, a közúti forgalomban való részvételre alkalmassá tenni, amennyiben az nem igényel járműspecifikus ismereteket, és amennyiben jogi korlátozás (garanciális korlátozás vagy földrajzi szolgáltatási kizárólagosság) nem merül fel. A helyszínen történő szükségjavítás során felhasznált alkatrészek árát a biztosítás nem fedezi.A javítással menetképessé tett gépjármű megjavítása csak ideiglenes javításnak minősül, a gépjármű mielőbbi tartós és üzembiztos megjavíttatása a gépjármű- tulajdonos kötelessége saját költségére.
  2. Gumiszerviz
   A biztosító a 10. pontban szereplő szolgáltatási táblázat szerint átvállalja a gépjárművön használatban lévő gumiabroncs javítási költségét. Amennyiben a gumiabroncs szakszerűen nem javítható, akkor a sérült abroncs – és szükség esetén a vele azonos tengelyen forgó másik abroncs – csereköltségét megtéríti a biztosító, ha az abroncs sérülése váratlan, előre nem látható ok miatt következik be, és az a gépjármű menetképtelenségét eredményezi.

  11.6. Vontatás Magyarországon a biztosított által megadott
  címre

  1. Vontatás
   Amennyiben a gépjármű a helyszínen nem javítható, a szerződéses partner által a helyszínre küldött autómentő a gépjárművet a benne lévő személyes poggyásszal együtt – amennyiben azok a biztosítottal együtt szállíthatók – a biztosított által megadott magyarországi javítóműhelybe vagy címre szállítja. A javítás költségei a biztosítottat terhelik.
   Szükség esetén a szerződéses partner gondoskodik a meghibásodott gépjármű általmagáncélból, szabályos 50 mm átmérőjű vonófejjel vontatott lakókocsi vagy utánfutó és rakományának (amennyiben szabályosan van rögzítve) elszállításáról ugyanazon szervizbe. A szerződéses partnernek a szervizen túl nincs továbbszállítási és szervezési kötelezettsége az adott gépjármű, utánfutó vagy lakókocsi rakományát illetően. Rakománynak minősül például: csónak, motorkerékpár, állatok(ló, szarvasmarha stb.), áru, építőanyag, bútor stb.
   Ez a szolgáltatás a 10. pontban feltüntetett szolgáltatási táblázatban meghatározott biztosítási csomagok és az ott részletezett limit szerint vehető igénybe.
  2. Gépjárműtárolás
   Amennyiben a gépjárművet a javítóműhely nem tudja azonnal fogadni, és a gépjármű biztonságos éjszakai tárolást igényel, a tárolást a szerződéses partner megszervezi, melynek költségét a következő munkanapig a biztosító fedezi.

  11.7. Legközelebbi szervizbe szállítás

  1. Vontatás
   Amennyiben a gépjármű a helyszínen nem javítható, a szerződéses partner által a helyszínre küldött autómentő a gépjárművet a benne lévő személyes poggyásszal együtt – amennyiben azok együtt szállíthatók a biztosítottal – a legközelebbi javítóműhelybe szállítja. A javítás költségei a biztosítottat terhelik.
   Szükség esetén a szerződéses partner gondoskodik a meghibásodott gépjármű által magáncélból, szabályos 50 mm átmérőjű vonófejjel vontatott lakókocsi vagy utánfutó és rakományának (amennyiben szabályosan van rögzítve) elszállításáról ugyanazon szervizbe. A szerződéses partnernek a szervizen túl nincs továbbszállítási és szervezési kötelezettsége az adott gépjármű, utánfutó vagy lakókocsi rakományát illetően. Rakománynak minősül például: csónak, motorkerékpár, állatok (ló, szarvasmarha stb.), áru, építőanyag, bútor stb.
  2. Gépjárműtárolás
   Amennyiben a gépjárművet a javítóműhely nem tudja azonnal fogadni, és a gépjármű biztonságos éjszakai tárolást igényel, a tárolást a szerződéses partner megszervezi, melynek költségét a következő munkanapig a biztosító fedezi.
  3. Bérgépjármű
   Amennyiben a biztosítási esemény külföldön következik be, a biztosító –
   szerződéses partnerén keresztül – vállalja egy „B” kategóriás bérgépjármű saját vezetéssel történő kölcsönzésének megszervezését. A biztosító a 10. pontban szereplő szolgáltatási táblázat szerint átvállalja a bérgépjármű igazolt, legfeljebb három napi bérleti díját.
   A szerződéses partner kizárólag szervezési szolgáltatást végez, a biztosító legfeljebb 3 napra fizeti az autóbérletet, de a tényleges autóbérlési szerződés az autókölcsönző cég és a biztosított között jön létre az autókölcsönző cég általános szerződési feltételei szerint. A biztosított köteles saját költségén megfelelni az autókölcsönző esetleges egyéb feltételeinek.
   A szolgáltatás nem terjed ki a bérgépjárművön keletkezett károkra, sérülésekre, a bérgépjármű ellopásából, elsikkasztásából vagy késedelmes visszaszolgáltatásából eredő költségekre. Nem terjed ki továbbá a bérgépjármű üzemeltetésével kapcsolatos és egyéb esetleges károkból eredő költségek megtérítésére, például az autókölcsönző által kért kaució megtérítésére.
  4. Kiegészítő szolgáltatások
   Amennyiben a gépjármű biztosítási esemény következtében menetképtelenné válik, és az adott napon nem lehetséges menetképes állapotba hozni (pl. a javítóműhely nyitvatartási ideje vagy a javítás elhúzódása miatt), a biztosító szerződéses partnerén keresztül a 11.7. a., b. és c. pontokban részletezett szolgáltatásokon felül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja. A kiegészítő szolgáltatások közül egy választható.
   • Szállás
    A gépjármű gyártója által meghatározott szállítható személyek létszámáig a biztosító vállalja egy lehetőség szerint 3 csillagos szállodában történő elhelyezés megszervezését. Az elhelyezés legfeljebb 2 éjszakára szól reggelis ellátással a szerviz vagy a biztosítási esemény közelében lévő szállodában. A biztosító a 10. pontban szereplő szolgáltatási táblázat szerint vállalja a költségek meg fizetését. A biztosítási szolgáltatás által fedezett összeget a biztosító közvetlenül fizeti meg a szálloda részére. Amennyiben az adott szállodában nincs mód a közvetlen fizetésre, akkor a szállás költségét a biztosító utólag számla ellenében téríti meg a biztosítottak részére.
   • Lakóhelyre vagy úti célhoz továbbutazás
    A szerződéses partner megszervezi a biztosítottak részére, a közös úti céljukhoz történő továbbutazást vonattal 1. osztályon. Amennyiben az adott vonalon ez nem érhető el, akkor 2. osztályon vagy távolságibusszal. Amennyiben az utazás várhatóan több mint 6 órát vesz igénybe, és erre lehetőség van, repülőgéppel (turistaosztályon). A biztosító a 10. pontban szereplő szolgáltatási táblázat szerint viseli az útiköltséget.
   • Visszautazás a megjavított gépjárműért
    A szerződéses partner megszervezi a gépjárműben utazó személyek vagy azok képviselőjének (általuk kijelölt egy személynek) visszautazását a megjavított gépjárműért vonattal 1. osztályon. Amennyiben az adott vonalon ez nem érhető el, akkor 2. osztályon vagy távolsági busszal. Amennyiben az utazás várhatóan több mint 6 órát vesz igénybe, és erre lehetőség van, repülőgéppel (turistaosztályon). A biztosító a 10. pontban szereplő szolgáltatási táblázat szerint viseli az útiköltséget.

  11.8. Telefon- és taxiköltség megtérítése

  1. A biztosító a 10. pontban szereplő szolgáltatási táblázat szerint utólag megtéríti a biztosítási eseménnyel kapcsolatban a Gépjármű Asszisztenciavonallal folyatott telefonhívás költségét. Az utólagos térítés igényét a biztosítottnak a Gépjármű Asszisztenciavonalon keresztül kell jeleznie, majd a kapcsolódó számlákat az ekkor egyeztetett módon megküldenie.
  2. A biztosító a 10. pontban szereplő szolgáltatási táblázat szerint vállalja a káreseménnyel összefüggésben felmerülő személyszállítás költségét. A szolgáltatást a biztosított a szerződéses partnerrel egyeztetett időben és módon veheti igénybe.

  A biztosító a 10. pontban szereplő szolgáltatási táblázatban feltüntetett limit mértékéig összevontan viseli a 11.8. a. és 11.8. b. pontokban részletezett szolgáltatások költségét.

  12. A biztosítási esemény bejelentése

  12. A biztosítási esemény bejelentése
  Biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosított köteles haladéktalanul, de legkésőbb a káresemény bekövetkezésétől számított 6 órán belül értesíteni a biztosító szerződéses partnerét, a nap 24 órájában elérhető Gépjármű Asszisztenciavonal telefonszámán: +36 1 465 3687.
  A biztosítási esemény bejelentése során a biztosított az alábbi adatokat köteles megadni a biztosító szerződéses partnerének:
  – bejelentő neve;
  – telefonszáma;
  – szerződésszám;
  – gépjármű rendszáma;
  – káresemény bekövetkezésének időpontja;
  – az üzemképtelen gépjármű helye, lehetőség szerint GPS-koordinátái;
  – a gépjármű üzemképtelenségének oka;
  – egyéb olyan fontosnak ítélt körülmény, amely a biztosítási esemény
  megítélését és a szolgáltatást befolyásolják.

  12.1. A szerződéses partner a segélyhívás beérkezésekor haladéktalanul megkezdi a biztosítási szolgáltatás megszervezését, és a biztosítási eseményt bejelentő személyt tájékoztatja a biztosítási szolgáltatások tartalmáról és előrelátható teljesítési idejéről.

  12.2. A gépjárműben utazó személyek kötelesek a fedezet megállapításához szükséges felvilágosítást megadni, és lehetővé tenni a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.

  12.3. A biztosított köteles az adott helyzetben általában elvárható módon enyhíteni és megelőzni a kárt, amivel kapcsolatban a szerződéses partnerhez fordulhat tanácsért. A felek megállapodhatnak a gépjárműben utazó személyek kármegelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos teendőiben.

  13. A biztosító szolgáltatásának esedékessége
  és lebonyolítása

  A biztosító harmadik féllel szembeni követeléseinek érvényesítéséhez a gépjárműben utazó személyek kötelesek az ehhez szükséges, rendelkezésükre álló információt és dokumentumokat a biztosító rendelkezésére bocsátani. A szerződéses partner a segélyhívás beérkezése után és az egyeztetést követően haladéktalanul megkezdi a biztosítási szolgáltatás megszervezését. Ennek folyamatáról, illetve esetleges akadályairól a szerződéses partner a biztosítottat szükség szerint tájékoztatja. Amennyiben a nyújtott szolgáltatás értéke nem haladja meg a biztosítási összeget, illetve vontatásnál a területi vagy távolsági limitet, úgy a biztosító a szolgáltatás indokolt és igazolt ellenértékét a szolgáltatást nyújtónak megtéríti.
  A szolgáltatás ellenértékének biztosítással nem fedezett (pl. alkatrész) vagy az adott limitet meghaladó részét a biztosított köteles közvetlenül a szolgáltatást nyújtónak megtéríteni.
  Amennyiben a szolgáltatás nyújtása a szerződéses partner részéről az adott helyszínre (útszakaszra) vonatkozó szolgáltatási kizárólagosság miatt nem volt lehetséges, és emiatt külső szolgáltató szolgáltatását veszi igénybe, a biztosított a külső szolgáltató által kiállított számlát köteles megőrizni. A számlát a szerződéses partner részére legkésőbb a káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül kell benyújtani. A biztosító a számla alapján a szolgáltatás ellenértékét – legfeljebb a szolgáltatási limit erejéig – a számla beérkezését követő 15 napon belül, forintban, közvetlenül a biztosított részére téríti meg a biztosított által megadott bankszámlaszámra. Bankszámlaszám megadásának hiányában a biztosító a szolgáltatás ellenértékét postai úton fizeti ki. Ebben az esetben a 15 napos teljesítési határidőbe a postára adás és a posta általi kifizetés közötti időtartam nem számít bele. A térítés külföldön bekövetkezett biztosítási esemény kapcsán is forintban történik a káresemény napján a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott középárfolyamon.
  Külföldön bekövetkezett biztosítási esemény kapcsán devizában jelentkező szolgáltatás esetén a biztosító a limit meghatározásánál a káresemény napján a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott középárfolyamot veszi figyelembe.

  14. Kizárások

  A biztosító nem nyújt asszisztenciaszolgáltatást az alábbi
  esetekre:

  • áruszállítókra, taxikra és bérgépjárművekre;
  • a szállított áru sérülésére és továbbszállítására, az arról való gondoskodásra, illetve a szállítmány állagromlásából származó károkra;
  • a gépjármű olyan területen történő műszaki meghibásodására, egyéb okból bekövetkező menetképtelenségére (elakadására, balesetére), amely nem közúton vagy nem megközelíthető helyszínen történt;
  • nem Magyarországon forgalomba helyezett gépjárművekre;
  • a gépjárműben ellenszolgáltatás fejében utazó személyek vagy autóstopposok utazási költségeire;
  • a mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakított gépjármű kivételével a módosított, speciális vagy fokozott igénybevételű gépjárművekre, illetve azokban autóverseny vagy edzés során keletkezett károkra;
  • a biztosított egyéb biztosítási szerződése alapján (pl. casco biztosítás) megtérülő károkra;
  • a gépjármű végleges helyreállítását szolgáló javítási és karbantartási költségekre;
  • a poggyász szállítási- vagy postaköltségeire, amennyiben azok nem szállíthatók együtt a biztosítottal;
  • amennyiben a gépjárművet vezető személy alkohol vagy más bódító hatású szer, illetve ítélőképességét befolyásoló megbetegedés hatása alatt állt, vagy öngyilkosságot kísérelt meg, és a káresemény emiatt következett be;
  • a szállítás során gépjárműben hagyott csomagok, személyes és egyéb vagyontárgyak ellopására vagy sérülésére (rongálódására), valamint az alkatrészek sérülése vagy eltulajdonítása miatt keletkezett károkra; kivételt képez, ha bizonyítást nyer, hogy a sérüléseket a szerződéses partner és/vagy annak szerződéses partnere okozta;
  • a forgalmi engedély alapján nem személygépkocsi kate- góriába (M1) sorolt gépjárművek káraira és az azzal kapcsolatban keletkezett igényekre;
  • az üzemanyagköltségekre;
  • a gépjármű szervizbe történő szállítása után a gépjárműben, illetve annak tartozékaiban keletkezett károkra;
  • elemi csapással összefüggésben felmerülő műszaki meghibásodásra;
  • rágcsálók által okozott meghibásodásra.
  15. Mentesülés

  A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt a biztosított(ak), velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, a biztosított gépjárművének üzemeltetésében közreműködő alkalmazottai, illetve megbízottai, tagjai vagy szervei jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.
  A biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, különösen az alábbi esetekben:

  • A gépjármű jogszerű vezetőjének nem volt érvényes vezetői engedélye, és ez közrehatott a káreseményben.
  • A káresemény a gépjármű szakszerűtlen üzemeltetése következtében történt, vagy a káresemény időpontjában a gépjármű nem rendelkezett érvényes műszaki vizsgával, forgalmi engedéllyel vagy rendszámmal.
  • A biztosítottak a kármegelőzési és a kárenyhítési kötelezettségnek nem tettek eleget.
  • A biztosítottak nem a Gépjármű Asszisztenciavonal telefonszámán előre egyeztetett módon vették igénybe a biztosítási szolgáltatást.
  • A biztosítási eseményt nem jelentették be annak bekövetkezésétől számított 6 órán belül a Gépjármű Asszisztenciavonal telefonszámán.
  • A szerződés megkötésekor a gépjármű már nem volt menetképes állapotban, illetve, ha a baleset vagy műszaki meghibásodás oka, hogy a gépjármű menetképessége egy korábbi meghibásodást követően csak ideiglenesen lett helyreállítva.
  • Amennyiben a gépjárművel a közlekedésrendészeti szabályok megsértésével szállítottak személyeket, és ez közrehatott a baleset vagy műszaki meghibásodásban.

  A biztosító nem köteles fedezetet vállalni, vagy a csoportos biztosítási szerződés feltételei szerint szolgáltatást nyújtani, illetve köteles a biztosítási szerződés alapján a kártérítést elutasítani, ha az ilyen szolgáltatás nyújtására vagy kártérítés kifizetésére az Egyesült Nemzetek Szervezete határozata alapján szankció, tiltó rendelkezés vagy korlátozás és/vagy az Európai Unió, Magyarország, az Amerikai Egyesült Államok által bevezetett gazdasági vagy kereskedelmi szankció vonatkozik. A fenti rendelkezést a kármegelőzési és a kárenyhítési kötelezettség megszegésére is alkalmazni kell.

  16. Önrészesedés

  Biztosító nem alkalmaz önrészesedést.

  17. A biztosítottra vonatkozó jogviszony
  megszűnése

  17.1. A biztosítottra vonatkozó jogviszony a 6. pontban foglaltaknak megfelelően a kockázatviselési időszak elteltével megszűnik. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás esetén a biztosítási jogviszony nem szűnik meg, a kockázatviselés időszakában a gépjárműre az asszisztenciaszolgáltatás továbbra is igénybe vehető.
  17.2. A biztosítottra vonatkozó biztosítási jogviszony azonnali hatályú felmondása

  • A biztosított a rá vonatkozóan létrejött biztosítási jogviszonyt a szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napos határidőn belül a Simple Rendszerben feltüntetett elérhetőségeken azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozás és a felmondás között nem történt szolgáltatásnyújtás.
  • Azonnali hatályú felmondás esetén, amennyiben a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozás és a felmondás között nem történt szolgáltatásnyújtás, a biztosító a Simple Rendszeren keresztül visszatéríti a befizetett díjat. A díjfizetési kötelezettség azonban fennáll, amennyiben
   a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozás és a felmondás között történt szolgáltatásnyújtás.
  17. A biztosítottra vonatkozó jogviszony
  megszűnése

  17.1. A biztosítottra vonatkozó jogviszony a 6. pontban foglaltaknak megfelelően a kockázatviselési időszak elteltével megszűnik.
  A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás esetén a biztosítási jogviszony nem szűnik meg, a kockázatviselés időszakában a gépjárműre az asszisztenciaszolgáltatás továbbra is igénybe vehető.

  17.2. A biztosítottra vonatkozó biztosítási jogviszony azonnali hatályú felmondása

  • A biztosított a rá vonatkozóan létrejött biztosítási jogviszonyt a szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napos határidőn belül a Simple Rendszerben feltüntetett elérhetőségeken azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozás és a felmondás között nem történt szolgáltatásnyújtás.
  • Azonnali hatályú felmondás esetén, amennyiben a csoportos biztosítási
   szerződéshez való csatlakozás és a felmondás között nem történt szolgáltatásnyújtás, a biztosító a Simple Rendszeren keresztül visszatéríti a befizetett díjat. A díjfizetési kötelezettség azonban fennáll, amennyiben
   a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozás és a felmondás között történt szolgáltatásnyújtás.
  18. Tájékoztató a távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésről

  18.1. Távértékesítés
  Távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésnek az a szerződés minősül, amelyet a szolgáltató és fogyasztó köt egymással szervezett távértékesítés keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a szolgáltató kizárólag távközlő eszközt alkalmaz.
  Szolgáltató: aki meghatározott szolgáltatást gazdasági vagy szakmai tevékenysége keretében nyújtja.
  Fogyasztó: az a természetes személy, akinek a részére – önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eső célból – a szolgáltatást nyújtják, továbbá, aki a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy az ajánlat (ajánlati felhívás) címzettje.
  Távközlő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében szerződési nyilatkozatok megtételére. Távközlő eszköznek minősül többek között a DM levél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a telefon, a honlap, e-mail, telefax.
  Távértékesítés keretében történő szerződéskötésnek kell tekinteni minden olyan szerződéskötési módot és eljárást, amelyre a felek – vagyis a szolgáltató és a fogyasztó – egyidejű fizikai jelenléte (face to face kapcsolat) nélkül kerül sor. Amennyiben a szerződéskötés folyamata során, annak bármely szakaszában a felek egyidejű jelenlétében történik nyilatkozattétel, tájékoztatás vagy egyéb, a szerződés megkötésére irányuló magatartás, akkor az adott értékesítés nem minősül távértékesítésnek.
  A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény alapján a biztosító és a fogyasztó távközlő eszköz alkalmazásával is köthet biztosítási szerződést. A jogszabály a
  fogyasztó érdekeit szem előtt tartva útmutatást ad a szolgáltató (továbbiakban: biztosító) szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségére, valamint a fogyasztó szerződéstől való elállási (felmondási) jogának gyakorlására, amelyekről az alábbiakban tájékoztatjuk.
  Tájékoztatjuk, hogy a biztosító a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény által előírt szerződéskötést megelőző tájékoztatást a jelen biztosítási feltételek formájában teljesíti, így a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatásokról rendelkező törvényben meghatározott azonos tartalmú tájékoztatási kötelezettségének is eleget tesz, ezért a biztosító által nyújtandó szolgáltatás, ellenszolgáltatás, a fizetés és a biztosító teljesítésének feltételeit, a biztosító adatait, valamint a biztosító felett felügyeletet gyakorló szerv adatait a jelen biztosítási feltételek tartalmazzák.
  Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fogyasztó tájékoztatását kizárólag az első ügyletre vagy műveletre kell alkalmazni abban az esetben, ha ugyanazon felek között kerülnek végrehajtásra egymást követő ügyletek, illetve azonos jellegű elkülönült műveletek, amelyek időbeli kapcsolatban állnak egymással. Amennyiben egy évnél hosszabb ideig nem kerül sor ügylet vagy azonos jellegű művelet teljesítésére, az ezt követő ügyletet vagy műveletet új ügyletnek, illetve egy újabb műveletsor első műveletének kell tekinteni, és a tájékoztatást teljesíteni kell. A távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződés a fogyasztó terhére többletköltséget nem okoz.

  18.2. További információk
  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az azonnali felmondásra rendelkezésre álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítése csak a fogyasztó kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg. Amennyiben a fogyasztó felmondási jogát gyakorolta, és a kockázatviselés kezdetét követően nem történt szolgáltatásnyújtás, úgy a biztosító visszatéríti a fogyasztó által megfizetett tel
  jes biztosítási díjat. Amennyiben történt szolgáltatásnyújtás, úgy a díjvisszatérítési kötelezettség nem áll fenn.
  Amennyiben fennáll a díjvisszatérítési kötelezettség, a biztosító a felmondásról szóló nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a fogyasztónak visszatéríteni a díjat.

  19. Egyéb információk

  19.1. Elévülési idő
  A biztosításból eredő kártérítési igények elévülési ideje egy év.


  19.2. A biztosítási szerződéssel kapcsolatosan alkalmazott
  jogszabályok, rendelkezések, előírások
  A jelen szerződési feltételek alapján létrejövő biztosítási szerződés vonatkozásában az alkalmazandó jog Magyarország joga. A jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos adójogi kérdésekben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
  törvény, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

  19.3. A személyes adatkezelésre vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók, a biztosító elérhetőségeire (levelezési cím, telefonszám, honlap cím), felügyeleti szervére és a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi eljárásokra vonatkozó tájékoztatás a jelen feltételek részét képező, Tudnivalók elnevezésű külön dokumentumban található.

  20. Eltérés a szokásos szerződési gyakorlattól

  20.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen feltétel a 2021. december 15-től alkalmazott GB342 jelű Simple gépjármű-asszisztencia bizto- sítási terméktől az alábbiakban tér el lényegesen:

  • a biztosított gépjármű fogalma módosításra került;
  • kizárásra kerültek az ideiglenes rendszámmal rendelkező gépjárművek;
  • a mentesülés esetei közül kivételre került az az eset, ha a gépjármű nem felel meg a megengedett tömegre és szállítható személyek számára vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
  20.2. Tájékoztatjuk, hogy jelen feltétel a Ptk-tól és a szokásos szerződési gyakorlattól az alábbiakban tér el lényegesen:
  • a Ptk. 6:22.§ (1) bekezdésében foglalt 5 éves elévülési időtől eltérően a biztosítási szerződésből eredő igények 1 év alatt évülnek el;
  • a Ptk. 6:447.§ (2) bekezdésében foglalt 1 éves biztosítási időszaknál rövidebb is lehet a biztosítási időszak.
  20.3. Ezeket az eltéréseket, valamint a biztosító mentesülésére, a biztosító szolgáltatása korlátozására és kizárására vonatkozó rendelkezéseket a jelen feltételek figyelemfelhívásra alkalmas módon, félkövér betűtípussal tartalmazzák.

  21. Biztosítónk legfontosabb adatai

  Név: Groupama Biztosító Zrt.
  Székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
  Levélcím: 1380 Budapest, Pf. 1049
  Jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság (alapítva: 1987)
  Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071

  Társaságunk a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál került bejegyzésre

  Groupama Biztosító Zrt. – 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
  Nyomtatványszám: 13946/3 – Hatályos 2022. július 1-től visszavonásig.

  A SZEMÉLYES ADATOK, A BIZTOSÍTÁSI TITOKNAK MINŐSÜLŐ ADATOK
  KEZELÉSÉRE, VALAMINT A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS
  PANASZOK ÜGYINTÉZÉSÉRE VONATKOZÓ ELVI ÉS GYAKORLATI TUDNIVALÓK
  (TUDNIVALÓK)

  1. Adatkezelő főbb adatai, elérhetőségei

  Adatkezelő neve: Groupama Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító;
  adatkezelő)
  Székhelye: Magyarország, 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
  Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071
  Európai egyedi azonosító (EUID): HUOCCSZ.01-10-041071
  Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1049
  Telefonszám: +36 1 467 3500
  Fax: +36 1 361 0091
  Honlap: www.groupama.hu
  E-mail: https://www.groupama.hu/irjon-nekunk vagy
  adatvedelem@groupama.hu

  2. Az adatkezelés célja, jogalapja

  2.1. Az adatkezelés célja
  A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban Bit.) 135.§ (1) bekezdése alapján a biztosító jogosult kezelni ügyfeleinek azon biztosítási titoknak minősülő adatait, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. A biztosító adatkezelésének célja a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a Bit-ben meghatározott egyéb cél. A fentiektől eltérő célból végzett adatkezelést biztosító csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.
  A Bit. 379.§-a alapján a biztosításközvetítő (kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy) az ügyfelek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, a biztosítás fenntartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a Bit. által meghatározott egyéb cél lehet. A fentiektől eltérő célból végzett adatkezelést a biztosításközvetítő (kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy) csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.

  2.2. Az adatkezelés jogalapja
  A GDPR alapján a biztosító adatkezelésének jogszerűségét az alábbi jogalapok alkalmazása biztosítja:

  1. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Az érintett hozzájárulásán alapul az adatkezelés különösen a reklámcélú megkeresések, a nyereményjátékokban történő részvétel esetében.
  2. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő adatkezelések esetében az adatkezelés jogalapja ezen pont alapján a biztosítási szerződés teljesítése.
  3. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályi kötelezettségen alapul különösen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény, az adójogszabályok, illetve az adóügyi információcserére vonatkozó törvények alapján történő adatkezelés.
  4. Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Ez a jogalap a biztosító üzemszerű működésével összefüggésben nem merül fel.
  5. Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ez a jogalap a biztosító üzemszerű működésével összefüggésben nem merül fel.
  6. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Jogos érdeken alapul a biztosító adat
   kezelése különösen az esetlegesen felmerülő visszaélések, biztosítási csalásra utaló körülmények észlelése és kivizsgálása, jövőbeli megelőzése érdekében tett intézkedések esetén. A biztosító jogos érdekén alapul továbbá az adatkezelés a biztosítót megillető követelések behajtásával, a követelések átruházásával összefüggő adatkezelések esetén.

  A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
  Az ügyfél a biztosítási ajánlat, csatlakozási nyilatkozat, biztosítási szerződés, illetve a titoktartás alóli felmentésről szóló nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi az adatainak a jelen „Tudnivalókban”, illetve a szerződésben meghatározottak szerinti kezelését.

  3. A kezelt adatok meghatározása (biztosítási titokkörök)

  3.1. Biztosítási szerződéssel összefüggő adatok

  1. Az ügyfél személyi adatai, a nem természetes személyek adatai;
  2. a biztosított vagyontárgyak jellemző adatai és értéke, a kockázatelbírálás adatai;
  3. élet-, baleset-, betegség- és felelősségbiztosításnál az egészségi állapottal összefüggő adatok;
  4. a kifizetett biztosítási szolgáltatás és kártérítés összege, a kifizetés ideje;
  5. a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, módosításával, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő, valamint a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges összes lényeges tény és körülmény, ideértve a biztosítási szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítéséhez, jogi igények előterjesztéséhez szükséges adatokat is.

  Az a-b. pontokba tartozó, a biztosítási ajánlaton szereplő adatok, valamint a c. pontban meghatározott adatok nélkülözhetetlenek a szerződés megkötéséhez, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez.
  Az adatszolgáltatás minden adat vonatkozásában önkéntes, de a fentebb megjelölt adatok hiánya a kockázat meghatározását lehetetlenné teszi, amely a biztosítási ajánlat visszautasítását vonhatja maga után.
  3.2. Egészségügyi adatok kezelése
  Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a biztosító a Bit. 135.§ (1) bekezdésében meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulásával kezelheti.
  3.3. Automatizált döntéshozatal (profilalkotás)
  A biztosító az ügyfél személyes adatait a biztosítási szerződés megkötése érdekében olyan automatizált adatkezelés keretében is kezeli, amelynek eredményeként megszülető döntés az ügyfélre nézve joghatással jár, vagy jelentős mértékben érinti a biztosítási szerződés megkötése kapcsán. A biztosító az automatizált döntéshozatal során – a biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó döntés meghozatala (kockázatelbírálás) érdekében – a személyes adatokat számítástechnikai eszközzel végrehajtott, automatizált
  adatkezelés keretében elemzi, amely során az ügyfél jellemzőinek értékelését is elvégzi (profilalkotást végez). Az automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás következménye az ügyfélre nézve: a biztosítási szerződés létrejöttének lehetősége vagy a biztosítási ajánlat elutasítása.
  3.4. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések
  A biztosító az ügyfél hozzájárulása esetén a tevékenységéhez kapcsolódó információkról hírlevélben, e-mailen tájékoztatást adhat az ügyfeleinek. A biztosító vagy a biztosító nevében eljáró biztosításértékesítő az ügyfél hozzájárulása esetén e-mailen, telefonon, személyesen megkeresheti az ügyfelet ajánlattétel céljából, vagy közvetlen üzletszerzést célzó küldeményt juttathat el a részére.
  Amennyiben az ügyfél nem kívánja, hogy a biztosító a továbbiakban ajánlataival megkeresse, az info@groupamadirekt.hu e-mail címre, illetve az 1380 Budapest, Pf. 1049 postai címre küldött levelével korlátozásmentesen leiratkozhat.
  Az ügyfél az általa tett, tájékoztatást célzó és reklámküldeményre vonatkozó adatkezelési nyilatkozatát megváltoztathatja telefonon keresztül a biztosító TeleCenter +36 1 467 3500 telefonszámán.

  4. A biztosítási titoknak minősülő személyes adatok kezelése

  4.1. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
  4.2. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

  1. a biztosító ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad;
  2. a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn;
  3. a biztosító által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a ta
   núsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.

  4.3. A Bit. 138.§ (1) bekezdése alapján a biztosítási titok megtartásának
  kötelezettsége nem áll fenn

  1. a feladatkörében eljáró Felügyelettel;
  2. az előkészítő eljárást folytató szervvel, a nyomozó hatósággal és az
   ügyészséggel;
  3. büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási perben eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a csődeljárásban eljáró vagyonfelügyelővel, a felszámolási eljárásban eljáró ideiglenes vagyonfelügyelővel, rendkívüli vagyonfelügyelővel, felszámolóval, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal;
  4. a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel;
  5. a Bit. 138.§ (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal;
  6. a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal;
  7. a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal;
  8. a feladatkörében eljáró gyámhatósággal;
  9. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108.§ (2) bekezdésében
   foglalt esetben az egészségügyi államigazgatási szervvel;
  10. törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel;
  11. a viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával, valamint együtt biztosítás esetén a kockázatvállaló biztosítókkal;
  12. törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel, a kártörténeti nyilvántartást vezető kárnyilvántartó szervvel, továbbá a járműnyilvántartásban nem szereplő gépjárművekkel kapcsolatos közúti
   közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági ügyekben a közlekedési igazgatási hatósággal, valamint a közúti közlekedési nyilvántartási szervével;
  13. az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében – az erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint – az átvevő biztosítóval;
  14. a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében és az ezen adatok egymás közti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot kezelő szer
   vezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, továbbá – a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik jármű javítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga alapján – a károkozóval;
  15. a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a
   kiszervezett tevékenységet végzővel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval;
  16. fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel;
  17. a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával;
  18. a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal;
  19. a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval;
  20. a mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtott támogatást igénybe vevő biztosítottak esetében az agrárkár-megállapító szervvel, a mezőgazdasági igazgatási szervvel, az agrárkár-enyhítési szervvel, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézménnyel;
  21. a felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatósággal

  szemben, ha az a.-j., n., s., t. és u. pontban megjelölt szerv vagy személy adatkéréssel, illetve írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a p.-s. pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
  A Bit. 138.§ (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés e. pontja alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
  A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a fentebb meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.
  A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben, a pénzügyi szolgáltatásból eredő követeléshez kapcsolódó biztosítási szerződés vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját.
  Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 43/B–43/C.§-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás az Aktv. 43/H.§-ában foglalt kötelezettség, valamint a FATCA-törvény alapján az Aktv. 43/B. és 43/C.§-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki.
  4.4. A biztosító vagy a viszontbiztosító a nemzetbiztonsági szolgálat, az
  előkészítő eljárást folytató szerv, a nyomozó hatóság, az ügyészség, továbbá a bíróság adatkérésére, illetve írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a
  biztosítási ügylet

  1. a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel;
  2. a 2013. július 1-jétől hatályos a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben.

  A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.
  Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.
  A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha

  • a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot;
  • a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot, valamint ha a biztosító vagy a viszontbiztosító csoportszinten meghatározott pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni politikához és eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségét teljesíti.

  4.5. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez történő adattovábbítás abban az esetben:

  1. ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy
  2. ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az adattovábbítás a személyes adatok harmadik országba való továbbítására vonatkozó előírásoknak megfelel.

  A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása esetén a belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
  4.6. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg; fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak; a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása, a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás.
  A 4.6. pontban meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.
  A biztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a 4.3. pont b., f. és j. pontjai, illetve a 4.4. pont első bekezdése alapján végzett adattovábbításokról.
  A biztosító a 4.2.–4.6. pontokban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait a Bit-ben foglaltak szerint továbbíthatja.
  4.7. Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adattovábbítástól számított 5 év elteltével, a Bit. 136.§-a alá eső adatok vagy az Infotv. szerint különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak minősülő adatok továbbítása esetén 20 év elteltével törölni kell.
  4.8. Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.
  4.9. A biztosító, biztosításközvetítői vállalkozás jogutód nélküli megszűnése esetén a biztosító, biztosításközvetítői vállalkozás által kezelt üzleti titkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított 60 év múlva levéltári kutatások céljára felhasználható. Nem lehet üzleti titokra vagy biztosítási titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, az Infotv-ben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség esetén. Az üzleti titokra és a biztosítási titokra egyebekben a Ptk-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
  4.10. Biztosítók egymás közötti adatátadására vonatkozó szabályok
  A Bit. lehetővé teszi a biztosítók számára, hogy a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében – a jogszabályokban foglalt vagy a szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítése során a szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából – megkereséssel forduljanak más biztosítóhoz a megkeresett biztosító által – a Bit. 135.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak a figyelembevételével – kezelt a Bit. 149.§ (3)-(6) bekezdésben meghatározott adatok vonatkozásában, feltéve, hogy a kérdező (megkereső)biztosító erre vonatkozó jogosultsága a biztosítási szerződésben rögzítésre került.
  A megkeresés és annak teljesítése nem minősül a biztosítási titok megsértésének. A megkereső biztosító felelős a Bit. 149.§ (1) bekezdésében meghatározott megkeresési jogosultság tényének fennállásáért.
  A Bit. 149.§ (3)-(6) bekezdése biztosítási ágazatonként meghatározza, hogy a megkereső biztosító a különböző ágazatokhoz tartozó szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban milyen adatokat kérhet.
  A biztosítási szerződés típusától (ágazati besorolásától) függően átadhatók a szerződő, biztosított, kedvezményezett, károsult személy azonosító adatai, a biztosított személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó adatok, a biztosított vagyontárgyak, követelések vagy vagyoni jogok beazonosításához szükséges adatok, korábbi biztosítási eseményre vonatkozó adatok, a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatok, valamint a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatok.
  Felelősségbiztosítási ágazatba tartozó biztosítási szerződések esetében a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén lehetőség van a károsult személy azonosító adataira, a személyi sérülés miatt kárigényt, személyiségi jogsérelem miatt sérelemdíj iránti igényt érvényesítő személy adatfelvételkori, valamint a szerződéses kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó, valamint e személyt, illetve a károsodott vagyontárgyat érintő korábbi, ugyanezen ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos biztosítási eseményre vonatkozó adatok átadására is. Felelősségbiztosítási ágazatba tartozó biztosítási szerződések esetén nem szükséges a károsult személy előzetes hozzájárulása a károsodott vagyontárgy miatt kárigényt érvényesítő személyt érintő korábbi – felelősségbiztosítási ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos – biztosítási eseményekre vonatkozó személyes adatot nem tartalmazó adatok átadásához.
  Szárazföldi jármű-casco, valamint önálló szárazföldi járművekkel összefüggő felelősségbiztosítási ágazatba tartozó biztosítások esetében – ez utóbbiaknál a károsult előzetes hozzájárulása nélkül is – lehet kérni másik biztosítótól a járműazonosító adatok (rendszám, alvázszám) alapján az adott járművet érintően bekövetkezett biztosítási eseményre (így különösen a káresemény időpontjára, jogalapjára, a jármű sérüléseire és az azokkal kapcsolatos károk megtérítésére vonatkozó adatokat, ideértve a megkereső biztosító által megjelölt gépjárműben bekövetkezett, de nem gépjármű által okozott károk adatait is), az elvégzett kárfelvétel tényeire, a kár összegére vonatkozó adatokat.
  A megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerinti adatokat a megkeresésben meghatározott megfelelő határidőben, ennek hiányában a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles átadni a megkereső biztosítónak.
  A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt követő kilencven napig kezelheti. Abban az esetben azonban, ha a megkeresés eredményeként a megkereső biztosító tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelés időtartama meghosszabbodik az igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás befejezéséig. Amennyiben a megkeresés eredményeként a megkereső biztosító tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat megismerését követő egy évig
  nem került sor, az adat a megismerését követő egy évig kezelhető.
  A megkereső biztosító a jelen pont szerinti megkeresés és a megkeresés teljesítésének tényéről, továbbá az abban szereplő adatok köréről a megkereséssel érintett ügyfelet a biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesíti, továbbá az ügyfél kérelmére, az Infotv-ben szabályozott módon, személyes adataihoz hozzáférést biztosít. Amennyiben a megkereső biztosító az adatok kezelésének törvényi határidejére figyelemmel már nem kezeli az adatokat, akkor az Infotv. alapján a személyes adataival kapcsolatos hozzáférési jogával élő ügyfelet ennek a tényéről kell tájékoztatni.
  4.11. A Bit. 381.§-a alapján a 4.1.-4.9., valamint az 5. pontban szereplő rendelkezéseket alkalmazni kell a biztosításközvetítők esetében is azzal, hogy ahol az adott rendelkezés biztosítót nevesít, azon a biztosításközvetítőt kell érteni.

  5. Az adatkezelés időtartama

  A biztosító a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.
  A biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.
  A biztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

  6. Az érintett jogai

  6.1. Az érintett jogosult arra, hogy:

  1. tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről (tájékoztatáshoz való jog);
  2. hozzáférést kapjon személyes adataihoz és az adatkezeléssel kapcsolatos törvényben meghatározott információkhoz (hozzáférési jog);
  3. az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat
   (helyesbítéshez való jog);
  4. az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (elfeledtetéshez való jog);
  5. a tárolás kivételével megtiltsa a személyes adatainak kezelését (korlátozáshoz való jog);
  6. a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog);
  7. bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű célból vagy közhatalmi feladat gyakorlásához szükséges célból történő kezelése ellen, vagy olyan adatkezelés ellen, amely az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog);
  8. automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást) esetén emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

  6.2. A biztosító az érintettet egy hónapon belül tájékoztatja a 6.1. pontban felsorolt jogainak érvényesítése céljából, a biztosítóhoz eljuttatott kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
  6.3. Az ügyfél az adatkezeléssel összefüggő jogainak megsértése esetén, vagy, ha az adatkezelőnek a jogai gyakorlásával összefüggésben hozott döntésével nem ért egyet, az adatkezeléssel érintett felügyeleti hatóság
  hoz, illetve bírósághoz fordulhat.
  A biztosító adatkezelésével érintett felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Tel: +36 1 391 1400
  Fax: +36 1 391 1410
  Honlap: http://naih.hu
  6.4. Kártérítés, sérelemdíj
  Amennyiben az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Amennyiben az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat
  is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  7. Az adatok továbbítása, adatfeldolgozók

  A Bit. 138.§ (1) bekezdésének o. pontja alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel szemben. A kiszervezett tevékenységet végzők részére a biztosító az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja. Amennyiben a kiszervezett tevékenység keretében a biztosító az ügyfeleinek személyes adatát továbbítja a kiszervezett tevékenységet végzőhöz, úgy a kiszervezett tevékenységet végző a biztosító adatfeldolgozójának minősül.
  Tájékoztatjuk, hogy a biztosító részére különösen az alábbi szervezetek/személyek végeznek az ügymenet kiszervezése során tevékenységet:

  Kiszervezett tevékenységet
  végzők
  Adatátadás célja,
  tevékenység
  nyomdák az ügyfeleket tájékoztató levelek,
  nyomtatványok előállítása,
  csekkek nyomtatása
  kárszakértők, autókereskedők,
  javítók
  kárfelvétel, kárfelmérés,
  kárigény elbírálása
  igazságügyi szakértők szolgáltatási igény elbírálása,
  szakértői tevékenység
  ügyvédek a biztosító jogi képviselete
  orvosok kockázat és szolgáltatási igény
  elbírálása
  magánnyomozók kárbejelentés ellenőrzése
  követeléskezelő cégek követelések kezelése, behajtása
  informatikai szolgáltatók folyamatos és mindennapi
  IT rendszerkarbantartás és
  -támogatás; adatkezelés,
  -tárolás,
  -archiválás
  vagyonkezelő vagyonkezelés
  asszisztencia partnerek szolgáltatásszervezés
  szakfordítók, tolmácsok fordítás, tolmácsolás
  ügyfélszolgálati kapcsolattartók ügyfélszolgálati tevékenység

  Az ügymenet kiszervezését végző fontosabb jogalanyokra, szervezetekre, az általuk végzett tevékenység leírására vonatkozó tájékoztató megtekinthető a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban és a www.groupama.hu honlapon is.
  A biztosítóval kötött szerződés alapján kizárólag a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges célokra használhatóak a biztosítótól kapott adatok.
  A kiszervezett tevékenységet végzők az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat kötelesek betartani. A biztosítási titok megőrzésére vonatkozó kötelezettséget, felelősséget és a titok megtartása érdekében teendő intézkedéseket a velük kötött szerződés is biztosítja. A kiszervezett tevékenységgel harmadik személynek okozott kárért a biztosító felelős és a biztosító köteles a felmerült sérelemdíjat megfizetni.

  8. Egyéb adatkezelések

  A társaság közös adatkezeléseket folytat, a közös adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat, valamint a harmadik országba történő adattovábbításokra vonatkozó tájékoztatót a honlapon elérhető Általános Adatvédelmi Információk elnevezésű dokumentum tartalmazza.

  9. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos
  panaszok kezelése

  Jelen szerződési feltételekkel kapcsolatban felmerülő esetleges kérdés, panasz esetén személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban dolgozó munkatársaihoz fordulhat. Ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségéről a www.groupama.hu weboldalunkon tájékozódhat. Telefonon keresztül a biztosító TeleCenter +36 1 467 3500 telefonszámán, illetve elektronikus levélben a www.groupama.hu weboldal „Írjon nekünk” menüpontjában is állunk rendelkezésére. Amennyiben írásban kíván bejelentést tenni azt az 1380 Budapest, Pf. 1049 levélcímen és a +36 1 361 0091 telefax számon is megteheti.
  A biztosító felett a szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja. A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ elérhetőségei: cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; levélcím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777; a személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében hívható, ingyenes telefonszám: +36 80 203 776; központi fax: +36 1 489 9102;
  e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu.
  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben foglalt fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy – amennyiben Ön fogyasztó – a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület telefonon: +36 1 489 9700 vagy az ingyenesen hívható: +36 80 203 776 telefonszámon; interneten: www.penzugyibekeltetes.hu; levélben: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest Pf. 172 érhető el. A Pénzügyi Békéltető Testület meghallgatásainak helyszíne: 1133 Budapest, Váci út 76. (Capital Square Irodaház); 2016. október 15-től bármelyik kormányablakban is lehetősége van pénzügyi fogyasztóvédelmi panasz, közérdekű bejelentés vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárására irányuló kérelem leadására.
  Amennyiben online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos a jogvitája, az Európai Unió online vitarendezési platformján kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését. Az Európai Unió online vitarendezési platformjáról bővebb információkat talál a www.groupama.hu weboldalunkon. Az Európai Unió online vitarendezési platformjának elérhetősége:
  web: http://ec.europa.eu/odr.
  A bíróság eljárására 2017. december 31-ig a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései irányadók. A bíróság eljárására a 2018. január 1-jén és az azt követően indult ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényt kell alkalmazni. Panaszkezelésre vonatkozó további részletes információk és a biztosító Panaszkezelési Szabályzata megtekinthető a www.groupama.hu weboldal „fogyasztóvédelem” menüpontjában.

  10. Tájékoztató a FATCA-törvény alapján fennálló
  kötelezettségekről

  Jelen tájékoztató a Bit. 148.§ (2) bekezdésében szereplő írásbeli tájékoztatási kötelezettség teljesítését célozza.
  A biztosító, mint a FATCA-törvény szerinti ún. Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény, köteles az ún. készpénz egyenértékkel rendelkező biztosítások (tőkegyűjtéses életbiztosítások, a FATCA-törvény szerint pénzügyi számlák) vonatkozásában elvégezni a számlatulajdonos FATCA-törvényben foglalt Megállapodás (a továbbiakban: FATCA Megállapodás) I. számú Melléklete szerinti illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot (a továbbiakban jelen pontban: illetőségvizsgálat).
  A FATCA Megállapodás értelmében az illetőségvizsgálat során a természetes személy ügyfél köteles az arra vonatkozó adatait, illetve nyilatkozatát a biztosító rendelkezésére bocsátani, hogy adóügyi szempontból belföldi illetőségű-e az Egyesült Államokban (ebből a szempontból egy egyesült államokbeli állampolgár adózás tekintetében belföldi illetőségűnek minősül az Egyesült Államokban még akkor is, ha a számlatulajdonos egy másik országban szintén adózási kötelezettség alá esik), illetve a jogi személy ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy a FATCA-törvényben meghatározott kategóriák közül melyikbe tartozik.
  Az illetőségvizsgálat eredménye alapján a biztosító egy pénzügyi számlát (életbiztosítási szerződést) az Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként, vagy Nem Jelentendő Számlaként azonosít.
  A biztosító a pénzügyi számlát a FATCA-törvényben meghatározott Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként minősíti, amennyiben az ügyfél az illetőségvizsgálat elvégzéséhez nem járul hozzá, vagy az illetőségvizsgálat más okból sikertelen.
  Az illetőségvizsgálathoz szükséges nyilatkozatok beszerzésére a pénzmosási ügyfél-azonosítási kötelezettség lefolytatásával együtt kerül sor.
  A FATCA-törvény értelmében, az Aktv. 43/B–43/C.§-ában meghatározott szabályok alapján az illetőségvizsgálat keretében Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként azonosított életbiztosításról és számlatulajdonosának adatairól a biztosító évente, az adóévet követő év június 30-ig köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) tájékoztatni a Magyarország Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti információcsere teljesülése érdekében.
  Az Aktv. 43/B–43/C.§-a szerinti adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatás tényéről a biztosító a számlatulajdonost az adatszolgáltatás teljesítésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja.
  A számlatulajdonost a biztosító felé 5 munkanapon belül változásbejelentési kötelezettség terheli, amennyiben adataiban – így különösen, melyek adóügyi illetőségét befolyásolják – változás következik be.

  11. Tájékoztató az Aktv. alapján fennálló kötelezettségekről

  A biztosító, mint az Aktv. hatálya alá tartozó Jelentő Magyar Intézmény köteles az ún. visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítási szerződések (az Aktv. szerint pénzügyi számlák) vonatkozásában elvégezni a Számlatulajdonos (ügyfél) illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot (a továbbiakban jelen pontban: illetőségvizsgálat).
  Az Aktv. értelmében az illetőségvizsgálat során az ügyfél köteles az adóügyi illetőségére vonatkozó adatait, illetve nyilatkozatát a biztosító rendelkezésére bocsátani. Az Aktv. szerinti Passzív Nem Pénzügyi Jogalany ügyfél köteles továbbá nyilatkozni az Aktv. alapján Jelentendő Személynek minősülő, Ellenőrzést gyakorló személyekről.
  Amennyiben a nyilatkozat alapján a Számlatulajdonos (ügyfél) adózási szempontból tagállamban vagy az Aktv. szerinti más államban rendelkezik illetőséggel, a biztosító a számlát Jelentendő Pénzügyi Számlaként kezeli.
  Az Aktv. értelmében a biztosító az illetőségvizsgálat keretében megszerzett, az
  Aktv. alapján jelentendő adatokról évente, az adóévet követő év június 30-ig köteles tájékoztatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), amely az automatikus információcsere keretében közli az Európai Unió tagállama vagy más állami hatáskörrel rendelkező hatóságával az Aktv-ben meghatározott adatokat.
  Az Aktv. szerinti, NAV felé fennálló adatszolgáltatás teljesítése esetén az adatszolgáltatás tényéről a biztosító a Számlatulajdonost (ügyfelet) az adatszolgáltatás teljesítésétől számított 30 napon belül írásban – ha az lehetséges, elektronikus úton – tájékoztatja.

  12. Tájékoztató a fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről szóló beszámoló közzétételéről

  A biztosító a Bit. 108.§ (1) bekezdése alapján köteles évente jelentést közzétenni fizetőképességéről és a pénzügyi helyzetéről. A jelentéssel összefüggő részletszabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. A biztosító a Bit. 108.§ (1) bekezdése szerinti, a fizetőképességéről és a pénzügyi helyzetéről szóló jelentését a honlapján közzéteszi.

  13. Értelmező rendelkezések
  1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
  2. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
  3. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
  4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
  5. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  6. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
  7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
  8. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
  9. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
  10. Biztosítási titok: minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó – ,a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.
  11. Ügymenet kiszervezése: a biztosító biztosítási vagy azzal közvetlenül összefüggő tevékenysége valamely részének végzésére mást bíz meg.
  12. Biztosító: Groupama Biztosító Zrt., székhely: Magyarország, 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C; Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041071 szám alatt bejegyezve; európai egyedi azonosítója (EUID): HUOCCSZ.01-10-041071.
  13. Ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá a független biztosításközvetítő esetén az a személy is, aki a független biztosításközvetítővel alkuszi megbízási szerződést kötött.
  14. Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
  15. Külföldi: a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvény 2.§-ának 2. pontjában meghatározott fogalom.
  16. Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető –, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás,
   egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.
  17. Know-how: védett ismeret know-how az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.
  18. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  19. Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (2016. április 27.)
  20. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
  21. Közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval.

  Groupama Biztosító Zrt. – 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
  Nyomtatványszám: 13160/B8 – Hatályos: 2019. szeptember 1-jétől visszavonásig.