ENGLISH

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A SIMPLE APPLIKÁCIÓHOZ ÉS A SIMPLE HONLAPOHOZ

 

Hatály: 2021. 08. 23.

 

A Simple Applikáció és Rendszer fejlesztője és üzemeltetője, az OTP Mobil Kft. (Cg. 01-09-174466; székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; a továbbiakban: Simple) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Simple Applikációban, a Simple Honlapon (www.simple.hu), a Simple Rendszerben és a Simple Facebook oldalon (https://www.facebook.com/simplehungary/) történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel szereplő szavak és fogalmak a Simple Rendszerre vonatkozó Általános Felhasználási Feltételekben (a továbbiakban: Simple ÁFF) meghatározott fogalmakkal azonosak.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Simple bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen adatkezelési tájékoztató a Simple Honlapon kerül közzétételre és elérhető a Simple Applikációban is. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató alkalmazandó a meglévő Simple Applikációra, valamint a Simple által kiadott új Simple Plus by OTP Mobil Applikációra is azzal, hogy Simple Plus by OTP Mobil Applikációban az egyes Szolgáltatások és funkciók a Simple belátása szerint, fokozatosan kerülnek bekapcsolásra, a Simple Plus by OTP Mobil Applikációban aktuálisan elérhető Szolgáltatások és funkciók listáját a Honlapon közzétett Hirdetmény tartalmazza. Ebből eredően a Simple Plus by OTP Mobil Applikációban történő adatkezelésekre a jelen adatkezelési tájékoztatónak csak azon Szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései vonatkoznak, amely Szolgáltatásokat és funkciókat a Hirdetmény felsorol. A jelen adatkezelési tájékoztató Szolgáltatásoktól és funkcióktól független adatkezelésekre való rendelkezései attól függetlenül alkalmazandók a Simple Plus by OTP Mobil Applikációban történő adatkezelésre, hogy azok a Hirdetményben nem kerülnek külön feltüntetésre, ezen rendelkezések az alábbiak: a jelen adatkezelési tájékoztató 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.13., 1.2.14., 1.2.15., 1.2.1.6. pontja és 2. – 14. pontjai.

 

1.          Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük a Simple Rendszerben, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

 

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

 

a)       a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c)       a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

d)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

e)         az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.)

 

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

 

1.1.    A Simple Rendszerben általánosságban kezelt adatok esetén

 

1.1.1.         Simple fiókkal, Simple profillal és a Simple regisztrációval kapcsolatos adatkezelés esetén

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név*

érintettől származó

a)   Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), b), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3), 202. § (1), számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 168-169. §.

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

e-mail cím*

érintettől származó

a)   Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)   Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), b), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3), 202. § (1), számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 168-169. §.

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

telefonszám*

érintettől származó

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

A regisztráció törlésétől számított 5 évig (általános polgári jogi elévülési idő).

jelszó*

érintettől származó

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

A regisztráció törlésétől számított 5 évig (általános polgári jogi elévülési idő).

Facebook fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér a Simple fiók e-mail címtől)

érintettől származó

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

A regisztráció törlésétől számított 5 évig (általános polgári jogi elévülési idő).

Facebook fiókhoz tartozó név (ha eltér a Simple fiók névtől)

érintettől származó

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

A regisztráció törlésétől számított 5 évig (általános polgári jogi elévülési idő).

Facebook fiókhoz tartozó avatár (profilkép)

érintettől származó

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Felhasználói fiók testreszabása

 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

A regisztráció törlésétől számított 5 évig (általános polgári jogi elévülési idő).

Google fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér a Simple fiók e-mail címtől)

érintettől származó

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

A regisztráció törlésétől számított 5 évig (általános polgári jogi elévülési idő).

Google fiókhoz tartozó név (ha eltér a Simple fiók névtől)

érintettől származó

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

A regisztráció törlésétől számított 5 évig (általános polgári jogi elévülési idő).

Apple fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér a Simple fiók e-mail címtől)

érintettől származó

a)       Felhasználó azonosítása

b)      Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

A regisztráció törlésétől számított 5 évig (általános polgári jogi elévülési idő).

Korhatár adat (elmúlt-e 16 éves) *

érintettől származó

a)   Szülői hozzájárulási kötelesség megállapítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – szülői hozzájárulás kéréséhez – GDPR 8. cikke szerint a 16 éven aluli személy adatkezeléshez történő hozzájárulásához a szülői felügyeletet gyakorló szülő engedélye szükséges, illetve a hozzájárulást ő adja meg.

A regisztráció törlésétől számított 5 évig (általános polgári jogi elévülési idő).

Telefon azonosító kód

Adatkezelő által generált

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

A regisztráció törlésétől számított 5 évig (általános polgári jogi elévülési idő).

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Simple fiók regisztráció és a Simple Rendszer használata nem lehetséges, ezen adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

Amennyiben a Parkolási és/vagy az E-matrica vásárlási szolgáltatást a Felhasználó munkáltatóján keresztül, a munkáltatója és a Simple között létrejött Simple Vállalati szerződés keretében veszi igénybe, a Felhasználó munkáltatója továbbítja a Simple számára a Felhasználó e-mail címét és nevét a Felhasználó Simple Rendszerben történő regisztrációja céljából, vagyis ezen adatok forrása ebben az esetben a Felhasználó munkáltatója. A Simple az így megkapott nevet és e-mail címet a fenti táblázatban meghatározott célokra, jogalapon és ideig kezeli.

 

Jogos érdek bemutatása: az igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés esetén a Felhasználók fent megjelölt adatait a Szolgáltató a Felhasználóval a Simple rendszerre vonatkozóan fennálló szerződésből eredő jogviták rendezése érdekében, esetleges peres, nemperes vagy egyéb hatósági eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben a Felhasználóval a szerződéssel kapcsolatban jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

 

A felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

A Felhasználó kérésre jogosult a fenti jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kapcsolatban elkészített érdekmérlegelési tesztet megtekinteni, kérését a Simple ügyfélszolgálatra küldött levelében terjesztheti elő.

 

1.1.2.         A Simple Rendszer általános használatával kapcsolatos adatkezelés esetén

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

A lebonyolított tranzakció azonosítója

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Szerződésből származó díjak számlázása

c)       Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

A lebonyolított tranzakció összege

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Szerződésből származó díjak számlázása

c)       Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

A lebonyolított tranzakció tárgya (megvásárolt termék, szolgáltatás)

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Szerződésből származó díjak számlázása

c)       Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Szállítási cím

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) pont szerinti cél esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Számlázási név és cím

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Szerződésből származó díjak számlázása

c)       Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3), 202. § (1), számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 168-169. §.

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

GPS koordináták, ha a felhasználó azt engedélyezte

Mobilkészülékről gyűjtött

Profilalkotás - viselkedésalapú reklám megjelenítése, vásárlói preferenciák megismerése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Simple Rendszer használata nem lehetséges, ezen adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele.

 

Jogos érdek bemutatása: az igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés esetén a Felhasználók fent megjelölt adatait a Szolgáltató a Felhasználóval a Simple rendszerre vonatkozóan fennálló szerződésből eredő jogviták rendezése érdekében, esetleges peres, nemperes vagy egyéb hatósági eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben a vásárlóval a szerződéssel kapcsolatban jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

 

A felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

A felhasználó kérésre jogosult a fenti jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kapcsolatban elkészített érdekmérlegelési tesztet megtekinteni, kérését a Simple ügyfélszolgálatra küldött levelében terjesztheti elő.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

1.1.3.         A Simple ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelés esetén

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált, az ügyfélszolgálatot megkereső felhasználó

név*

érintettől származó

a)     Felhasználó azonosítása

b)     Felhasználóval való kommunikáció a panaszkezelés során

c)      Panasz elintézése

d)     Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

 

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

e-mail cím*

érintettől származó

a)     Felhasználó azonosítása

b)     Felhasználóval való kommunikáció a panaszkezelés során

c)      Panasz elintézése

d)     Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

regisztrációs szám

érintettől származó

a)     Felhasználó azonosítása

b)    Felhasználóval való kommunikáció a panaszkezelés során

c)     Panasz elintézése

d)    Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

panaszról felvett jegyzőkönyvben szereplő adatok: fogyasztó neve, lakcíme, panasztétel időpontja, helye, módja, panasz részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

a Simple nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

érintettől származó, illetve Simple által generált

Panaszról jegyzőkönyv felvétele

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése: A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése előírja a panaszról felvett jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeit

A panasztételtől számított 5 évig

telefonszám

érintettől származó

a)     Felhasználó azonosítása

b)     Felhasználóval való kommunikáció a panaszkezelés során

c)      Panasz elintézése

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

telefonhívás hangfelvétele

érintettől származó

a)      Felhasználó azonosítása

b)     Fogyasztók jogainak védelme

c)      Panasz tartalmának bizonyíthatósága

d)     Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése: A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B § (3) bekezdése szerint az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni és öt évig meg kell őrizni.

A panasztételtől számított 5 évig.

panasz tárgya

érintettől származó

a)     Panasz elintézése

b)     Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

panaszolt tranzakció adatai

érintettől származó

a)     Panasz elintézése

b)     Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

 

Az ügyfélszolgálati tevékenységet a Simple és az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) közötti közös adatkezelési szerződés alapján a Simple és az OTP Bank Nyrt. közös adatkezelőként végzi. A GDPR 26. cikk (2) bekezdésének megfelelően ezúton adunk tájékoztatást a közös adatkezelési szerződés lényeges rendelkezéseiről:

 

-          A Simple és az OTP Bank Nyrt. mindegyike maga vezeti a felelősségébe tartozó adatkezelési tevékenységekről az adatvédelmi nyilvántartást, adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartást, az érintett személyek és felügyeleti hatóságok részéről az adatkezelésekkel kapcsolatban érkezett kérések nyilvántartását, az általuk az adatkezelésekkel kapcsolatban igénybe vett adatfeldolgozók nyilvántartását, valamint az adatkezelésekkel összefüggő adattovábbítások nyilvántartását.

-          A hozzájáruló nyilatkozatoknak az adatkezelők által közösen megállapított időtartamban, visszakereshető módon történő megőrzéséről az OTP Bank Nyrt. gondoskodik.

-          Az érintettek tájékoztatását akkor, amikor az ügyfélszolgálat telefonos vagy e-mail-en keresztül történő megkeresése történik, beleértve – amennyiben alkalmazható – az érintett hozzájáruló nyilatkozatának megszövegezését is, az OTP Bank Nyrt. végzi. OTP Bank Nyrt. gondoskodik továbbá az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatok beszerzéséről és tárolásáról, őrzéséről, nyilvántartásáról is.

-          A Simple saját honlapján elhelyezett jelen adatkezelési tájékoztatójában az ügyfélszolgálati adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást külön is megteszi. 

-          A Simple és az OTP Bank Nyrt. mindegyike a közös adatkezelések tekintetében külön-külön megfogalmazott adatkezelési tájékoztatójukat saját maguk külön-külön teszik közzé és juttatják el az érintetteknek.

-          A Simple és az OTP Bank Nyrt. a közös adatkezeléssel érintett adatkezelések esetében közösen határozzák meg az adatkezelés célját és fő eszközeit a GDPR 26. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

-          Az érintett mindegyik közös adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja jogait.

-          A Simple és az OTP Bank Nyrt. a hozzájuk beérkezett megkereséseket maguk, önállóan válaszolják meg a közösen elfogadott eljárásrendnek megfelelően.

-          Az érintett adatainak helyesbítésére, törlésére, az adatkezelés korlátozására, az érintett adatai kezelése elleni tiltakozására és az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmének teljesítése a Simple és az OTP Bank Nyrt. részéről önállóan történik.

-          A hatósági megkereséseket a Simple és az OTP Bank Nyrt. saját maga válaszolja meg azon hatósági megkeresések esetén, amik tevékenységéhez kapcsolódnak.

-          Az adatvédelmi incidenst az a közös adatkezelő jelenti be a hatóságnak, amelynek tevékenységét az incidens érinti.

-          Az érintetteket az adatvédelmi incidensről az az adatkezelő tájékoztatja, amelynek a tevékenységét az adatvédelmi incidens érintette. Ha az adatvédelmi incidens mindkét adatkezelőt érintette, az incidensről az érintetteket az adatkezelők önállóan, külön-külön tájékoztatják.

-          Az OTP Bank Nyrt. adatvédelmi tisztviselője: Gázmár Zoárd, e-mail: adatvedelem@otpbank.hu, cím: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek megjelölése: a panasztétel, panasz kivizsgálása, elintézése és kezelése körében történő adatkezelés a Simple jogos érdeke, valamint a Simple Applikációban elérhető szolgáltatások nyújtóinak érdeke is, mivel ezen adatok kezelése a Simple Applikációban történt vásárlással, szolgáltatások igénybe vételével összefüggő fogyasztóvédelmi, polgári jogi jogaink és érdekeink érvényesítéséhez szükséges.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

A Felhasználó kérésre jogosult a fenti jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kapcsolatban elkészített érdekmérlegelési tesztet megtekinteni, kérését a Simple ügyfélszolgálatra küldött levelében terjesztheti elő.

 

1.2.    A Simple Rendszer egyes szolgáltatásai körében szolgáltatás specifikusan kezelt személyes adatok

 

 

 

 

1.2.1.                    Parkolás

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Gépjármű rendszáma*

érintettől származó

a)    Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Szerződésből származó díjak számlázása

c)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Gépjármű felségjelzése*

érintettől származó

a)    Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Szerződésből származó díjak számlázása

c)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Parkolás helye*

érintettől származó

a)    Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Szerződésből származó díjak számlázása

c)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Parkolás funkció használata nem lehetséges.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

Jogos érdek bemutatása: az igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés esetén a Felhasználók fent megjelölt adatait a Szolgáltató a Felhasználóval a Simple rendszerre vonatkozóan fennálló szerződésből eredő jogviták rendezése érdekében, esetleges peres, nemperes vagy egyéb hatósági eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben a vásárlóval a szerződéssel kapcsolatban jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

 

A felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

A felhasználó kérésre jogosult a fenti jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kapcsolatban elkészített érdekmérlegelési tesztet megtekinteni, kérését a Simple ügyfélszolgálatra küldött levelében terjesztheti elő.

 

1.2.2.         Autópálya matrica vásárlás

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Gépjármű rendszáma*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Gépjármű felségjelzése*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Gépjármű típusa*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Vásárolt matrica adatai (típus, érvényességi idő)*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül az autópálya matrica vásárlási funkció használata nem lehetséges.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

Jogos érdek bemutatása: az igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés esetén a Felhasználók fent megjelölt adatait a Szolgáltató a Felhasználóval a Simple rendszerre vonatkozóan fennálló szerződésből eredő jogviták rendezése érdekében, esetleges peres, nemperes vagy egyéb hatósági eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben a vásárlóval a szerződéssel kapcsolatban jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

 

A felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

A felhasználó kérésre jogosult a fenti jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kapcsolatban elkészített érdekmérlegelési tesztet megtekinteni, kérését a Simple ügyfélszolgálatra küldött levelében terjesztheti elő.

 

1.2.3.         Átirányítás a NetPincér mobilalkalmazásba

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

iOS készüléket használó Felhasználó IDFA azonosítója, Android készüléket használó Felhasználó GPS ADID azonosítója

érintettől származó

A Felhasználó Simple Applikációból a Netpincér Mobilalkalmazásba történő átlépésének követése és nyilvántartása, valamint Netpincér mobilalkalmazás üzemeltetőjének történő továbbítása a Netpincér mobilalkalmazás üzemeltetője és a Szolgáltató közötti szerződés elszámolása, a Netpincérrel szembeni díjak számlázása céljából.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

Ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

 

Egyéb esetben a regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

 

A Szolgáltató, ha a Felhasználó az azonosítók kezeléséhez a hozzájárulását megadta, a fenti IDFA/GPS ADID azonosítókat a fenti célra továbbítja a Netpincér mobilalkalmazást üzemeltető Delivery Hero Hungary Kft.-nek.

 

A Delivery Hero Hungary Kft., mint a Netpincér mobilalkalmazás üzemeltetője szempontjából a Szolgáltató az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében önálló adatkezelőnek minősül, melyeket Delivery Hero Hungary Kft.-vel fennálló szerződése elszámolásához, az ezen szerződésből eredő díjak kiszámlázásához használ fel. A továbbított adatok tekintetében a Delivery Hero Hungary Kft. önálló adatkezelőnek minősül és a fenti adatok kezelését saját adatkezelési tájékoztatója és feltételei szerint végzi.

 

A Felhasználó a fenti adatkezeléshez a hozzájárulását az alábbiak szerint adhatja meg és vonhatja vissza:

a)       iOS készüléket használó Felhasználó belép az iOS készülék Beállítások („Settings”) menüpontjába, azon belül az Adatvédelem („Privacy”) menüpontba, és ott a „kevesebb hirdetéskövetést” („Limit Ad Tracking”) kikapcsolja, ebben az esetben a Felhasználó kap IDFA azonosítót és a Szolgáltató azt a jelen tájékoztató szerinti célú adatkezelésre használja. A Felhasználó részéről a „kevesebb hirdetéskövetés” („Limit Ad tracking”) kikapcsolása kifejezett, önkéntes, aktív hozzájárulás adásnak minősül a fenti célú adatkezeléshez. A Felhasználó az így megadott hozzájárulását úgy tudja visszavonni, ha iOS készülékén ugyanezen menüpontban a „kevesebb hirdetéskövetést” („Limit Ad Tracking”) bekapcsolja; ebben az esetben a Felhasználó nem kap IDFA azonosítót és azt a Szolgáltató nem használja azt a fenti célokra.

b)      Android készüléket használó Felhasználó belép az Android készülék Google Beállítások („Google Settings”) menüpontjába, azon belül a Hirdetések („Ads”) menüpontba, azon belül pedig a „kilépés az érdeklődésen alapuló hirdetésekből” („Opt-out of interest-based ads”)  funkciót kikapcsolja,  ebben az esetben a Felhasználó kap Android GPS ADID azonosítót és a Szolgáltató azt a jelen tájékoztató szerinti célú adatkezelésre használja. A Felhasználó részéről a „Kilépés az érdeklődésen alapuló hirdetésekből” (Opt-out interest-based ads”) kikapcsolása kifejezett, önkéntes, aktív hozzájárulás adásnak minősül a fenti célú adatkezeléshez. A Felhasználó az így megadott hozzájárulását úgy tudja visszavonni, ha Android készülékén ugyanezen menüpontban a „kilépés az érdeklődésen alapuló hirdetésekből” („Opt-out of interest-based ads”) funkciót bekapcsolja; ebben az esetben a Felhasználó nem kap GPS ADID azonosítót és azt a Szolgáltató nem használja azt a fenti célokra.

 

A Felhasználó a fentiek szerint adott hozzájárulását bármikor, hátrányos jogkövetkezmény nélkül a fentiek szerinti módon visszavonhatja.

 

A Szolgáltató nem felel azért, hogy a Felhasználó által engedélyezett esetben az IDFA/GPS ADID azonosítókat a Google, illetve az Apple milyen célra, milyen módon használja, arra az Apple és a Google adatkezelési tájékoztatója vonatkozik, az Apple és a Google ebben az esetben önálló adatkezelők. Javasoljuk a Felhasználóknak ezen adatkezelési tájékoztatók gondos tanulmányozását hozzájárulásuk megadása előtt.

 

A Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatában az átirányítás Netpincér applikációba szolgáltatás nem elérhető, ezért a fenti adatkezelést sem végzi a Simple a Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatában.

 

1.2.4.         Közlekedési mobiljegy vásárlása

 

A Simple a Közlekedési mobiljegy vásárlása során az alábbi adatokat is kezeli a Felhasználókról:

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

·  Volánbusz-BKSZ bérletigazolvány száma*

·  Általános bérletigazolvány száma*

·  Kisgyermekes bérletigazolvány száma*

·  Nyugdíjas bérletigazolvány száma*

·  Kártya formátumú vezetői engedély száma*

·  Útlevél száma*

·  Személyazonosító igazolvány száma*

·  362/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti oktatási igazolvány száma, amely lehet diákigazolvány vagy pedagógus igazolvány száma*

·  Magyar igazolvány száma*

·  Magyar hozzátartozói igazolvány száma*

 

érintettől származó

a)      Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés

d)     Kedvezményre, mentességre való jogosultság megállapítása

D oszlop a), b) és d) pont szerinti célok esetében: jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, jogi kötelezettséget előíró jogszabályok:

Elkertv. 13/A. §

2011. évi CC. tv. 6. § (2) bek.

356/2012. (XII. 13.) Korm. rend. 25. § (1) bek.,

2012. évi XLI. tv. 7. § (1) - (5) bek.

 

D oszlop a), b) és d) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

 

 

A regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

Simple-ben regisztrált felhasználó

·  Közlekedési mobiljegy érvényességi idejének kezdő dátuma*

érintettől származó

a)      Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a), b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

A regisztráció törlésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Közlekedési mobiljegy funkció használata nem lehetséges, ezen adatok megadása a szerződés létrehozásának előfeltétele.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

Jogos érdek bemutatása: az igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés esetén a Felhasználók fent megjelölt adatait a Szolgáltató a Felhasználóval a Simple rendszerre vonatkozóan fennálló szerződésből eredő jogviták rendezése érdekében, esetleges peres, nemperes vagy egyéb hatósági eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben a vásárlóval a szerződéssel kapcsolatban jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

 

A felhasználó kérésre jogosult a fenti jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kapcsolatban elkészített érdekmérlegelési tesztet megtekinteni, kérését a Simple ügyfélszolgálatra küldött levelében terjesztheti elő.

 

1.2.5.         Bookline rendelés

 

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében a Libri-Bookline Zrt. mint a bookline.hu online webáruház üzemeltetője adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője a Libri-Bookline Zrt. A Simple által adatfeldolgozóként kezelt adatok köre az alábbi:

 

Érintett

Adat kategória

Simple-ben regisztrált felhasználó

Bookline fiók adatai (név, e-mail cím)*

Szállítás módja*

Szállítási cím*

Rendelési név*

 

 

 

 

 

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Bookline rendelés funkció használata nem lehetséges.

 

1.2.6.         Taxi rendelés

 

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében a Főtaxi Zrt. mint a Főtaxi szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője a Főtaxi Zrt. A Simple által adatfeldolgozóként kezelt adatok köre az alábbi:

 

 

Érintett

Adat kategória

Simple-ben regisztrált felhasználó

Taxi rendelési címe*

Telefonszám*

Rendelési név*

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Taxi rendelés funkció használata nem lehetséges.

 

1.2.7.         OTP Egészségpénztári egyenleg lekérdezés és feltöltés, OTP SZÉP kártya egyenleglekérdezés

 

A.      Adatkezelés az OTP Egészségpénztári egyenleg lekérdezéssel és feltöltéssel kapcsolatban

 

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. A Simple által adatfeldolgozóként kezelt adatok köre az alábbi:

 

Érintett

Adat kategória

Simple-ben regisztrált felhasználó

OTP EP kártya száma*

OTP EP kártya telekódja*

OTP EP kártya egyenlege

OTP EP kártya feltöltési összege*

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül az OTP EP kártya feltöltés és egyenleglekérdezés funkció használata nem lehetséges.

 

B.      Adatkezelés az OTP SZÉP kártya egyenleg lekérdezéssel kapcsolatban

 

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében az OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zrt. adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője az OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zrt. A Simple által adatfeldolgozóként kezelt adatok köre az alábbi:

 

Érintett

Adat kategória

Simple-ben regisztrált felhasználó

OTP SZÉP kártya száma*

OTP SZÉP kártya egyenlege

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül az OTP SZÉP kártya egyenleg lekérdezés funkció használata nem lehetséges.

 

 

1.2.8.         Hűségkártya

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Eltárolt Hűségkártya adatai*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

A Simple regisztráció megszűnéséig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Hűségkártya funkció használata nem lehetséges.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

A hűségkártya funkciót tilos személyazonosításra alkalmas igazolvány, így különösen személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, útlevél, adókártya, TAJ kártya, diákigazolvány, EU-s egészségbiztosítási kártya, egyéb fényképes vagy fénykép nélküli, személyes adatot tartalmazó igazolvány, belépőkártya rögzítésére és tárolására alkalmazni. Simple jogosult, de nem köteles ilyen igazolvány Hűségkártyaként történő rögzítése, tárolása esetén azt a Simple Rendszerből törölni. A Simple az ilyen igazolványok tárolását, az azzal kapcsolatos adatkezelést nem vállalja, azért felelősséget sem vállal, felelősségét ezzel kapcsolatban kifejezetten kizárja.

 

A Hűségkártya funkcióban a Costa Coffee törzsvásárlói kártya rögzítése, regisztrációja, aktiválása esetén a Simple és a Costa Coffee közötti szerződés alapján a rögzített Costa Coffee törzsvásárlói kártya számát, a kártya tulajdonos e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, és az opcionálisan megadható adatokat, így a születési dátumot, irányítószámot, valamint üzlet azonosítót a Simple rendszer tárolja és kezeli és a Costa Coffeenak továbbítja. Ezen adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama megegyezik a fenti táblázatban jelölt többi hűségkártya adattal. A Costa Coffee törzsvásárlói kártya regisztrációja esetén a kártyával történt vásárlás után a Costa Coffee üzletszabályzata szerint járó hűségpontokat a Costa Coffee továbbítja a Simple rendszerbe, amely azokat a kártyához kapcsoltan eltárolja és rögzíti.

 

1.2.9.         Wallet

 

1.2.9.1.    Banki pénzküldés támogatása

 

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében az OTP Bank Nyrt. adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője az OTP Bank Nyrt. A Simple által adatfeldolgozóként kezelt adatok köre az alábbi:

 

Érintett

Adat kategória

Simple-ben regisztrált felhasználó

Simple-ben regisztrált küldő bankkártya száma*

Címzett bankkártya birtokos

Címzett fogadó bankkártya száma*

Címzett bankkártya birtokos

Címzett Simple felhasználó e-mail címe*

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a banki pénzküldés támogatása funkció használata nem lehetséges.

 

 

1.2.9.2.    Banki egyenleglekérdezés

 

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében az OTP Bank Nyrt. adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője az OTP Bank Nyrt. A Simple által adatfeldolgozóként kezelt adatok köre az alábbi:

 

Érintett

Adat kategória

Simple-ben regisztrált felhasználó

Simple-ben regisztrált bankkártya száma*

számlaegyenleg

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a banki pénzküldés támogatása funkció használata nem lehetséges.

 

1.2.9.3.    Bankkártya regisztráció a Simple Rendszerben

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

      Simple-ben regisztrált felhasználó

bankkártyán szereplő név*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

A bankkártya Felhasználó által történő törléséig, de legkésőbb a Simple regisztráció megszűnéséig.

bankkártya száma*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

A bankkártya Felhasználó által történő törléséig, de legkésőbb a Simple regisztráció megszűnéséig.

bankkártya lejárati dátuma*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

A bankkártya Felhasználó által történő törléséig, de legkésőbb a Simple regisztráció megszűnéséig.

bankkártyát kibocsátó bank neve

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

A bankkártya Felhasználó által történő törléséig, de legkésőbb a Simple regisztráció megszűnéséig.

bankkártya CVV/CVC kódja*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

A bankkártya Felhasználó által történő törléséig, de legkésőbb a Simple regisztráció megszűnéséig.

bankkártya elnevezése

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

A bankkártya Felhasználó által történő törléséig, de legkésőbb a Simple regisztráció megszűnéséig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a bankkártya regisztráció nem lehetséges.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

Jogos érdek bemutatása: az igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés esetén a Felhasználók fent megjelölt adatait a Szolgáltató a Felhasználóval a Simple rendszerre vonatkozóan fennálló szerződésből eredő jogviták rendezése érdekében, esetleges peres, nemperes vagy egyéb hatósági eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben a vásárlóval a szerződéssel kapcsolatban jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

 

A felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

A felhasználó kérésre jogosult a fenti jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kapcsolatban elkészített érdekmérlegelési tesztet megtekinteni, kérését a Simple ügyfélszolgálatra küldött levelében terjesztheti elő.

 

1.2.9.4.    NFC-fizetés

 

Az adatkezelő az OTP Bank Nyrt., a Simple az OTP Bank Nyrt. adatfeldolgozójaként kezeli az NFC fizetésre alkalmassá tett bankkártya adatait az OTP Bank Nyrt.-vel kötött kiszervezési és adatfeldolgozói szerződés alapján. A Simple által adatfeldolgozóként kezelt adatok köre az alábbi:

 

Érintett

Adat kategória

        Simple-ben regisztrált felhasználó

bankkártyán szereplő név*

bankkártya száma*

bankkártya lejárati dátuma*

bankkártyát kibocsátó bank neve

bankkártya CVV/CVC kódja*

telefonszám*

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül az NFC-s fizetés és a kártyadigitalizáció nem lehetséges.

 

A Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatában az NFC fizetés funkció nem elérhető, ezért ott a Simple a fenti adatkezelést sem végzi adatfeldolgozóként.

 

1.2.9.5.    Simple kártya fizetés

 

Az adatkezelő az OTP Bank Nyrt., a Simple az OTP Bank Nyrt. adatfeldolgozójaként kezeli a Simple kártya adatait. A Simple által adatfeldolgozóként kezelt adatok köre az alábbi:

 

Érintett

Adat kategória

        Simple-ben regisztrált felhasználó

név

lakcím

születési idő

telefonszám

e-mail cím

bankkártyán szereplő név*

bankkártya száma*

bankkártya lejárati dátuma*

bankkártyát kibocsátó bank neve

bankkártya CVV/CVC kódja*

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Simple Kártya kibocsátás nem rendelhető meg. 

 

1.2.10.      SimplePay Hero Wallet

 

A SimplePay Hero Wallet szolgáltatásban történő adatkezelés során összekötésre kerül egymással a Felhasználó Simple Applikáció fiókja a SimplePay fizetési szolgáltatással, amely során a Felhasználó a Simple ÁFF és a SimplePay Felhasználói ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően a SimplePay szolgáltatásban a Simple Applikációban regisztrált bankkártyájával tudja kifizetni vásárlása ellenértékét. Ezen szolgáltatás keretében a Simple a Felhasználó alábbi adatait kezeli:

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

        Simple-ben regisztrált felhasználó

bankkártyán szereplő név*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

A bankkártya Felhasználó által történő törléséig, de legkésőbb a Simple regisztráció megszűnéséig.

bankkártya száma*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

A bankkártya Felhasználó által történő törléséig, de legkésőbb a Simple regisztráció megszűnéséig.

bankkártya lejárati dátuma*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

A bankkártya Felhasználó által történő törléséig, de legkésőbb a Simple regisztráció megszűnéséig.

bankkártyát kibocsátó bank neve

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

A bankkártya Felhasználó által történő törléséig, de legkésőbb a Simple regisztráció megszűnéséig.

bankkártya CVV/CVC kódja*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

A bankkártya Felhasználó által történő törléséig, de legkésőbb a Simple regisztráció megszűnéséig.

E-mail cím

érintettől vagy a kereskedőtől származó

a)    SimplePay szolgáltatásban Simple Rendszerben regisztrált bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatos értesítések küldése

b)    Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

A bankkártya Felhasználó által történő törléséig, de legkésőbb a Simple regisztráció megszűnéséig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a SimplePay Hero Wallet szolgáltatás nem működik. 

 

Az adatkezelő a Simple.

 

Jogos érdek bemutatása: az igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés esetén a Felhasználók fent megjelölt adatait a Szolgáltató a Felhasználóval a Simple rendszerre vonatkozóan fennálló szerződésből eredő jogviták rendezése érdekében, esetleges peres, nemperes vagy egyéb hatósági eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben a vásárlóval a szerződéssel kapcsolatban jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

 

A felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

A felhasználó kérésre jogosult a fenti jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kapcsolatban elkészített érdekmérlegelési tesztet megtekinteni, kérését a Simple ügyfélszolgálatra küldött levelében terjesztheti elő.

 

1.2.11.      Simple Bill

 

Az adatkezelő az adott számlabefizetéssel érintett rezsi szolgáltató, a Simple ezen rezsi szolgáltató adatfeldolgozójaként kezeli a fenti adatokat. A Simple által adatfeldolgozóként kezelt adatok köre az alábbi:

 

A

B

Érintett

Adat kategória

        Simple-ben és SimpleBill-ben is regisztrált felhasználó

rezsi szolgáltatónál lévő ügyfél/fogyasztó/fogyasztói hely azonosító*

rezsi szolgáltatóhoz bejelentett értesítési cím

fogyasztási hely címe

a rezsi szolgáltatóval szerződött fél neve

a szolgáltatói szerződéses folyószámla száma

fizető fél neve

fizető fél címe

fizetendő összeg a rezsi szolgáltatónak

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a SimpleBill szolgáltatás nem vehető igénybe.  

 

1.2.12.      Meghívó küldés

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

        A meghívóval címzett személy

e-mail cím*

Simple-ben regisztrált felhasználótól származó

a)     A meghívott személynek meghívó elküldése, a meghívott személy  azonosítása e célból

A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

A Meghívó megküldésétől számított 30 napig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a meghívó nem küldhető el.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

A Simple Rendszerben a Simple Rendszerbe nem regisztrált harmadik személyek (a továbbiakban: Címzett) általad ismert e-mail címére Kupont, Jegyet, és a Simple Rendszer és az abban elérhető szolgáltatások egésze vagy egy része igénybe vételére ösztönző, azt ajánló, népszerűsítő, kipróbálásra felhívó üzenetet, ajánlást, meghívót (a továbbiakban: Meghívó) is küldhetsz.

 

Ilyen Meghívó Küldés esetén megadod a Címzett nevét és e-mail címét a Simple Rendszer erre szolgáló felületén.

 

A Meghívó Küldéssel elfogadod, hogy csak olyan Címzett neve és e-mail címe írható be Meghívó Küldés funkcióba, és csak olyan személynek küldhetsz Meghívót, akitől erre előzetesen engedélyt kértél, hogy a nevét és az e-mail címét ilyen Meghívó Küldés céljára felhasználhasd. Nem vállalunk felelősséget azért, ha a Címzett adatkezelési hozzájárulását a Meghívó küldéséhez nem szerezted be, és nem felelünk azért sem, ha a Címzett nevét vagy e-mail címét pontatlanul, helytelenül adtad meg. A Meghívó küldésével meghatalmazol bennünket arra, hogy a képviseletedben és nevedben küldjük ki a megjelölt Címzettnek a Meghívót oly módon, hogy a Meghívó küldőjeként technikai okokból ugyan a Simple kerül feltüntetésre, azonban az elküldött Meghívó általad küldött üzenetnek, és nem általunk küldött üzenetnek minősül, és a megküldött Meghívóban foglalt tartalom nem minősül általunk tett ajánlatnak, reklámnak vagy egyéb direkt marketing kommunikációnak.

 

A Meghívó Küldés szolgáltatás használatával elfogadod, hogy az Üzenetnek van egy általunk meghatározásra kerülő része, amelyet az Üzenetből nem távolíthatsz el. Ezen általunk meghatározott tartalom a Simple Rendszerrel, Applikációval kapcsolatos tájékoztatást tartalmazhat.

 

A Meghívó általad megfogalmazható részében csak a jogszabályoknak és az általános udvariassági, etikai, erkölcsi, társadalmi szabályoknak, szokásoknak megfelelő tartalmú üzenetet küldhetsz, az Üzenet nem lehet obszcén, jogsértő, mások jogait vagy jogos érdekét indokolatlanul sértő vagy veszélyeztető, továbbá nem lehet a Simple Rendszerre, Applikációra és a Szolgáltatóra nézve hátrányos, így különösen jóhírnév sértő, becsületsértő, rágalmazó. Az általad írt Meghívó tartalomért és az azzal okozott károkért mi nem tartozunk felelősséggel.

 

A Címzett fél általad megadott személyes adatait, azaz nevét és e-mail címét csak a Címzett részére történő Meghívó küldés céljából kezeljük.

 

Jogos érdek bemutatása: a Meghívót küldő Felhasználók és a Simple közös jogos érdeke, hogy a Felhasználók a meghívott Címzettek e-mail címét a Simple Rendszerben be tudják írni és ezen keresztül harmadik személy Címzetteket meg tudnak hívni a Simple Rendszerbe. Az adatkezeléshez a Címzettektől a hozzájárulás bekérése nem lehetséges, mivel ők nem kerültek regisztrálásra a Simple Rendszerben. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

 

Az érintett Címzett a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

Az érintett Címzett kérésre jogosult a fenti jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kapcsolatban elkészített érdekmérlegelési tesztet megtekinteni, kérését a Simple ügyfélszolgálatra küldött levelében terjesztheti elő.

 

1.2.13.      Elektronikus direkt marketing üzenet küldés e-mail, in-app, push üzenet útján vagy egyéb hasonló módon

 

A Simple az ahhoz hozzájárult felhasználók részére a közvetlen üzletszerzés módszerével elektronikus direkt marketing üzenetet küld, amelyben a Simple Rendszerrel és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos híreket, újdonságokat, promóciókat, reklámokat, ajánlatokat, nyereményjátékokat és egyéb marketing tartalmakat küld elektronikus kommunikáció útján, amely lehet a felhasználó e-mail címére megküldött e-mail üzenet, a felhasználó Simple fiókjába küldött üzenet, in-app üzenet vagy push értesítés is, valamint minden más hasonló elektronikus, online hálózaton küldött üzenet.

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név*

érintettől származó

Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

e-mail cím*

érintettől származó

Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

Push, in-app üzenet esetén: Simple fiók

érintettől származó

Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a hírlevél küldésre feliratkozni nem lehetséges.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, egyrészt valamennyi hírlevél és direkt marketing üzenet végén szereplő erre utaló gombra való kattintással, másrészt a Simple ügyfélszolgálatának küldött e-mailben: ugyfelszolgalat@simple.hu vagy postai úton a Simple lent jelzett postacímére, székhelyére.

 

1.2.14.      Nyereményjátékokkal, promóciós játékokkal kapcsolatos adatkezelés

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név*

érintettől származó

Promócióban, nyereményjátékban történő részvétel

Kommunikáció, Felhasználó értesítése az eredményről

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

e-mail cím*

érintettől származó

Promócióban, nyereményjátékban történő részvétel

Kommunikáció, Felhasználó értesítése az eredményről

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a nyereményjátékban, promócióban részt venni nem lehetséges. Az adatkezelő a Simple.

 

A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén adatai kezelése a Játékban nem lehetséges, ezért a Felhasználó a játékban nem vehet részt.

 

A nyertes Felhasználók adatainak kezelése

 

A nyertes Felhasználóknak az 1.2.13. pontban meghatározott, kötelező adatkörökön felül az alábbi, további adatainak szolgáltatása szükséges a nyeremények átadása, illetve az ahhoz kapcsoló adóterhek és esetleges kapcsolódó járulékok, közterhek megfizetése, bevallása és adóigazolás kiállítása céljából:

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Nyertes Felhasználó

Postacím (amennyiben eltér a Lakcímtől)*

érintettől származó

Nyeremény átadása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés teljesítése

A nyereményjáték lezárultát követő 5 évig

Adóazonosító jel*

érintettől származó

Adózási, járulékfizetési kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése

Adózási kötelezettségek teljesítése tekintetében: az adatmegőrzési idő annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1)).

 

Számviteli bizonylatok esetén: 8 év (Szvtv. 168-169. §). A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Társaság és a partner közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 

 

 

Születési hely és idő

érintettől származó

Nyeremény átadása, nyertes azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés teljesítése

TAJ szám*

érintettől származó

Adózási, járulékfizetési kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése

Személyi igazolvány száma*

érintettől származó

a)    Nyeremény átadása, nyertes azonosítása

b)    Adózási, járulékfizetési kötelezettség teljesítése

D oszlop a) pontja szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pontja szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése

Anyja neve*

érintettől származó

Nyeremény átadása, nyertes azonosítása

Adózási, járulékfizetési kötelezettség teljesítése

D oszlop a) pontja szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pontja szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése

Kép-, video- és hangfelvétel

érintettől származó

Simple tevékenységének, szolgáltatásainak népszerűsítésére történő marketing célú felhasználás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, azok nélkül a Nyeremény átvétele nem lehetséges, ezen adatok megadása az átadás előfeltétele.

 

A nyertesről készített kép, video és hangfelvételt a Simple az általa üzemeltetett honlapokon, így a jelen tájékoztató szerinti www.simple.hu honlapon, továbbá a Simple Facebook és Linkedin oldalain hozza nyilvánosságra. A hozzájárulás magában foglalja a felvétel elkészítését és az elkészített felvétel jelen pont szerinti valamennyi felhasználását is.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

A nyertes Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Simple-nek küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

Meghatalmazott által történő nyeremény-átvétel esetében

 

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Nyeremény-átvételi meghatalmazott

név*

 

érintettől származó

Nyereményt átvevő meghatalmazott azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

a nyereményjáték lezárultát követő 3 hónapig

születési hely, idő*

érintettől származó

Nyereményt átvevő meghatalmazott azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

személyazonosító okmány száma*

érintettől származó

Nyereményt átvevő meghatalmazott azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

lakcím*

érintettől származó

Nyereményt átvevő meghatalmazott azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, azok nélkül a Nyeremény átvétele nem lehetséges, ezen adatok megadása az átadás előfeltétele.

 

Jogos érdek megjelölése: a nyeremény meghatalmazott átvevő részére történő, jogszerű átadásának biztosítása. A nyereményátvételi meghatalmazott adatainak Simple által történő kezelése a Simple és a nyertes Játékos jogos érdeke. A kezelt adatok köre szűk, csak a személyazonosításhoz szükséges adatkört öleli fel, így a meghatalmazottak alapvető jogai és szabadságai aránytalanul nem sérülnek.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

Az érintett meghatalmazott a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

A jogos érdeken alapuló adatkezelésről szóló érdekmérlegelési tesztet az érintettek kérésre teljes terjedelmében megtekinthetik. A kérést a lenti ügyfélszolgálati e-mail címen kell előterjeszteni.

 

Meghatalmazotti tanúk esetében

 

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Nyeremény-átvételi meghatalmazott

név*

érintettől származó

Nyereményt átvevő meghatalmazott azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

a nyereményjáték lezárultát követő 3 hónapig

lakcím*

érintettől származó

Nyereményt átvevő meghatalmazott azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, azok nélkül a Nyeremény átvétele nem lehetséges, ezen adatok megadása az átadás előfeltétele.

 

Jogos érdek megjelölése: a nyeremény meghatalmazott átvevő részére történő, jogszerű átadásának biztosítása. A nyereményátvételi meghatalmazotti tanúk adatainak Simple által történő kezelése a Simple, a meghatalmazott és a nyertes Játékos jogos érdeke. A kezelt adatok köre szűk, csak a személyazonosításhoz szükséges adatkört öleli fel, így a meghatalmazotti tanúk alapvető jogai és szabadságai aránytalanul nem sérülnek.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

Az érintett a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

A jogos érdeken alapuló adatkezelésről szóló érdekmérlegelési tesztet az érintettek kérésre teljes terjedelmében megtekinthetik. A kérést a lenti ügyfélszolgálati e-mail címen kell előterjeszteni.

 

1.2.15.      Rendszerüzenet e-mailben, in-app vagy push üzenetben

 

A Simple a Simple regisztrációval rendelkező Felhasználóknak időről időre rendszerüzeneteket küld. Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely a Simple Rendszer működésével, esetleges szolgáltatás kimaradásaival, karbantartásával, a Simple Rendszer funkcióival, meglévő és új funkcióinak változásával, új funkcióival, a Simple Rendszerben elérhető szolgáltatások körével és igénybe vételének módjával, az Általános Felhasználási Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval, vagy azok módosításával,  a Felhasználók Simple Rendszerrel kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos, beleértve az egyes igénybe vett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzeneteket, igazolásokat, értesítéseket, megerősítéseket, elektronikus nyugtákat, számlákat is.

 

A Rendszerüzenet küldéséhez a Simple az alábbi adatkezelést végzi:

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név*

érintettől származó

Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés megszűnésétől számított 3 hónapig

e-mail cím*

érintettől vagy SimplePay Hero Wallet szolgáltatás esetén a Kereskedőtől származó

Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés megszűnésétől számított 3 hónapig

push és in-app üzenet esetén: Simple fiók

érintettől származó

Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés megszűnésétől számított 3 hónapig

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a rendszerüzenet küldés nem lehetséges.

 

A Felhasználó a push üzenet küldés esetében a Simple Applikációban és Mobileszközén beállíthatja, hogy kíván-e automatikusan push üzeneteket kapni. Amennyiben a Felhasználó az automatikus push üzenet küldési funkciót nem kapcsolja be, a Simple csak a Felhasználó külön kérésére tud a Felhasználónak push üzenetet küldeni.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

1.2.16.      Kérdőívekkel és egyéb kérésre történő adatmegadással kapcsolatos adatkezelés

 

A Simple a Felhasználóknak a Simple Rendszerrel és az abban elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos véleményükre vonatkozóan, valamint a Simple szolgáltatásokkal kapcsolatos viselkedésükre, a Simple szolgáltatásokkal kapcsolatba hozható tulajdonosi, vagyoni, pénzügyi helyzetükre, valamint egyéb jellemzőikre vonatkozóan időről időre kérdőíveket, adatmegadásra kérő üzeneteket küld ki e-mailben, in-app üzenetben, push üzenetben vagy jelenít meg a Felhasználóknak más elektronikus módon. A Felhasználók kérdőív kiküldésével, adatmegadásra való kérésével kapcsolatos személyes adatait és az azokra adott válaszokat a Simple az alábbi módon kezeli:

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név

érintettől származó

a)     a Simple Applikáció hatékonyabbá tétele,  továbbfejlesztése, új termékek kifejlesztése

b)     a Simple Applikáció használatának mérése, statisztikák készítése

c)     profilalkotás: a Felhasználó személyes jellemzőinek, preferenciáinak elemzése és előrejelzése és ez alapján személyre szóló ajánlatok, reklámok megjelenítése azoknak a Felhasználónak, akik az elektronikus direkt marketing üzenetek küldéséhez külön hozzájárultak

 

D/a) és b) pont szerinti cél esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

 

D/c) pont szerinti cél esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Simple regisztráció törléséig

e-mail cím

érintettől származó

Simple regisztráció törléséig

push és in-app üzenet esetén: Simple fiók

érintettől származó

Simple regisztráció törléséig

Kérdőívben szereplő kérdésekre adott válaszok

érintettől származó

Simple regisztráció törléséig

 

A fenti adatok adatkezelője a Simple.

 

A jogos érdek megjelölése:

 

a)       A Simple Applikáció hatékonyabbá tétele, továbbfejlesztése, új termékek kifejlesztése: A Simple jogos üzleti, gazdasági érdeke, hogy megismerje a Felhasználók Simple Rendszerről alkotott véleményét, a Felhasználók Simple Rendszerben bonyolított vásárlásait, szokásait, a Simple szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciáit, egyéb személyes jellemzőit annak érdekében, hogy olyan fejlesztéseket végezzen a Simple Rendszeren, amelyek megfelelnek a Felhasználói igényeknek, és valós piaci igényekre reagálnak.

b)      A Simple applikáció használatának mérése, statisztikák készítése: A Simple jogos üzleti, gazdasági érdeke, hogy a kérdőívekben szereplő adatok alapján megismerje, hogy a Felhasználók mely szolgáltatásokat használnak, melyeket nem, mely szolgáltatások milyen körben népszerűek, melyekre van vagy nincs igény a Felhasználók részéről, és hogy ez alapján saját részre kimutatásokat, üzleti statisztikákat készítsen, amelyek az üzleti döntések alapjául szolgálnak.

 

A Felhasználót a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozási jog illeti meg, amelyet az ugyfelszolgalat@simple.hu e-mail címre küldött levelében gyakorolhat.

 

A jogos érdeken alapuló adatkezelésről szóló érdekmérlegelési tesztet az érintettek kérésre teljes terjedelmében megtekinthetik. A kérést a lenti ügyfélszolgálati e-mail címen kell előterjeszteni.

 

A Simple a kérdőívekre adott válaszokat azoknál a Felhasználóknál, akik ahhoz külön hozzájárultak, automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatallal megvalósuló profilalkotásra is használja, és azoknak, akik az elektronikus direkt marketing üzenetek küldéséhez külön hozzájárultak, viselkedés alapú célzott elektronikus reklámüzeneteket küld, illetve jelenít meg a profilalkotás eredménye alapján.

 

Azon Felhasználók esetében, akik nem járultak hozzá az automatizált döntéshozatallal járó profilalkotáshoz, de hozzájárultak az elektronikus direkt marketing anyagok küldéséhez, a Simple a kérdőívekre adott válaszait kézi erővel profilozza, és részükre viselkedés alapú célzott elektronikus reklámüzeneteket küld, illetve jelenít meg a profilalkotás eredménye alapján.

 

Azon Felhasználók esetében, akik az elektronikus direkt marketing üzenetek küldéséhez nem járultak hozzá, a kérdőívekre adott válaszokat a Simple profilalkotásra nem használja, és részükre viselkedés alapú reklámüzenetet sem küld.

 

A profilalkotással kapcsolatos részletes szabályokat lentebb találod meg.

 

1.2.17.      Csekkbefizetési szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

 

A Csekkbefizetési szolgáltatásban a QR-kód beolvasás során a QR-kód rögzítéséhez, valamint a befizetés teljesítéséhez szükséges fizetési művelethez elengedhetetlen személyes adatok tekintetében a Simple a Magyar Posta Zrt. megbízásából és utasítására, a Magyar Posta Zrt.-vel kötött kiszervezési és adatfeldolgozási szerződés alapján a Magyar Posta Zrt. adatfeldolgozójaként jár el. Ezen adatkezelés tekintetében az adatkezelő a Magyar Posta Zrt., és a Magyar Posta Zrt. adatkezelési tájékoztatója irányadó ezen adatkezelésre.

A Simple kizárólag a Postai QR-kód beolvasásával kezdeményezett szolgáltatás tekintetében jár el a Magyar Posta Zrt. adatfeldolgozójaként, a Simple Applikáción keresztül nyújtott egyéb termékek és szolgáltatások vonatkozásában és a Simple Applikáció általános használatával kapcsolatban a Simple jelen Adatkezelési tájékoztatója az irányadó és alkalmazandó.

 

A Simple a Magyar Posta Zrt. megbízásából és utasítására adatfeldolgozóként az alábbi adatokat kezeli a fent meghatározott célra:

 

-          Fizetés státusza

-          Banki VPOS azonosító

-          e-mail cím

-          Tranzakció hivatkozási azonosító

 

A fenti adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát a Magyar Posta Zrt. mint adatkezelő határozza meg és azt a saját adatkezelési tájékoztatójában közli az érintettekkel.

 

1.2.18.      A Simple Közösség funkcióval kapcsolatos adatkezelés

 

A Simple Közösség funkción belül az alábbi adatokat kezeljük rólad az alábbi jogalapon:

 

A

B

C

D

E

Érintett

Adat kategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált és a Simple Közösségbe belépett és a megjelenítést engedő felhasználó

Simple Rendszerben regisztrált e-mail címe

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Simple rendszerben megadott profilképe

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

A Simple rendszerben legutóbb használt Simple szolgáltatások

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Facebook ismerősök listája

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Facebook profilban megadott név, profilkép, e-mail cím

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Simple Rendszerben regisztrált, más Simple Felhasználó által a Simple Közösségben ismerősnek jelölt Felhasználó

Simple Rendszerben regisztrált e-mail címe

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Simple rendszerben megadott profilképe

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

A Simple rendszerben legutóbb használt Simple szolgáltatások

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Facebook ismerősök listája

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Facebook profilban megadott név, profilkép, e-mail cím

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Simple Rendszerben regisztrált, ismerősnek ajánlás körében más Felhasználónál ismerősként felajánlott Felhasználó

Simple Rendszerben regisztrált e-mail címe

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Simple rendszerben megadott profilképe

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

A Simple rendszerben legutóbb használt Simple szolgáltatások

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Facebook profilban megadott név, profilkép, e-mail cím

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

 

A Felhasználó a hozzájárulását bármikor szabadon visszavonhatja.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

1.2.19.      A biztosítással kapcsolatos adatkezelés

 

A Groupama Simple Gépjármű asszisztencia csoportos biztosítással kapcsolatos adatkezelés

 

A)         A Groupama Simple Gépjármű asszisztencia csoportos biztosításhoz a Felhasználó által történő csatlakozással kapcsolatban a Simple az alábbi adatokat kezeli a csatlakozott Felhasználókról a Groupama Biztosító Zrt. megbízásából és utasítására adatfeldolgozóként:

 

Simple-ben regisztrált és a Simple gépjármű asszisztencia biztosítási szerződéshez csatlakozott Felhasználók:

-          Simple Rendszerben regisztrált e-mail címe

-          Simple Rendszerben megadott név, vagy ennek hiányában a Simple által a fenti e-mail címből generált név

-          Gépjármű típusa (személygépjármű/tehergépjármű), rendszáma, életkora (gyártási éve) és felségjelzése

-          Biztosítási szerződéshez csatlakozás dátuma

-          Választott biztosítási csomag és azok módosításai

-          Kockázatviselés kezdete és vége

-          Gépjármű használati szokások (külföldi utazás rendszeressége, autóhasználat gyakorisága)

-          Biztosítási szerződés száma.

 

B)         A Simple a Groupama Simple Gépjármű asszisztencia csoportos biztosításhoz a Felhasználó által történő csatlakozással kapcsolatban a biztosítási díj Felhasználónak történő számlázása érdekében és céljából adatkezelőként kezeli a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése jogalapon (az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3), 202. § (1), számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 168-169. §) az alábbi személyes adatokat a Simple-ben regisztrált és a Simple gépjármű asszisztencia biztosítási szerződéshez csatlakozott Felhasználókról:

-          Simple Rendszerben regisztrált e-mail címe

-          Simple Rendszerben megadott név, vagy ennek hiányában a Simple által a fenti e-mail címből generált név

-          Gépjármű típusa (személygépjármű/tehergépjármű), rendszáma, életkora (gyártási éve) és felségjelzése

-          Biztosítási szerződéshez csatlakozás dátuma

-          Választott biztosítási csomag és azok módosításai

-          Kockázatviselés kezdete és vége.

 

Adatmegőrzési idő: ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.  Egyéb esetben a szerződés megszűnésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

 

C)         A Simple a Groupama Simple Gépjármű asszisztencia csoportos biztosításhoz a Felhasználó által történő csatlakozással kapcsolatban a csatlakozott Felhasználóval szembeni igény- és jogérvényesítési célból a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek jogalapon adatkezelőként kezeli a csatlakozott Felhasználó alábbi személyes adatait:

-          Simple Rendszerben regisztrált e-mail címe

-          Simple Rendszerben megadott név, vagy ennek hiányában a Simple által a fenti e-mail címből generált név

-          Gépjármű típusa (személygépjármű/tehergépjármű), rendszáma, életkora (gyártási éve) és felségjelzése

-          Biztosítási szerződéshez csatlakozás dátuma

-          Választott biztosítási csomag és azok módosításai

-          Kockázatviselés kezdete és vége

-          Biztosítási szerződés száma.

 

Adatmegőrzési idő: ha az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.  Egyéb esetben a szerződés megszűnésétől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az adatok (általános polgári jogi elévülési idő).

 

Jogos érdek bemutatása: az igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés esetén a Felhasználók fent megjelölt adatait a Szolgáltató a Felhasználóval a Simple rendszerre és a biztosításra vonatkozóan fennálló szerződésből eredő jogviták rendezése érdekében, esetleges peres, nemperes vagy egyéb hatósági eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben a Felhasználóval a biztosítással és az arra vonatkozó biztosítási szerződéssel kapcsolatban jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

 

A felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

A felhasználó kérésre jogosult a fenti jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kapcsolatban elkészített érdekmérlegelési tesztet megtekinteni, kérését a Simple ügyfélszolgálatra küldött levelében terjesztheti elő.

 

A Magyar Posta Biztosító Zrt. által nyújtott Készülékbiztosítással kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenység

 

A Simple a Magyar Posta Biztosító Zrt.(Cg.: 01-10-044751; Székhely:1022 Budapest, Bég. u. 3-5) által kínált csoportos készülékbiztosítást a Magyar Posta Biztosító Zrt.-vel kötött szerződése alapján – a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII törvény („Bit.”) 4. § (1) bekezdés 34. a) pontja szerinti – függő biztosításközvetítőként (ügynökként) közvetíti a Simple Applikációban a Felhasználóknak a Felhasználók biztosításhoz való csatlakozása érdekében. A Simple ezen függő biztosításközvetítői tevékenysége végzésekor a Simple Applikáció Készülékbiztosítás menüpontján keresztül történő adatkezeléssel kapcsolatban a Magyar Posta Biztosító Zrt. adatfeldolgozójaként jár el a Magyar Posta Biztosító Zrt.-vel megkötött adatfeldolgozói szerződés alapján. A Simple ezen adatfeldolgozói szerződés alapján az alábbi adatok feldolgozását végzi a Magyar Posta Biztosító Zrt. számára adatfeldolgozóként a biztosítást kötő Felhasználóról:

 

-        Név

-        E-mail cím

-        Lakcím

-        Biztosított okostelefon készülék IMEI száma

-        Biztosított okostelefon készülék típusa

-        Biztosítási csomag (Alap/Extra)

-        Megkötött szerződés azonosítója

-        Kockázatviselés kezdő időpontja

-        Szerződéskötés napja

-        Szerződés törlésének hatálya

-        Szerződés törlésének oka

-        Szerződés törlésének dátuma

-        Fizetési gyakoriság (havi, féléves, éves)

-        Éves díj

-        Gyakoriság szerint fizetendő díj

-        Következő fizetési esedékesség dátuma

-        Biztosítási önrész

-        Biztosított készülék képernyőjéről készített fotók

-        Biztosítás státusza (aktív, nem aktív, felmondott, lejárt)

 

A Magyar Posta Biztosító Zrt. adatkezelő fenti adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója a Simple Applikáció Biztosítás menüpontjában elérhető.

 

A Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatában a biztosítás funkció nem elérhető, ezért ilyen adatkezelést a Simple a Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatában nem végez.

 

2.       Cookiek útján gyűjtött adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

A Honlapon és a Simple Applikációban cookiekat és egyéb különböző programokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a Honlap és a Simple Applikáció Felhasználók igényeit, Honlappal és Simple Applikációval kapcsolatos viselkedését megismerjük és azok alapján a Honlapot, Simple Applikációt továbbfejlesszük, a Honlap és Simple Applikációs látogatásokról és használatról anonim statisztikákat készítsünk, a Felhasználóknak célzott reklámüzenetet küldjünk.

 

A Honlapon és a Simple Applikációban alkalmazott sütiket három fő csoportba soroljuk:

 

a)         A Honlap és/vagy a Simple Applikáció működéséhez feltétlenül szükséges cookiek: ezek nélkül a Honlap, Simple Applikáció egyáltalán nem vagy nem rendeltetésszerűen működik, ezen sütik szükségesek a Honlap és a Simple Applikáció futtatásához. Az ilyen sütik csak olyan műveletekre vonatkoznak, mint például a nyelv, a pénznem, az adatvédelmi preferenciák. Amennyiben ezeket a sütiket a Felhasználó blokkolja a böngészőjében, a Honlap és a Simple Applikáció nem működik megfelelően.

 

A Simple a Honlap és a Simple Applikáció működéséhez feltétlenül szükséges sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek alapján kezeli.

 

A Simple jogos érdeke: a Simple jogos üzleti érdeke, hogy a Honlap és a Simple Applikáció rendeltetésszerűen működjön, és a Felhasználók számára a Honlap és a Simple Applikáció megjelenítésre kerülhessen. Ehhez szükséges a lent jelzett cookie-k alkalmazása és az általuk gyűjtött személyes adatok kezelése.

 

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, ebben az esetben adatait a Szolgáltató nem kezeli tovább.

 

A jogos érdeken alapuló adatkezelésről szóló érdekmérlegelési tesztet az érintettek kérésre teljes terjedelmében megtekinthetik. A kérést a lenti ügyfélszolgálati e-mail címen kell előterjeszteni.

 

b)         Analitikai és statisztikai célú sütik: ezek a sütik lehetővé teszik a Simple-nek, hogy mérje a látogatói forgalmat és adatokat kezeljen adatbázisokban. Segítenek abban is, hogy a Simple megértse, mely termékek és tevékenységek népszerűbbek, mint mások. Ezeket a sütiket a Felhasználó blokkolhatja böngészőjében, vagy ezt is használhatja: https:\\tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ezen sütik által gyűjtött adatokat a Simple a Honlap és a Simple Applikáció optimalizálására, a Honlap és a Simple Applikáció továbbfejlesztésére használja.

 

A Simple ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás alapján kezeli.

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását.

 

c)          Marketing és remarketing célú sütik: ezek a sütik általában marketing, reklám és hirdetési tevékenységek miatt kerülnek beállításra abból a célból, hogy a Felhasználók érdeklődési körét monitorozzák, majd ennek megfelelően tudnak releváns hirdetéseket megjeleníteni a Honlapon és a Simple Applikációban. Ezen sütik által gyűjtött adatok kerülnek felhasználásra a Felhasználók profilozásához. Amennyiben a Felhasználó nem engedélyezi ezeket a sütiket, a jövőben nem kap célzott hirdetéseket. Ezeknek a sütiknek az alkalmazásával gyűjtött adatok kezelésének a célja közvetlen üzletszerzési célú szegmentálás targetált reklámok közzétételére. Ezen túlmenően annak érdekében, hogy a Felhasználók csak olyan hirdetéseket kapjanak, amelyek érdeklődési körüknek megfelelnek, és amelyek számukra relevánsak, az automatikusan gyűjtött adatokat a Felhasználók, reklám címzettek szegmentálására, csoportokba sorolására használjuk. 

 

A fenti adatkezelés az érintettekre joghatással nincsen.

 

A Szolgáltató ezeket a sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás alapján kezeli.

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását a böngésző beállításaiban, ebben az esetben a Szolgáltató az adott cookie-t nem alkalmazza és azzal adatgyűjtést, adatkezelést a továbbiakban nem végez.

 

A sütikre (cookiekra) vonatkozó általános rendelkezések

 

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. Megbízható partnerek segítik a Simple-t hirdetések Honlapon, a Simple Applikációban és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Facebook Pixel is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

 

A Simple az alábbi harmadik féltől származó cookiekat az alábbi célra használja:

 

Cookie típusa

Cookie célja

Google Analytics

Látogatottsági statisztikák generálása, Honlap és a Simple Applikáció továbbfejlesztése

Google Adwords Remarketing

Google LLC által biztosított hirdetési szolgáltatások használata, targetált, szegmentált reklám megjelenítése

Facebook Pixel és Custom Audience

statisztikák generálása a Facebook.com oldalról érkező látogatókra vonatkozóan

Facebook, Inc. által nyújtott remarketing szolgáltatások használata, targetált, szegmentált reklám megjelenítésére a Facebook.com-on

 

A Honlapon és a Simple Applikációban a Google Analytics és a Facebook Custom Audience szolgáltatásait és cookie-jait alkalmazzuk, ezek az alábbiak:

 

A Google Analytics a Google LLC. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít többet megtudni arról, hogy a látogatók milyen szokások szerint használják a Honlapot és a Simple Applikációt. A Google Analytics olyan információkat összegez a Honlap és a Simple Applikáció használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a weboldalunk működésének javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a Honlap és a Simple Applikáció látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy milyen oldalról érkeznek a látogatók a Honlapra és a Simple Applikációba és azok mely oldalait tekintik meg.

 

A Google Analytics cookiekról további információt itt olvashatsz: http://www.google.com/policies/privacy/.

 

Ha szeretnéd kikapcsolni a Google Analytics nyomkövetését a Honlap és a Simple Applikáció látogatása során, akkor kattints az alábbi linkre: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

A Facebook Custom Audience a Facebook, Inc. (Facebook) internetes elemző és hirdetési szolgáltatása, amellyel a Simple arról szerez információkat, hogy a Honlap és a Simple Applikáció látogatói hogyan használják a Honlapot és a Simple Applikációt. A Facebook Custom Audience vagy Facebook Pixel cookiek-ról további információkat itt olvashatsz: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

A Facebook Pixel szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön cookie elhelyezése szükséges. A Honlapon és a Simple Applikációban is Facebook Pixel-t használunk, mind hirdetésre, mind pedig Honlap és a Simple Applikáció analitikára vonatkozóan. A Facebook pixelek cookiekat helyeznek el a Honlapot és a Simple Applikációt böngésző eszközön, amelyek célja megfelelő hirdetési közönség összeállítása, eszközök közötti konverziók mérése, hirdetések célzása, optimalizálása  a megfelelő közönségre, személyre szabott reklámok, hirdetések megjelenítése, valamint riportok készítése, kimutatások készítése a Honlapról és a Simple Applikációról.

 

A Facebook ezen adatkezelési tevékenységét a Felhasználó a Facebook fiókjában szabályozhatja és állíthatja be, valamint a Facebook cookiek által történő adatgyűjtést a Honlapon és a Simple Applikációban a Felhasználó maga engedélyezheti. A Facebookon a Felhasználó a fiókjába belépve a Facebook Ads Settings-ben tekintheti meg ezen cookiekat, és ott állíthatja be, illetve módosíthatja preferenciáit is a cookiek-kal kapcsolatban.

 

A Honlapon és a Simple Applikációban a cookiek-hoz fajtájuk szerinti csoportosításban adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását.

 

A Felhasználó beállíthatja böngészőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a felhasználó gépére. Mindegyik böngésző különböző, így a “Segítség” menü segíthet a sütik beállításainak módosításában. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információ található például az alábbi oldalon: http://www.youronlinechoices.com/hu/.

 

Annak érdekében, hogy a Simple tudomást szerezzen arról, hogy a felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Simple letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Simple tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot és a Simple Applikációt.

 

A leggyakrabban használt böngészők esetében a sütik kezelésére vonatkozó menüpontok:

 

§  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

§  Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 

§  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

§  Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

 

A Google Analytics kiegészítő lehetőségeket kínál a Google Analytics szolgáltatásokról való leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. 

 

Az alkalmazott sütik típusonként:

 

A)      iOS mobileszközök esetén:

 

A

B

C

D

E

Érintett

Adat kategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja, cookie besorolása

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

az alkalmazás nyelve

a)     Applikáció testreszabása,

b)    Kommunikáció,

c)     Automatikus értesítések nyelvének meghatározása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikáció törléséig

a telepítéskor generált egyedi hardware azonosító

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikáció törléséig

a Felhasználó azonosításához és hitelesítéséhez szükséges kulcslánc adatai

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikációból való kijelentkezésig

a bejelentkezéshez használt e-mail cím

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikációból való kijelentkezésig

a bejelentkezés típusa (e-mail, Google+ vagy Facebook fiók)

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikációból való kijelentkezésig

a felhasználói jelszó kétszer hashelt változata a gyengébb azonosítást megkövetelő feladatokhoz (pl. újrabejelentkezés)

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikációból való kijelentkezésig

a felhasználói jelszó hashelt változata az erősebb azonosítást megkövetelő feladatokhoz (pl. fizetés)

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikációból való kijelentkezésig

EP kártya feltöltés esetén az utoljára használt EP kártya száma mentődik

Applikáció kényelmesebbé tétele, testreszabása, felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

 

Az applikációból való kijelentkezésig

pénzküldési funkcióban az utoljára használt bankkártyaszám mentődik

Applikáció kényelmesebbé tétele, testreszabása, felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikációból való kijelentkezésig

utolsó jelszómódosítás dátuma

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikáció törléséig

utolsó bejelentkezés dátuma

a)      Biztonság biztosítása,

b)     Érdeklődési kör megismerése,

c)      Applikáció testreszabása,

d)     Reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

C oszlop b)-d) pontok szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás – marketing típusú cookie.

Az applikáció törléséig

jelszó nélküli kifizetés maximális összege

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikáció törléséig

regisztráció dátuma

a)      Érdeklődési kör megismerése,

b)     Applikáció testreszabása,

c)      Reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás – marketing cookie

Az applikáció törléséig

regisztráció csatornája

a)      Érdeklődési kör megismerése,

b)     Applikáció testreszabása,

c)      Reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás – marketing cookie

Az applikáció törléséig

Közösségi média hálózatból történő regisztráció ténye

a)      Érdeklődési kör megismerése,

b)     Applikáció testreszabása,

c)      Reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás – marketing cookie

Az applikáció törléséig

 

 

B)      Android mobileszközök esetén:

 

A

B

C

D

E

Érintett

Adat kategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

bankkártya profil adatok (kártya azonosító, kártya státusz, kártyaadatok)

 

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikáció törléséig

Kártya tranzakciós adatok (kártya azonosító, tranzakció időbélyege, azonosítója, logja)

 

a)     Felhasználó azonosítása,

b)    bizonyíthatóság,

c)     igény- és jogérvényesítés,

d)    érdeklődési kör megismerése,

e)     applikáció testreszabása,

f)      reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

C oszlop a)-c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

 

C oszlop d) – f) pontok szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás – marketing cookie

 

 

Az applikáció törléséig

Környezeti adatok (szélességi, hosszúsági fok – lokáció, wallett állapot, távoli url)

a)     érdeklődési kör megismerése,

b)    applikáció testreszabása,

c)     reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás – marketing cookie

Az applikációból való kijelentkezésig

Mobil kulcsok (mobil kulcsszett azonosító, típus, érték, kártya azonosító)

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikációból való kijelentkezésig

Tranzakció igazolás státusz adatok (token egyedi hivatkozás, időbélyeg)

a)      Szerződés teljesítése,

b)     bizonyíthatóság,

c)      igény- és jogérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikációból való kijelentkezésig

Token egyedi referencia lista (token egyedi referencia, kártya azonosító)

a)      Szerződés teljesítése,

b)     bizonyíthatóság,

c)      igény- és jogérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikációból való kijelentkezésig

A bejelentkezéshez használt e-mail cím

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikációból való kijelentkezésig

A bejelentkezés típusa (e-mail, Google+ vagy Facebook fiók)

a)     Felhasználó azonosítása,

b)    érdeklődési kör megismerése,

c)     applikáció testreszabása,

d)    reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek - Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

 

C oszlop b) - d) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás – marketing cookie

 

 

Az applikációból való kijelentkezésig

A felhasználói jelszó kétszer hashelt változata a gyengébb azonosítást megkövetelő feladatokhoz (pl. újrabejelentkezés)

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikációból való kijelentkezésig

A felhasználói jelszó hashelt, ujjlenyomattal titkosított változata

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikáció törléséig

Sikeres tranzakciók száma

a)     érdeklődési kör megismerése,

b)    applikáció testreszabása,

c)     reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

d)    statisztikai, elemzési cél

 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

 

marketing és statisztikai, elemzési célú cookie

Az applikáció törléséig

EP kártya feltöltés esetén az utoljára használt EP kártya száma mentődik

a)     Applikáció kényelmesebbé tétele, testreszabása,

b)    felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Pénzküldési funkcióban az utoljára használt bankkártyaszám mentődik

a)      Applikáció kényelmesebbé tétele, testreszabása,

b)     felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Utolsó bejelentkezéshez használt e-mail cím mentődik

a)     Applikáció kényelmesebbé tétele, testreszabása,

b)    felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Ügyfél API szintje

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikáció törléséig

Üzenetközpont, utoljára mutatott üzenet és időbélyege

a)     Szerződés teljesítése,

b)    bizonyíthatóság,

c)     igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikáció törléséig

Taxirendelési dialógus adatai

a)     Szerződés teljesítése,

b)    bizonyíthatóság,

c)     igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikációból való kijelentkezésig

Parkolás GPS ellenőrzés dialógus adatai

a)      Szerződés teljesítése,

b)     bizonyíthatóság,

c)      igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikációból való kijelentkezésig

Wallet PIN

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikáció törléséig

Wallet app fizetési azonosító

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikáció törléséig

a Walletben kártya azonosító digitalizáltsága

a)      Felhasználó azonosítása,

b)     szerződés teljesítése,

c)      bizonyíthatóság,

d)     igény- és jogérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikáció törléséig

Nem lezárt telefon időbélyeg

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikációból való kijelentkezésig

Mobilfizetés EULA által blokkolt

a)     Szerződés teljesítése,

b)    bizonyíthatóság,

c)     igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikáció törléséig

Biztonságos keyguard

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikáció törléséig

Keyguard megváltozott

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikáció törléséig

Nem a Simple az alapértelmezett fizetési applikáció

a)     érdeklődési kör megismerése,

b)    applikáció testreszabása,

c)     reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás – marketing cookie

Az applikáció törléséig

Beállítások az applikációban (nyelv, hírlevél feliratkozás, ujjlenyomatot használ-e, értesítések, összekapcsolódik-e a Facebookkal, parkolási értesítések, taxi értesítések, mozi értesítések)

a)     érdeklődési kör megismerése,

b)    applikáció testreszabása,

c)     reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás – marketing cookie

Az applikáció törléséig

utolsó jelszómódosítás dátuma

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikáció törléséig

utolsó bejelentkezés dátuma

a)      Biztonság biztosítása,

b)     érdeklődési kör megismerése,

c)      applikáció testreszabása,

d)     reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont Szerződés teljesítése

 

C oszlop b) – d) pontok szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Jelszó nélküli kifizetés maximális összege

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek

 

Az applikáció működéséhez feltétlenül szükséges.

Az applikáció törléséig

regisztráció dátuma

a)      Érdeklődési kör megismerése,

b)     applikáció testreszabása,

c)      reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás – marketing cookie

Az applikáció törléséig

regisztráció csatornája

a)      Érdeklődési kör megismerése,

b)     applikáció testreszabása,

c)      reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás – marketing cookie

Az applikáció törléséig

Közösségi média hálózatból történő regisztráció ténye

a)      Érdeklődési kör megismerése,

b)     applikáció testreszabása,

c)      reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás – marketing cookie

Az applikáció törléséig

C)      Huawei operációs rendszeren futó Simple Applikáció esetén a Simple az alábbi adatokat gyűjti a Felhasználóról és készülékéről automatikusan:

 

Adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama

AAID (Anonim Applikáció Azonosító)

A Felhasználó készülékén azonosítja az applikációt

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont Szerződés teljesítése

Az adatok automatikusan törlésre kerülnek az applikációs regisztráció megszüntetését követően. Ezt megelőzően az adatok 14 hónapig kerülnek maximum tárolásra.

Token (a 3. fél push tokenjét is beleértve)

A Felhasználó készülékén lévő appban történő push üzenet küldést teszi lehetővé

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Téma neve

A Felhasználóknak küldött push üzenetek témájának a megjelölése, amire a Felhasználó feliratkozott

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Üzenet tartalmában foglalt személyes adatok

A Felhasználóknak push üzenet küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az üzenet 1 napig kerül tárolásra.

Profil azonosító

Az applikáció és a Felhasználó közötti kapcsolat Egyedi azonosítója, amelyet a Simple generál és amely a fiók verifikáció során kerül felhasználásra.

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont Szerződés teljesítése

Az azonosító visszafejthetetlen módon kerül titkosításra és a készüléken tárolódik. Az applikáció törlése után az adat automatikusan törlődik.

Üzenet esemény (üzenet kézbesítési esemény, megnyitás, törlés, lejáratkori auto törlés és figyelmeztető üzenet kikapcsolás)

Üzenet jelentés elkészítéséhez kerül felhasználásra.

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az adatok automatikusan törlésre kerülnek az applikációs regisztráció megszüntetését követően. Ezt megelőzően az adatok 14 hónapig kerülnek maximum tárolásra.

 

3.       Profilalkotás

 

A)      Milyen adatokkal, milyen célra, milyen jogalapon profilozunk?

 

A fenti 2. pontban felsorolt, mobileszközökről és Honlapról automatikusan gyűjtött adatokat, továbbá a fenti 1.2.16. pontban meghatározott Kérdőívekben a Felhasználók által megadott adatokat összekapcsoljuk a Simple Applikációban történő regisztrációd és egyéb Simple szolgáltatások igénybe vétele során általad megadott és általunk rólad gyűjtött, a jelen adatkezelési tájékoztató 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. és 1.2.5. pontjában megjelölt adatokkal és a 1.2.19. pontjában megjelölt adatok közül azzal az adattal, hogy a Felhasználó rendelkezik-e gépjármű asszisztencia biztosítással, és mely járművére, továbbá az általunk üzemeltetett más honlapokon, így a www.simple.hu, www.simplepay.hu, www.simplepartner.hu, www.mozizunk.hu, www.mozi-filmek.hu, www.simplejatekok.hu, www.nyerjamatricaddal.hu, www.penzugyekonline.hu, www.nyerjegyszeruen.hu, www.utazzegyszeruen.hu, www.mentsdegyszeruen.hu honlapokon általad megadott és rólad automatikusan gyűjtött, ezen honlapokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatónkban meghatározott adatokkal, és hozzád rendeljük.

 

Az automatizált döntéshozatal nélküli profilalkotási adatkezelés célja és jogalapja:

 

a)       a Simple Applikáció hatékonyabbá tétele, továbbfejlesztése, új termékek kifejlesztése, amelynek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, azaz: a Simple jogos üzleti, gazdasági érdeke, hogy megismerje a Felhasználók Simple Rendszerről alkotott véleményét, a Felhasználók Simple Rendszerben bonyolított vásárlásait, szokásait, a Simple szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciáit, egyéb személyes jellemzőit annak érdekében, hogy olyan fejlesztéseket végezzen a Simple Rendszeren, amelyek megfelelnek a Felhasználói igényeknek, és valós piaci igényekre reagálnak.

 

b)      a Simple applikáció használatának mérése, statisztikák készítése, amelynek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, azaz: a Simple jogos üzleti, gazdasági érdeke, hogy a kérdőívekben szereplő adatok alapján megismerje, hogy a Felhasználók mely szolgáltatásokat használnak, melyeket nem, mely szolgáltatások milyen körben népszerűek, melyekre van vagy nincs igény a Felhasználók részéről, és hogy ez alapján saját részre kimutatásokat, üzleti statisztikákat készítsen, amelyek az üzleti döntések alapjául szolgálnak.

 

c)       profilalkotás és azon alapuló viselkedés alapú reklám megjelenítése, küldése: a fenti adathalmaz hozzárendelése a Felhasználó Simple Alkalmazásban létrehozott profiljához, a Felhasználóról profil alkotása, azaz a Felhasználó személyes jellemzőinek, preferenciáinak elemzése és előrejelzése és ez alapján személyre szóló ajánlatok, reklámok megjelenítése azoknak a Felhasználónak, akik az elektronikus direkt marketing üzenetek küldéséhez külön hozzájárultak.

 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen a Felhasználó tiltakozhat, ebben az esetben adatait ilyen jogalapon és az ahhoz tartozó célra nem kezeljük tovább.

 

A jogos érdeken alapuló adatkezelésről szóló érdekmérlegelési tesztet az érintettek kérésre teljes terjedelmében megtekinthetik. A kérést a lenti ügyfélszolgálati e-mail címen kell előterjeszteni.

 

B)      Az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotásra vonatkozó információk

 

A profilalkotást azoknál a Felhasználóknál, akik ahhoz kifejezetten, külön hozzájárulást adtak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és 22. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján (adatkezelés jogalapja: hozzájárulás), automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatallal végezzük, amely eredményeképpen létrejövő profil jellemzőket és adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, azaz célzott, viselkedés alapú reklám küldésére csak azon Felhasználóknál használjuk fel, akik az elektronikus direkt marketing üzenet küldéshez is kifejezetten hozzájárultak.

 

Automatizált döntéshozatallal történő profilalkotás esetén a Felhasználókat az alábbi többletjogok illetik meg:

 

-          emberi beavatkozást kérhet

-          álláspontját kifejezheti

-          az így meghozott döntéssel szemben kifogást nyújtson be a Simple-hez.

 

A Felhasználó ezen jogainak gyakorlására irányuló nyilatkozatát az ügyfélszolgálati e-mail címre küldött levelében, vagy a Simple-nek papír alapon küldött levelében nyújthatja be, minden esetben írásbeli formában.

 

Az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotással kapcsolatban a GDPR 13. cikk (2) bekezdés f) pontja alapján a Simple az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 

-          az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotás jelentősége és következménye a Felhasználóra nézve az, hogy olyan elektronikus reklámüzenetet fog kapni, és részére olyan reklám tartalmak fognak online megjelenni, amelyek jobban megfelelnek az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotás során feltárt személyes jellemzőinek, érdeklődési körének, vásárlási szokásainak, a profilalkotás során feltárt várható, előrejelzett viselkedésének. A Felhasználó a profilalkotás eredményeképpen nem esik el semmilyen előnytől, kedvezménytől, részére a szolgáltatások díja nem változik, a Felhasználóra nézve az ilyen automatizált döntéshozatalon alapuló profilalkotás joghatással nem jár, és őt jelentős mértékben nem érinti.

 

-          az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatallal járó profilalkotás során alkalmazott logika:  a Felhasználó összegyűjtött adatait a Felhasználóhoz rendeljük, a gyűjtött adatokból következtetéseket vonunk le arra vonatkozóan, hogy mik a Felhasználó preferenciái, milyen az érdeklődési köre, és eddigi vásárlásai és Simple Rendszerrel kapcsolatos online viselkedése alapján a jövőben várhatóan mely szolgáltatásokat fogja és milyen módon igénybe venni, ezen adatok alapján pedig az ezen következtetéseknek megfelelő reklám kerül megjelenítésre, illetve megküldésre a Felhasználónak.

 

Azon Felhasználók esetében, akik az automatizált döntéshozatallal történő profilalkotáshoz nem járultak hozzá, a profilalkotást kézi, emberi erővel végezzük, az ő esetükben automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt nem alkalmazunk; amely kézi profilalkotás eredményeképpen létrejövő profil jellemzőket és adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, azaz célzott, viselkedés alapú reklám küldésére csak azon Felhasználóknál használjuk fel, akik az elektronikus direkt marketing üzenet küldéshez is kifejezetten hozzájárultak.

 

Azon Felhasználók tekintetében, akik nem járultak hozzá direkt marketing üzenetek küldéséhez, közvetlen üzletszerzési célú profilalkotást sem automatizált döntéshozatallal, sem anélkül nem végzünk, részükre célzott, viselkedés alapú reklám üzenetet nem küldünk.  Az ilyen Felhasználók adatait a fenti adatkezelési célok  közül csak a Simple Applikáció hatékonyabbá tétele, testreszabása, továbbfejlesztése, új termékek kifejlesztése, valamint a Simple applikáció használatának mérése, statisztikák készítése céljára használjuk fel. Ezen adatkezelési célok jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti, fent jelzett jogos érdek.

 

A profilalkotáshoz használjuk a Facebook Custom Audiences, Facebook Pixel, Google Analytics szolgáltatásokat. A Facebook Custom Audience szolgáltatás keretében e-mail címed, telefon azonosítód feltöltjük a fenti célból a Facebook rendszerébe, míg a Facebook Pixel és Google Analytics esetében az általuk Rólad gyűjtött adatokat használjuk és azokat esetenként összekapcsoljuk az általunk Rólad gyűjtött adatokkal. A Facebook-nak és a Google-nek általunk továbbított adatok, valamint a tőlük általunk kapott adatok tekintetében a Simple minősül adatkezelőnek, míg a Google és a Facebook az adatkezelő az általuk gyűjtött adatok tekintetében. A Facebook és a Google a Simple adatfeldolgozója a Simple által a felhasználókról gyűjtött és a Facebooknak, Google-nek átadott anyagok tekintetében.

 

4.       A Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

 

A Simple a https://www.facebook.com/simplehungary/ URL cím alatt Facebook oldalt (Facebook Page) üzemeltet, amelyen híreket, hirdetéseket tesz közzé, videókat jelenít meg, nyereményjátékokat és promóciókat szervez és bonyolít le, eseményeket tesz közzé, fotókat közöl, bejegyzéseket tesz (post). A Simple a Simple Facebook Oldalon a Facebook Insight (Oldalelemzések) funkciójával adatokat gyűjt, elemez és aggregált módon jelenít meg arról, hogy a látogatók milyen tevékenységet folytatnak az oldalon, mennyi időt töltenek bizonyos tartalmak megtekintésével.

 

A Simple tájékoztatja a Simple Facebook Oldal látogatóit, hogy a Facebook Oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében a Simple és a Facebook Ireland Limited a GDPR 26. cikke szerinti együttes (közös) adatkezelőknek minősülnek, mivel a Simple és a Facebook Ireland Limited közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. A Simple és a Facebook Ireland Limited között a Facebook Oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás itt érhető el: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

A Simple tájékoztatja a Facebook Oldala látogatóit a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek megoszlásáról a Simple és a Facebook Ireland Limited között, valamint a közös adatkezelői megállapodás lényeges rendelkezéseiről:

 

A Facebook Ireland Limited felelőssége és kötelezettségei:

 

a)       A Facebook Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget az Oldalelemzések funkcióban kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban; az adatkezelést a Simple nevében is a Facebook Ireland Limited végzi.

b)       A Facebook Ireland Limited felelős az érintettek megfelelő tájékoztatásáért az adatkezeléssel kapcsolatban.

c)       A Facebook Ireland Limited felelős az érintetti jogok gyakorlása esetén az érintettekkel való kapcsolattartásra, válaszadásra, arra a Simple nem jogosult a fenti közös adatkezelői szerződés alapján. Ha az érintett a Simple-höz nyújtja be érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, a Simple azt 7 napon belül köteles a Facebook Ireland Limited-hez továbbítani, az érintett választ a Facebook Ireland Limited-től fogja megkapni a jogszabályi határidőn belül.

d)      A Facebook Ireland Limited felelős az Oldalelemzések során gyűjtött és kezelt adatok tekintetében az adatbiztonsági előírások betartásáért, az adatvédelmi incidensek bejelentéséért és az érintettek adatvédelmi incidensről való tájékoztatásáért.

 

A Simple felelőssége és kötelezettségei:

a)       A Simple köteles biztosítani, hogy van megfelelő jogalapja az Oldalelemzésekkel kapcsolatos adatkezelésre.

b)      A Simple köteles megjelölni magát mint adatkezelőt a Facebook Oldalon, A

c)       A Simple nem kérheti ki a Facebook Ireland Limited-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, a Simple csak a Facebook Ireland Limited által készített statisztikákat, kimutatásokat látja és fér hozzá, az azok alapját képező személyes adatokat nem.

 

A Simple ezúton tájékoztatja a Simple Facebook Oldal látogatóit, hogy az alábbi típusú adatait a Simple az alábbi jogalapon kezeli:

 

§  A Simple Facebook Oldal like-okkal kapcsolatban: a like-oló személyek száma, a like-ok helye, az új like-ok száma

§  A Simple Facebook Oldalon elhelyezett postokkal kapcsolatban: hány személyhez ért el a post, hányan like-olták, kommentelték vagy osztották meg a postot, az unlike-ok száma, elrejtések (hide) száma, spamként riportolás száma, az oldalt elérő like-oló személyek mikor néznek Facebook tartalmat

§  A Simple Facebook Oldal látogatásával kapcsolatban: hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Simple Facebook Oldalra

§  A Simple Facebook Oldalon elhelyezett videókkal kapcsolatban: hányszor nézték a videót több, mint 3 másodpercig, több, mint 30 másodpercig, melyek a legtöbbször megnézett videók az oldalon

§  A Simple Facebook Oldal látogatóival kapcsolatban: az Oldalt like-oló személyek tekintetében: nem, életkor, lokáció (ország, város), nyelv; az elmúlt 28 napban hányan látták a postot, az oldalon ki like-olt, kommentelt vagy osztott meg az elmúlt 28 napban

 

A Simple tekintetében a fenti adtaok adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása az érintett Facebook profiljában lehetséges.

 

A Facebook Oldallal kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztatót a Facebook Ireland Limited kötelessége közzétenni a fent hivatkozott közös adatkezelői szerződés alapján.

 

A Simple kizárja a felelősségét a Facebook Ireland Limited által végzett adatkezelésért, azért kizárólag a Facebook Ireland Limited felel.

 

  1. Az érintett személyek adatvédelmi jogai (részletesen lásd: 10. pont) érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés

 

A Simple adatkezelést végez akkor is, amikor az érintettek adatvédelmi jogaikat gyakorolják a Simple adatkezelésével kapcsolatban. A Simple az alábbi adatkezelést végzi ebben az esetben:

 

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Az érintett személyek adatvédelmi jogai (részletesen lásd: 10. pont) érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés

 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).

 

A jogi kötelezettség: a GDPR 15-22. cikkeiben foglalt érintetti jogok gyakorlásának lehetővé tétele, illetve a megkereséssel kapcsolatban tett egyéb lépések dokumentálása.

Az Adatkezelőhöz érkező adatvédelmi megkeresésekkel összefüggő személyes adatok: az Adatkezelőhöz forduló természetes személyek / jogi személyek vagy egyéb szervezetek esetén a kapcsolattartó személyek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (így különösen: név, cím, e-mail cím, telefonszám), a megkeresés tartalma, valamint a megkereséssel kapcsolatban tett lépések és a megkereséssel kapcsolatban készült dokumentumok. Például: ha az érintett e-mailben kéri az összes adata törlését a GDPR alapján, és ezt teljesíti is z Adatkezelő, akkor magát a törlést kérő e-mailt ettől függetlenül megőrzi.

Adatmegőrzési idő: eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő.

 

 

 

  1. Adatkezelés az érintett személyek adatkezeléshez történő hozzájárulásainak, valamint a hozzájáruló nyilatkozat esetleges visszavonásának archiválása érdekében

 

A Simple jogszabályi előírás alapján köteles a hozzájárulásokat nyilvántartani, ezzel kapcsolatosan az alábbi adatkezelést végzi:

 

 

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Az érintett személyek adatkezeléshez történő hozzájárulásainak, valamint a hozzájáruló nyilatkozat esetleges visszavonásának archiválása

 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés a Szolgáltatóra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).

 

A jogi kötelezettség: a GDPR 7. cikk (1) szerint, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Ha a Szolgáltató valamely adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapult, a Szolgáltató az adott hozzájárulást archiválja. Ennek célja, hogy a hozzájárulás jogszerűsége bármikor igazolható legyen. Ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, a Szolgáltató a visszavonó nyilatkozatot (és az azzal kapcsolatos kommunikációt) is megőrzi. Ennek célja, hogy a Szolgáltató mindig tisztában legyen azzal, hogy egy érintett visszavonta hozzájárulását egy meghatározott adatkezeléshez.

Adatmegőrzési idő: eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő.

 

 

 

7.       Adatkezelés az adatvédelmi incidensek nyilvántartása (ideértve az incidensek kezelésével kapcsolatban tett lépések dokumentálását) céljából

 

A Simple jogszabályi előírás alapján nyilvántartja az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos információkat, amely során az alábbi adatkezelést végzi:

 

 

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása (ideértve az incidensek kezelésével kapcsolatban tett lépések dokumentálását)

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).

 

A jogi kötelezettség: a GDPR 33. cikk (5) alapján az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy az adatvédelmi hatóság ellenőrizze a GDPR követelményeinek való megfelelést.

Az érintett személyeknek az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó személyes adatai.

Adatmegőrzési idő: eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő.

 

 

8.          Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?

 

Az adatkezelő

 

A jelen tájékoztató 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. – 1.2.3., 1.2.7., 1.2.8.3., 1.2.9., 1.2.11. – 1.2.15., 1.2.17., 1.2.19. pont B) és C) alpontjában, a 2., 3., 5 – 7. pontban meghatározott adataid adatkezelője a Simple, azaz az OTP Mobil Szolgáltató Kft., melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

 

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám:      01-09-174466

Adószám:                  24386106-2-42

Székhely:                   1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Postacím:                  1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Képviselője:              Benyó Péter ügyvezető (elérhetőségei: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; ugyfelszolgalat@simple.hu)

E-mail cím:                ugyfelszolgalat@simple.hu

Telefonszám:            06  1 3666 611

06 70 3666 611

06 30 3666 611

06 20 3666 611

 

A Simple részéről adataidhoz a Simple munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataidhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

 

         Adatfeldolgozók

 

Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk, és részükre a lenti célokhoz szükséges adataid továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adataid feldolgozását:

 

Adatfeldolgozó neve és címe

Adatfeldolgozás célja

A külföldi adattovábbításra vonatkozó információk

OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; Cégjegyzékszám: 01-10-041585;   Adószám: 10537914-4-44)

a)   banki online bankkártyás fizetési szolgáltatás biztosítása a Simple Rendszerben, bankkártya authorizáció

b)   IT infrastruktúra biztosítása a Simple részére

Nincs külföldi adattovábbítás.

Microsoft Corporation (USA - One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052)

a)   Microsoft 365 felhőszolgáltatás nyújtója

Adattovábbítás történik az USA-ba.

 

Adattovábbítás alapja: Standard Contractual Clauses (SCC) az EU 95/46/EC Adatvédelmi Irányelve alapján, amelyet az EU 29 cikk szerinti Munkacsoportja jóváhagyott a 2010/87/EU Modell Szerződés alapján, amellyel az adatfeldolgozó biztosítja, hogy a személyes adatokat az EU adatvédelmi előírásainak megfelelően továbbítja és kezeli. Az SCC a Microsoft Online Services Terms-ben érhetők el.

 

Mastercard Europe SA, cégjegyzékszám: RPR 0448038446, székhely: 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgium

a)   az online bankkártyás fizetés lebonyolítása

Nincs külföldi adattovábbítás.

Visa Europe Services LLC, bejegyezve az USA-ban  Delaware államban, eljár a londoni fióktelepe útján (fióktelep száma: BR007632; székhelye: 1 Sheldon Square, London W2 6TT, adószáma: GB 840 111 776)

a)   az online bankkártyás fizetés lebonyolítása

Nincs külföldi adattovábbítás.

American Express Services Europe Limited, székhelye: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, Egyesült Királyság, cégjegyzékszáma: 1833139, nyilvántartó hatósága: Companies House.

a)   az online bankkártyás fizetés lebonyolítása

Nincs külföldi adattovábbítás.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, székhely: Georgia

675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, Georgia 30308

a)   hírlevelek kiküldése, hírlevél adatbázisban e-mail címek tárolása

Adattovábbítás történik az USA-ba.

 

Adattovábbítás alapja: Standard Contractual Clauses (SCC) az EU 95/46/EC Adatvédelmi Irányelve alapján, amelyet az EU 29 cikk szerinti Munkacsoportja jóváhagyott a 2010/87/EU Modell Szerződés alapján, amellyel az adatfeldolgozó biztosítja, hogy a személyes adatokat az EU adatvédelmi előírásainak megfelelően továbbítja és kezeli.

 

A MailChimp SCC a Mailchimp Data Protection Addendumja 3. mellékletében található: Mailchimp Data Processing Addendum

 

SendGrid, Inc. (1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202, USA)

a)   hírlevelek kiküldése, hírlevél adatbázisban e-mail címek tárolása

Adattovábbítás történik az USA-ba.

 

Adattovábbítás alapja: Twilio Standard Contractual Clauses (SCC) az EU 95/46/EC Adatvédelmi Irányelve alapján, amelyet az EU 29 cikk szerinti Munkacsoportja jóváhagyott a 2010/87/EU Modell Szerződés alapján, amellyel az adatfeldolgozó biztosítja, hogy a személyes adatokat az EU adatvédelmi előírásainak megfelelően továbbítja és kezeli.

 

A SendGrid-re is vonatkozó Twilio SCC itt érhető el: Data Protection Addendum (twilio.com)

 

Wyze PFM Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Brassó út 144. 1. em. 6.;cégjegyzékszáma: 01-09-291453; adószáma: 25829237-2-43)

a)   SimpleBill szolgáltatás informatikai hátterének üzemeltetése, karbantartása, hibaelhárítása, továbbfejlesztése

Nincs külföldi adattovábbítás.

Aggreg8 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6721 Szeged, Zárda u 8.; cégjegyzékszáma: 06-09-023518, adószáma: 25930423-2-06)

a)   SimpleBill szolgáltatás szoftveres hátterének fejlesztése, továbbfejlesztése

Nincs külföldi adattovábbítás.

KBOSS.hu Kft., (Számlázz.hu, 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41)

a)   Interticket jegy vásárlása esetén elektronikus számla kiállítási szolgáltatás

Nincs külföldi adattovábbítás.

 N-Ware Kft. (Billzone.eu, 1139 Budapest, Gömb utca 26., Cg.: 01 09 921789   adószám: 14825679-2-41)

a)   elektronikus számla kiállítási és küldési szolgáltatás

Nincs külföldi adattovábbítás.

Facebook, Inc. (USA)

a)   Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

Adattovábbítás történik az USA-ba.

 

Adattovábbítás alapja: A Facebook Adattovábbítási Kiegészítésébe foglalt Standard Contractual Clauses (SCC) az EU 95/46/EC Adatvédelmi Irányelve alapján, amelyet az EU 29 cikk szerinti Munkacsoportja jóváhagyott a 2010/87/EU Modell Szerződés alapján, amellyel az adatfeldolgozó biztosítja, hogy a személyes adatokat az EU adatvédelmi előírásainak megfelelően továbbítja és kezeli.

 

A Facebook Adattovábbítási kiegészítése itt érhető el: Facebook.com

 

GOOGLE LLC (USA - Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, California 94043)

a)      Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

Adattovábbítás történik az USA-ba.

 

Adattovábbítás alapja: A Google Ads Data Processing Terms részét képező Standard Contractual Clauses (SCC) Standard Contractual Clauses (SCC) az EU 95/46/EC Adatvédelmi Irányelve alapján, amelyet az EU 29 cikk szerinti Munkacsoportja jóváhagyott a 2010/87/EU Modell Szerződés alapján, amellyel az adatfeldolgozó biztosítja, hogy a személyes adatokat az EU adatvédelmi előírásainak megfelelően továbbítja és kezeli.

 

A Google SCC elérhető itt: Google Ads Data Processing Terms: Model Contract Clauses

Survey Monkey Europe UC (2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Írország)

a)    nyereményjáték feliratkozáshoz, nyereményjáték kérdésekben történő válaszadáshoz kérdőíves alkalmazás biztosítása, amelyben e-mail cím, név és a kérdésekre adott válaszok mint személyes adatok kerülnek kezelésre

b)    Simple Applikáció és Rendszer bétatesztelés során Felhasználói visszajelzések kezelésére és gyűjtésére kérdőívek és felület biztosítása

Nincs külföldi adattovábbítás.

Quadron Kibervédelmi Kft. (1051 Budapest, Sas u. 10-12.; Cg. 01-09-189206)

Kiberbiztonsági és kibervédelmi szolgáltatás és tanácsadás

Nincs külföldi adattovábbítás.

Ondemand Kft. (1124 Budapest, Muskátli u. 6. 1. em. 1.; Cg. 01-09-173803)

Szoftverfejlesztés és támogatás

Nincs külföldi adattovábbítás.

Etalon-Informatika Kft. (1132 Budapest, Kresz Géza u. 53/b.; Cg. 01-09-668817)

IT infrastruktúra üzemeltetési támogatás, rendszer karbantartás szakértői támogatása

Nincs külföldi adattovábbítás.

HOV-9 Informatikai és Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kéktó köz 9/b.; Cg. 13-09-181701)

Szoftverfejlesztési támogatási, tesztelési és szoftvertanácsadási szolgáltatás

Nincs külföldi adattovábbítás.

Nconnect Hungary Kft. (2161 Csomád, Kossuth u. 79.; Cg. 13-09-140663)

IT biztonsági tanácsadás

Nincs külföldi adattovábbítás.

 

9.          Ki a Simple adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

 

Sári Zsombor

Elérhetőségei:

a)    Simple székhelyén (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.)

b)    e-mail címe: dpo@otpmobil.com

c)     postacíme: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

 

10.      Kinek továbbítjuk a személyes adataidat?

 

Személyes adataid a fenti adatfeldolgozókon kívül az alábbi önálló adatkezelő címzetteknek továbbítjuk a velük megkötött szerződés alapján:

 

Adattovábbítás címzettje

Továbbított adatok kategóriája

I.T.   Magyar Cinema Kft. (1132 Budapest Váci út 22- 24. 1. em.; cégjegyzékszáma: 01- 09- 663 792)

A Cinema City kártyában mozijegyet vásárló felhasználók e-mail címe, neve, felhasználói ügyfélazonosítója, a megvásárolt mozjegy adatai, a mozijegyért fizetett összeg, a fizetési tranzakció időpontja.

Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1027 Budapest, Kapás utca 6-12. Cg.: 01 10 047569; adószám: 24151667-2-4)

Parkolójegy és autópálya e-matrica vásárlás esetén a következő adatok kerülnek továbbításra: gépjármű rendszáma, országjelzése, parkolás helye, gépjármű típusa, megvásárolt matrica adatai (típus, érvényességi idő)

Közlekedési mobiljegy vásárlása esetén a következő adatok kerülnek továbbításra: személyazonosító és kedvezményre jogosító okmány típusa és száma, vásárolt Közlekedési mobiljegy típusa és ára, érvényességi idő kezdete, Simple-hez benyújtott panaszban foglalt és a panasszal kapcsolatos, annak elbírálásához szükséges személyes adatok.

Interticket Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-736766, adószám: 10384709-2-41)

Jegyvásárlás esetén a megvásárolt jegy adatai, ára, a vásárló Felhasználó e-mail címe

Delivery Hero Hungary Kft. (1093 Budapest, Czuczor utca 2. 1. em.; Cg.: 01 09 668748)

iOS IDFA, Android GPS ADID azonosító

Jegymester Kft. (www.jegy.hu; 1065 Budapest, Bajcsy-Zs út 31.; Cg.: 01 09 369537; adószám: 12033791-2-42)

Jegy szolgáltatásban történő Belépőjegy vásárlás esetén továbbított adatok: név, e-mail cím

Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt. (1066 Budapest, Nyugati tér 1.; Cg.: 01 10 044841; adószám: 12921360-2-42)

Bookline kártyában történő vásárlás esetén továbbított adatok: Bookline ID, e-mail cím, szállítási cím, számlázási név és cím

Főtaxi Zrt. (1087 Budapest, Kerepesi út 15.; Cg.: 01 10 042322; adószám: 10873498-2-42)

Taxi rendelés esetén továbbított adatok: név, telefonszám, lokáció - ahova a taxit hívja a Felhasználó

Budapest Film Zrt. (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. félemelet; Cg.: 01 10 042453; adószám: 10906110-2-41)

Mozi kártya alatti mozijegy vásárlás esetén továbbított adatok: a megvásárolt mozjegy adatai, a mozijegyért fizetett összeg, a fizetési tranzakció időpontja.

Magyar Moziüzemeltető Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.; Cg. 01-09-959700; adószám: 23314562-2-43)

Mozi kártya alatti mozijegy vásárlás esetén továbbított adatok: a megvásárolt mozjegy adatai, a mozijegyért fizetett összeg, a fizetési tranzakció időpontja.

Óbudai Mozi Üzemeltető Kft. (1032 Budapest, Bécsi út 154.; Cg. 01-09-970980; adószám: 23491348-2-41)

Mozi kártya alatti mozijegy vásárlás esetén továbbított adatok: a megvásárolt mozjegy adatai, a mozijegyért fizetett összeg, a fizetési tranzakció időpontja.

Tatabányai Moziüzemeltető Kft. (2800 Tatabánya, Győri út 7-9.; Cg. 11-09-019571; adószám: 23535826-2-11)

Mozi kártya alatti mozijegy vásárlás esetén továbbított adatok: a megvásárolt mozjegy adatai, a mozijegyért fizetett összeg, a fizetési tranzakció időpontja.

Sziget Kulturális Menedzseriroda Zrt. (1033 Budapest, Hajógyári sziget 23796/58.; Cg. 01-10-049598; adószám: 26189905-2-41)

Jegy szolgáltatásban fesztiválra szóló Belépőjegy vásárlás esetén továbbított adatok: e-mail cím

Volt Produkció Kft. (1033 Budapest, Hajógyári sziget 23796/58; Cg. 01-09-695549; adószám: 12625150-2-4)

Jegy szolgáltatásban fesztiválra szóló Belépőjegy vásárlás esetén továbbított adatok: e-mail cím

Kultúrpark Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 60.; Cg. 01-09-193625; adószám: 24995670-2-43)

Jegy szolgáltatásban Budapest Parkba szóló Belépőjegy vásárlás esetén továbbított adatok: e-mail cím

L-Coffee Kft. (1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.; Cg. 01-09-959271; adószám: 23305416-2-42 – Costa Coffee)

Hűségkártya alatti Costa Coffee törzsvásárlói kártya rögzítés, regisztráció és aktiválás esetén továbbított adatok: üzlet azonosító, kártyaszám, e-mail cím, vezeték- és keresztnév, születési dátum, irányítószám, hűségpontok száma

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; Cg.: 01-10-042463; adószám: 10901232-2-44)

Csekkbefizetés szolgáltatásban továbbított adatok a készpénzátutalási megbízás és postai számlabefizetési megbízás Simple Applikáció útján történő teljesítéséhez a Felhasználó tranzakcióval való kapcsolatba hozása és a Felhasználó szolgáltatásteljesítéssel összefüggő tájékoztatása céljából: Felhasználó Simple rendszerben regisztrált e-mail címe, a Csekkbefizetési szolgáltatásban generálódott tranzakció hivatkozási szám.

Groupama Biztosító Zrt. (székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C; Cg.: 01-10-041071; levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1049.)

Biztosítás szolgáltatásban a Simple gépjármű asszisztencia biztosításhoz való csatlakozás, biztosító kötelezettségvállalásának létrehozatala, biztosítási szerződés teljesítése, biztosítási esemény bejelentésével kapcsolatos ügyintézés céljából: Felhasználó Simple Rendszerben regisztrált neve, e-mail címe, gépjármű típusa, rendszáma, felségjelzése, életkore, csatlakozás dátuma, biztosítási esemény bekövetkeztekor volt-e biztosítása, kockázatviselés kezdete és vége, biztosítási csomag, biztosítási díj összege, Simple ID, szerződésszám, autóhasználati adatok.

 

Az adattovábbítás fenti címzettjei a nekik továbbított adatok tekintetében önálló adatkezelőknek minősülnek.

 

Az iOS Mobilkészülékekről igénybe vehető NFC-fizetési funkcióval kapcsolatban a Simple ezúton tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az iOS Mobilkészülékeken végzett Kártyadigitalizáció és a Simple Kártya iOS Mobileszközön NFC funkción keresztül történő fizetésre való alkalmassá tétele során a digitalizálásra kerülő bankkártya az Apple Distribution International (Hollyhill Industrial Estate, Cork, Írország) által üzemeltetett ApplePay szolgáltatásba és az ahhoz tartozó Apple Pay Wallet-be is tárolásra kerül, amely során a Simple az OTP Bank Nyrt. nevében és megbízásából eljárva az Apple Distribution International írországi vállalatnak titkosított és kódolt módon megküldi a digitalizált bankkártya kártyaszámát, a kártyán szereplő nevet és a lejárati dátumot. Ezen adattovábbításra vonatkozóan további információkat az adatkezelő OTP Bank Nyrt. erre vonatkozó adatkezelési tájékoztatója tartalmaz. Az Apple Distribution International ezen kártyaadatok tekintetében önálló adatkezelőnek minősül, az általa végzett adatkezelésre a saját adatkezelési tájékoztatója és szabályzata tartalmaz információkat. A Simple az OTP Bank Nyrt. és az Apple Distribution International által végzett adatkezelésekért nem felel.

 

11.      Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

 

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

11.1       Az érintett hozzáférési joga

 

(1)                 Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

a)              az adatkezelés céljai;

b)              az érintett személyes adatok kategóriái;

c)              azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d)              adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)              az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Munkáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)               valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g)              ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)              automatizált döntéshozatal (GDPR 22. cikk (1) és (4)) ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

(2)                 Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

(3)                 Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.  

 

11.2       A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

11.3       A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

(1)                 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a)              a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)              az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)              az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)              a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)              a személyes adatokat az Adatkezelőnek az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f)               a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

(2)                 Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

(3)                 Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 

a)                   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)                   a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)                   a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d)                   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

11.4       Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

(1)                 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 

a)                   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)                  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)                   az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)                  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

(2)                 Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

(3)                 Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

 

11.5    A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

 

11.6    Az adathordozhatósághoz való jog

 

(1)                 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, ha:

 

a)                   az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b)                  az adatkezelés automatizált módon történik.

 

(2)                 Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így az Adatkezelő és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását. 

 

(3)                 A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

11.7    A tiltakozáshoz való jog

 

(1)                 Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 

(2)                 Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

11.8    A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

11.9    A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1)                 Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

(2)                 Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

(3)                 A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

11.10  Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1)                 Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

(2)                 Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

 

12.      Hogyan biztosítjuk adataid biztonságát?

 

Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

 

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

 

12.1.                      Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

 

A személyes adatokat saját központi szerverünkön tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.  Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

 

Az adatbiztonsági előírásoknak a PCI DSS tanúsítványnak való megfeleléssel teszünk eleget, amely a legszigorúbb banki rendszerekre vonatkozó szabályok alkalmazását jelenti az általunk kezelt adatok tekintetében.

 

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

 

A Társaság valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

 

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

 

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

 

12.2.                      Adatbiztonság a kommunikációban

 

Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a Kulcs Kezelés szabályzatban foglaltaknak megfelelően járunk el. A biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából hibadetektáló és javító eljárásokat alkalmazunk. Az alkalmazások tekintetében a jelszavak, a jogosultságok és a biztonsággal kapcsolatos más paraméterek, adatok csak titkosítva továbbíthatók. A hálózaton alkalmazzuk a végpont-végpont szintű jogosultság ellenőrzés, az elszámoltathatóság és auditálhatóság biztosítása védelmi funkciókat.

 

Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen módosítás, a beékelődés, valamint az ismétlő adás előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról.

 

Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

 

12.3.                      Adatbiztonság a szoftverfejlesztés, programozás során

 

A Simple Applikáció fejlesztése során már a tervezési folyamatba beépítjük az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit, amelyet a fejlesztés során folyamatosan biztosítunk.

 

A szoftverfejlesztés során elválasztjuk egymástól a fejlesztői/teszt környezetet és az éles környezetet, teszt és éles adatokat, a tesztelés során a személyes adatokat lehetőség szerint deperszonalizáljuk.

 

A programozás során betartjuk a biztonságos kódolás alapvető követelményeit, platform- és programnyelv függő technikákat alkalmazunk a jellemző sérülékenységek kiküszöbölésére, követjük a legújabb iparági ajánlásokat a kódok átvizsgálására (például OWASP Top 10 Guide, SANS CWE Top 25, CERT Secure Coding).

 

Folyamatos követést alkalmazunk az újonnan felfedezett sebezhetőségek azonosítására, fejlesztőinket rendszeresen oktatjuk az adatbiztonsági követelményekkel kapcsolatban, valamint programozási technikákat standardizálását alkalmazzuk a tipikus hibák elkerülésére.

 

Az elkészült kódok ellenőrzését a biztonságos kódolás alapelvei szerint elvégezzük és változáskövetéssel biztosítjuk a megfelelő dokumentálást.

 

12.4.                      Adatbiztonság az iratkezelés során

 

Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Részletes és szigorú szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadmányozására vonatkozóan.

 

12.5.                      Fizikai adatbiztonság

 

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az irodahelyiség őrzés-védelme 7/24-ben biztosított.

 

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

 

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

 

A mentési adathordozókat megbízhatóan zárt helyiségben, minimum 30 perces tűzállóságú tárolószekrényben tároljuk.

 

13.      Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

 

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

14.      Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően módosítjuk és közzétesszük a www.simple.hu weboldalon és az applikációban is értesítünk a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.